Національна академія наук України Київський університет права

Бакалаврський рівень

Перший (бакалаврський) рівень.

Освітня програма 081 “Право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньопрофесійна програма «Право» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму 08 «Право», спеціальності 081 «Право» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2018 року, No 1379, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 «Право» Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 081 «Право» містить обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітня програма 293 “Міжнародне право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма базується на особливостях та основних тенденціях розвитку юридичної науки та практики, а також сучасних політичних та правових доктрин, концепцій та основних принципів міжнародного права та співробітництва.

Освітня програма передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 293 «Міжнародне право», набуття інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузі права. Програма базується на загальнотеоретичних наукових положеннях щодо регулювання суспільних відносин, сучасних наукових результатах які отримані в процесі практики правового регулювання суспільних відносин, міжнародно-правових стандартах у галузі міжнародного права, захисту прав та інтересів людини і громадянина. Вона орієнтована на оволодіння компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій всіх сфер міжнародного права, змісту основних правових інститутів, застосування норм права, а також застосування найбільш ефективних механізмів захисту порушених прав та законних інтересів.