Національна академія наук України Київський університет права

Аспірантура (PhD рівень)

Третій (освітньо-науковий) рівень

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі за денною та заочною формами навчання за спеціальністю:

  • 081 «Право»
  • 293 «Міжнародне право»

Вартість навчання аспірантів для набору на 2024/2025 навчальний рік, у грошовій одиниці України – гривні

Адреса: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А (каб. 218) з 10.00 до 17.00 (крім суботи та неділі).

Телефон для довідок: (067) 440-34-78;   (044) 423-33-79   (відділ аспірантури)

Завідувач відділу аспірантуриПерелигіна Раїса Володимирівна, доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент

E-mail: aspirantura@kup.edu.ua

Силабуси

Силабуси 081 «Право»

Актуальні проблеми теорії держави і права

Доктринальні проблеми кваліфікації кримінально-корупційних злочинів

Захист прав і свобод людини в умовах євроінтеграції

Іноземна мова професійного спрямування

Актуальні проблеми кримінальної юстиції України

Особливості організації проведення та використання результатів негласних (слідчих) дій

Правові аспекти кібербезпеки

Сучасні проблеми антикорупційного законодавства

Філософія науки права

Методологія та організація наукових досліджень

Проблеми законодавчого забезпечення фінансової діяльності держави

Розвиток сучасної кримінологічної науки

Сучасна кримінально-правова система України

Силабуси 293 «Міжнародне право»

Актуальні проблеми конституційного права

Актуальні проблеми міжнародного трудового права

Актуальні проблеми теорії держави і права

Іноземна мова професійного спрямування

Сучасні проблеми міжнародного права

Філософія науки права

Методологія та організація наукових досліджень

Міжнародна практика запобігання злочинності

Проблеми законодавчого забезпечення фінансової діяльності держави

Курси лекцій

Актуальні проблеми конституційного права

Актуальні проблеми міжнародного трудового права

Актуальні проблеми міжнародного фінансового права

Правові аспекти кібербезпеки

Актуальні проблеми кримінальної юстиції України

Міжнародна практика запобігання злочинності

Податкове право

Розвиток сучасної кримінологічної науки

Сучасні проблеми міжнародного права

Сучасні проблеми антикорупційного законодавства

Сучасна кримінально-правова наука України

Проведення наукових досліджень в Університеті забезпечують кафедри, головним завданням яких є розробка прикладних досліджень у сфері права, а також удосконалення освітнього процесу, підготовка висококваліфікованих кадрів, розвиток творчих здібностей студентської молоді, видання власної наукової продукції.

Для реалізації цих завдань структурні підрозділи Університету співпрацюють з Національною академією наук України і підпорядкованими йому структурними одиницями, поєднуючи теоретичні надбання з практичним досвідом.

Наукова діяльність науково-педагогічних працівників спрямована на дослідження проблем юриспруденції у сучасних умовах, а також удосконалення освітнього процесу. 

До наукових досліджень кафедр залучаються аспіранти Університету, а також студенти – члени наукових гуртків Університету, які отримують досвід наукової роботи і продовжують втілювати отримані знання у свої наукові дослідження та навчальний процес.

Актуальні проблеми сучасної юридичної науки та практики в умовах воєнного стану (Випуск 4, 2023 р.)

Збірник матеріалів конференції_27.06.2023

Збірник матеріалів XІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції_28.04.2023

Колективні монографії Київського університету права НАН України

Збірники наукових праць здобувачів третього рівня вищої освіти

Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів_2020 рік

Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів_2021 рік

Збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів_2022 рік

Збірник матеріалів XІ Всеукраїнської науково-практичної конференції_20.04.2021

Збірник матеріалів XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції_19.05.2022

Наукові заходи та діяльність

Склад предметних комісій для проведення вступних випробувань

Склад предметної комісії для проведення додаткового вступного випробування

Склад предметної комісії для проведення вступного випробування із іноземної (англійської) мови

Склад предметної комісії для проведення вступного випробування із спеціальності 293 "Міжнародне право"

Склад предметної комісії для проведення вступного випробування із спеціальності 081 "Право"

Програма вступних випробувань

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 «ПРАВО»

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Програма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософіЇ (PhD) з іноземної мови (англійської) за спеціальністю 081 «ПРАВО» та 293 «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

Програма додаткового вступного випробування для підготовки здубувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право»

Міжнародна діяльність та гарні позиції у рейтингах університетів були і залишаються одним із пріоритетних напрямків розвитку у Київському університеті права.

Молодь мріє про європейську освіту або освіту в кращих вітчизняних закладах вищої освіти. Саме тому у Київському університеті права впроваджують європейські цінності та стандарти, наближуючи Європу до нас: наших майбутніх абітурієнтів, студентів і викладачів, спроможних втілювати інновації у реальне життя.

Міжнародна діяльність – це невід’ємна складова життєдіяльності вишу, тому в Університеті активно розвивається співробітництво з іноземними партнерами та закладами освіти, вивчається їх досвід і впроваджуються позитивні практики та успішні напрацювання. Активне партнерство посилюється не лише на папері, а й реальною співпрацею.

На сьогодні пріоритетними завданнями Університету є академічна мобільність, як студентів, так і викладачів. Особливе місце займає розвиток міжнародної наукової мобільності – це і наукові стажування, проведення досліджень професорами та молодими науковцями, а також участь у міжнародних освітніх і наукових програмах.

Навчання студентів  в Університеті спрямоване на їх подальшу професійну діяльність на рівні світових стандартів, підвищення практичної спрямованості і актуалізацію набутих знань та вмінь.

Міжнародна діяльність університету є тим інструментом, який забезпечує інтеграцію закладу вищої освіти до міжнародної університетської спільноти, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та науково-педагогічних працівників, реалізацію спільних освітніх програм та підготовку наукових кадрів, а також надає неабиякі переваги для відкриття нових горизонтів усім учасникам освітнього процесу.

Меморандум про співпрацю з Європейським інститутом безперервної освіти

Договір з Асоціацією приватних університетів

Міжнародні наукові публікації

Міжнародна діяльність

Положення

Положення про аспірантуру

Положення про асистентську педагогічну практику аспірантів

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КУП НАНУ

Шаблони документів

Зразок підсумкового звітування аспіранта про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Зразок проміжного звітування аспіранта про виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії

Зразок заяви вступника до аспірантури

Квитанція на оплату

Зразок оформлення індивідуального плану роботи аспіранта

Зразок обгрунтування теми кандидатської дисертації

Вимоги до реферату з фахової спеціальності вступника до аспірантури

Зразок протоколу перевірки реферату та співбесіди з передбачуваним науковим керівником

Інші документи

Наказ №82 від 16.04.2024 Про проходження асистентської педагогічної практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 3 курсу навчання галузі знань 293 «Міжнародне право», спеціальності 293 «Міжнародне право»

Наказ №82/1 від 16.04.2024 Про проходження асистентської педагогічної практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 3 курсу навчання галузі знань 081 «Право», спеціальності 081 «Право»

Наказ №88 від 23.04.2024 Про результати атестації аспірантів 2-го року навчання

Наказ №87 від 23.04.2024 Про результати атестації аспірантів 1-го року навчання

Оголошення про прийом до аспірантури у 2024 р.

Правила прийому до аспірантури КУП НАН України у 2024 році

Наказ №334/1 від 01.11.2023 Про проходження асистентської педагогічної практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) 3 курсу навчання галузі знань 081 "Право", спеціальності 081 "Право"

Наказ №334/2 від 01.11.2023 Про проходження асистентської педагогічної практики здобувачами вищої освіти третього (освітньо-наукового рівня) 3 курсу навчання галузі знань 293 "Міжнародне право", спеціальності 293 "Міжнародне право"

Список відповідності наукових інтересів аспірантів та наукових керівників

Графік відпрацювання пропущених занять для 1-го та 2-го курсів

Наказ №72/1-с від 03.05.2023 р. про призначення наукових керівників аспірантам

Наказ №72-с від 01.05.2023 р. про результати атестації аспірантів

Наказ про зарахування аспірантів 2023 р.

Правила прийому до аспірантури Київського університету права Національної академії наук України у 2022 році

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми PhD

Орієнтовні теми дисертаційних досліджень

Атестація аспірантів та здобувачів

Розклад заліково-екзаменаційної сесії для аспірантів