Національна академія наук України Київський університет права

Четверта міжвузівська наукова студентська конференція

3 Лютого, 2003
 Збільшити

КНИГА

 

Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Збірник матеріалів

міжвузівської наукової студентської конференції

(25-30 січня 2003 р. м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

Випуск четвертий

 

Засновано 2000 р.

 

Київ — 2003 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:

     Академік НАН України Ю.С. Шемшученко
(голова), кандидат юридичних наук А.І. Дмитрієв (заступник), кандидат
юридичних наук С.В. Бобровник (відповідальний секретар), доктор
юридичних наук О.Ф. Андрійко, член-кореспондент НАН України
В.Ф. Погорілко, член-кореспондент НАН України В.І. Семчик,
доктор юридичних наук О.М. Костенко, кандидат юридичних наук
Т.І. Тарахонич, кандидат юридичних наук І.М. Кучеренко,
Г.П. Педай (редактор).

     У четвертому випуску збірника матеріалів
міжвузівської студентської наукової конференції опубліковані статті викладачів,
науковців, аспірантів, здобувачів та студентів, в яких аналізується сучасний
стан та перспективи розвитку законодавства України. Висвітлюються актуальні
проблеми теорії законодавства, сучасного конституційного, адміністративного,
цивільного, підприємницького, аграрного, екологічного, кримінального та
міжнародного права.
     Розрахований на студентів, науковців, юристів-практиків
та всіх, хто цікавиться проблемами правознавства.


Рекомендовано до друку
вченою радою
Київського університету права
Протокол №12 від 24.06.2003Адреса редколегії:

01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


© Київський університет права, 2003

ПЕРЕДМОВА

Докорінні зміни, що відбулися в політичному, економічному та соціальному
житті України у зв’язку з проголошенням її незалежності та переходом до
нових форм господарювання, об’єктивно зумовили бурхливий розвиток національного
законодавства. Динамізм законодавства своєю чергою потребує формування
науково обґрунтованої програми його функціонування та розвитку. У процесі
наукового дослідження проблем розвитку законодавства України важливе широке
обговорення їх науковцями та майбутніми юристами-практиками — студентами
юридичних вузів. Саме таку мету поставили перед собою організатори традиційної
щорічної студентської міжвузівської наукової конференції «Законодавство
України: проблеми та перспективи розвитку», яка відбулася у м. Косів Івано-Франківської
області в січні 2003 р.
Ініціатори та організатори проведення конференції — Інститут держави і
права їм. В.М.Корецького НАН України та Київський університет права, а
учасники — викладачі та студенти Київського університету права, Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
університету «Києво-Могилянська академія», Прикарпатського “державного
університету імені Василя Стефаника, Рівненської філії Київського університету
права.
Мета конференції, яка проходила у формі пленарних та секційних засідань,
— обговорення актуальних проблем сучасного законодавства України, аналіз
чинників, що впливають на його дієвість і системність, а також дослідження
шляхів його розвитку та вдосконалення.
На пленарному засіданні були обговорені питання еволюції сучасного міжнародного
права, соціально-філософські аспекти категорій «правова система» , «юридичні
колізії», міжнародних стандартів у сфері інформаційного законодавства
України, впровадження інтегрованих освітньо-професійних програм у процес
підготовки юристів та ін.
На секціях засідання були організовані за тематичними проблемами. На секції
І обговорювалися такі проблеми теорії держави і права: юридична відповідальність,
розвиток правової системи України, особливості економічної функції держави,
удосконалення юридичної техніки в Україні, сутність держави, розмежування
галузей сучасного права.
На секції II «Конституційне, адміністративне та фінансове право» — проблеми
адміністративної відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції
та обмеження монополізму, адміністративної реформи в Україні, особливості
конституційного розвитку пострадянських держав, сутність інституту адміністративної
юстиції.
Найчисленнішою за кількістю учасників стала секція III «Цивільне, трудове
та підприємницьке право», на якій аналізувалися різні аспекти регулювання
обміну депозитних сертифікатів, світовий досвід застосування різних методів
банкрутства в разі неплатоспроможності суб’єктів господарювання та їх
вплив на економіку країн, проблеми трудового законодавства, правового
статусу організацій орендарів, реалізації корпоративних прав, договорів
субпідряду на капітальне будівництво та інші.
Проблеми правового статусу сільськогосподарських акціонерних товариств,
правового режиму земель фермерських господарств, організаційно-правових
форм іноземного інвестування в Україну та боротьби з міжнародним тероризмом
стали предметом обговорення на секції IV.
У збірнику вміщені доповіді й повідомлення, які були виголошені на пленарному
й секційних засіданнях.
Організатори конференції висловлюють щиру вдячність усім учасникам конференції,
колективу пансіонату “Карпатські зорі”,
який очолює директор Андрій Андрійович Миколюк, за гостинність, сприяння
у проведенні конференції та організацію відпочинку учасників.

 

ЗМІСТ

 

 

 

Список книг

 1. Антологія української юридичної думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3:
  Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники:
  І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор
  І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 2. Антологія української юридичної думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 4:
  Конституційне (державне) право / Упорядники: В. Ф. Погорілко, О. В.
  Батанов, В. Л. Федоренко; відп. редактор В. Ф. Погорілко.
  — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 3. Антологія української юридичної думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5:
  Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко,
  В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко,
  В. Б. Авер’янов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. —
  600 с.
 4. Антологія української юридичної думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 6:
  Цивільне право / Упорядники: Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко,
  Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова; відп. редактор Я.
  М. Шевченко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 5. Батанов О. В. Конституційно-правовий
  статус територіальних громад в Україні: Монографія / За заг. ред. В.
  Ф. Погорілка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 512 с.
 6. Вінник О. М. Публічні та приватні інтереси
  в господарських товариствах: проблеми правового забезпечення. Монографія.-
  К.: Атіка, 2003. – 352 с.
 7. Виборче право України. Навчальний посібник
  / За ред. В.Ф.Погорілка, М.І.Ставнійчук — К.: Парламентське вид-во,
  2003. — 383с.
 8. ГОРА І.В., КОЛЕСНИК В.А. КРИМІНАЛІСТИКА:
  Посібник для підготовки до іспитів. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003.
  – 146 с.
 9. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 19. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2003. – 640 с.
 10. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 20. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2003. – 568 с.
 11. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 21. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2003. – 704 с.
 12. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 22. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2003. – 728 с.
 13. Дмитрієв А.І., Шепель А.О. Порівняльне
  правознавство: Підручник / Відп. редактор В.Н.Денисов. — К., 2003. —
  184 с.
 14. Дробуш І.В. Функції органів місцевого
  самоврядування в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2003. — 244 с.
 15. Енциклопедія законодавства (матеріали
  до спецкурсу) С. І. Алаіс, С. В. Бобровник, Д. Д. Лилак та інш., за
  заг. ред. В. П. Самохвалова — К.: Український Центр духовної культури,
  2003 — 228 с.
 16. Законодавство України: Проблеми та перспективи
  розвитку. – Вип.4. – К.:2003. – 124 c.
 17. Земельний кодекс України: Науково-практичний
  коментар / За ред. В. І. Семчика. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
  — 676 c.
 18. Кваша О.О.Організатор злочину. Кримінально-правове
  та кримінологічне дослідження: Монографія. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М.Корецького, 2003. — 216 с. з ілюстр.
 19. Конституційне право України / За ред.
  чл.-кор. НАН України В.Ф. Погорілка. – 4-те видання. – К.: Наукова
  думка. – 2003. – 732 с.
 20. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парламентські вибори
  в Україні: правові і політичні проблеми: Монографія. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 368 с.
 21. Кузнєцов В.І. Філософія права. Історія
  та сучасність: Навчальний посібник. — К.: ВД «Стилос»: ПІД «Фоліант»,
  2003. — 382 с.
 22. Організаційно-правові питання аграрної реформи
  в Україні:
  Монографія / Кол. авторів. За ред. В.І. Семчика. – К.:
  Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 280 с
 23. Педько Ю.С. Становлення адміністративної
  юстиції в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України, 2003. – 208 с.
 24. Поляков Б. М. Закон Украины «О восстановлении
  платежеспособности должника или признании его банкротом»: Научно-практический
  комментарий / Под общей редакцией Д. Н. Притыки. – К.: Концерн
  «Издательский Дом «Ін Юре», 2003. – 272 с.
 25. Поляков Б. М. Право несостоятельности
  (банкротства) в Украине. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре»,
  2003. – 440 с.
 26. Правова держава: Щорічник наукових праць
  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 14.
  — К., 2003. — 636 с.
 27. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання
  обов’язкових платежів. – К.: “ЕксОб”, 2003. – 280 с.
 28. Проблеми реалізації Конституції України: теорія
  і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України: А.С.К., 2003. — 652 с.
 29. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди
  академіка В.Е. Грабаря: Монографія. – К, Інститут держави і права
  ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 128 с.
 30. Систематизація законодавства України:
  проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. — 220 с.
 31. Фурса С. Я., Драгневіч Л. Ю., Фурса Є. І.
  Настільна книга нотаріуса:
  Сімейні відносини в нотаріальному процесі.
  — К.: Концерн «Видавничий Дім«Ін Юре», 2003. — 352 с.
 32. Хоменко І.В. Логіка. Навчальний
  посібник для студентів заочної форми навчання і студентів другої вищої
  освіти. — Київ: Видавництво Київського університету права, 2003. — 164
  стор.
 33. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний
  курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 1. Загальна
  частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 520 с.
 34. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: Академічний
  курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. — Т. 2. Особлива
  частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 408 с.
 35. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії:
  Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 456 с.
 36. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.
  Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2003. — Т. 5: П
  – С. — 736 c.: іл.

 

Фоторепортаж з 4-ї конференції

Збільшити

 

 
 

 Засідання
секції кримінального права
 Збільшити Пленарне
засідання. Виступ Л.І. Заліско
 ЗбільшитиПленарне
засідання. Виступ О.Ф. Андрійко