Національна академія наук України Київський університет права

Освітні програми

Освітня програма 081 “Право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма Право підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право розроблена відповідно до стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2022 року, № 644, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 Право Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма для підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні зі спеціальності 081 Право містить обсяг кредитів ECTS, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; форм атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів на яких базується освітня програма.

Освітня програма 293 “Міжнародне право” перший (бакалаврський) рівень

Освітньо-професійна програма базується на особливостях та основних тенденціях розвитку юридичної науки та практики, а також сучасних політичних та правових доктрин, концепцій та основних принципів міжнародного права та співробітництва.

Освітня програма передбачає здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 293 «Міжнародне право», набуття інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності у галузі права. Програма базується на загальнотеоретичних наукових положеннях щодо регулювання суспільних відносин, сучасних наукових результатах які отримані в процесі практики правового регулювання суспільних відносин, міжнародно-правових стандартах у галузі міжнародного права, захисту прав та інтересів людини і громадянина. Вона орієнтована на оволодіння компетентностями, необхідними для розуміння природи і функцій всіх сфер міжнародного права, змісту основних правових інститутів, застосування норм права, а також застосування найбільш ефективних механізмів захисту порушених прав та законних інтересів.

Освітня програма 081 “Право” другий (магістерський) рівень

Освітньопрофесійна програма «Право» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти напряму 08 «Право», спеціальності 081 «Право» розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2020 року, No 1053, робочою групою ОП у складі групи забезпечення спеціальності 081 «Право» Київського університету права Національної академії наук України.

Освітня програма 293 “Міжнародне право” другий (магістерський) рівень

Освітньопрофесійна програма базується на особливостях та основних тенденціях розвитку юридичної науки та практики, а також сучасних політичних та правових доктрин, концепцій та основних принципів міжнародного права та співробітництва.

Освітньо-наукова програма 081 “Право” третій (PhD) рівень

Освітньо-наукова програма «Право» Київського університету права Національної академії наук, за якою провадиться освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право», галузі знань 08 «Право», визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 «Право».

Освітньо-наукова програма 293 “Міжнародне право” третій (PhD) рівень

Освітньо-наукова програма «Міжнародне право» Київського університету права Національної академії наук, за якою провадиться освітня діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю 293 «Міжнародне право», галузі знань 29  «Міжнародні відносини», розроблена визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їхнього вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) 293 «Міжнародне право».