Національна академія наук України Київський університет права

Про університет

Київський університет права НАН України створено у 1995 році на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

Це один з найавторитетніших провідних навчальних закладів України та єдиний у нашій державі заклад освіти, підпорядкований Національній академії наук України.

Форма власності – державна (Національної академії наук України).

Київський університет права НАН України є правонаступником Вищої школи права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Концепція його діяльності побудована на інтеграції юридичної освіти і фундаментальних теоретичних досліджень у галузі права.

Викладачами профілюючих дисциплін є провідні науковці НАН України, серед яких один академік, чотири члени-кореспонденти НАН України, 20 докторів наук, понад 60 кандидатів наук, доцентів і асистентів.
Маючи великий досвід викладацької роботи, науковці прагнуть передати свої знання молодому поколінню. Таким був шлях практичної реалізації ідеї створення вищого юридичного навчального закладу, де є реальна можливість отримання знань і досвіду за новою формою навчання на базі оптимального поєднання фундаментальної науки та освіти.

Ректор Київського університету права НАН України – Бошицький Юрій Ладиславович, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Почесним ректором Київського університету права НАН України є академік НАН України та Академії правових наук України Шемшученко Юрій Сергійович – відомий вчений та організатор юридичної науки в Україні.

В складі Київського університету права НАН України три кафедри, які очолюють провідні вчені, доктори та кандидати наук. У 2001 році відкрита військова кафедра з підготовки студентів за програмою офіцерів запасу.

В місті Рівному створений Інститут, який надає як першу, так і другу вищу юридичну освіту.

Київський університет права НАН України готує висококваліфікованих юристів для державних і правоохоронних органів, сфери ринкової економіки та наукової сфери. Четвертий рівень акредитації надає можливість отримати диплом бакалавра та магістра державного зразка.

Рівні підготовки фахівців з вищою освітою в КУП НАНУ

Спеціальності, освітні програми

  • 081 «Право», освітня програма «Право»;
  • 293 «Міжнародне право», освітня програма «Міжнародне право».

Форми навчання

  • денна
  • заочна (заочно-дистанційна);

Терміни навчання

перший (бакалаврський) рівень

  • на основі повної загальної середньої освіти – 3 р. 10 міс.
  • на основі ОКР «молодший спеціаліст» (за спорідненою спеціальністю) – 2 р. 10 міс.
  • на основі ОКР «молодший спеціаліст», «спеціаліст», ОС «бакалавр», «магістр» (за іншою спеціальністю) – 2 р. 10 міс.

другий (магістерський) рівень 

  • 1 р. 4 міс (081 “Право”)
  • 1 р. 10 міс (293 “Міжнародне право”)

третій (освітньо-науковий) рівень

  • 4 р.

Статут КУП НАНУ

Стратегія розвитку КУП НАНУ

Положення про Рівненський інститут КУП НАНУ

Етичний кодекс працівника КУП НАНУ

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010011 

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо повторної акредитації підготовки магістрів у галузі знань 0304 "Право" спеціальності 8.03040101 "Правознавство"

Порівняльна таблиця відповідності освітньої діяльності Київського університету права НАН України вимогам акредитації підготовки фахівців за спеціальністю 8.03040101 "Правознавство" за освітнім ступенем "магістр"

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо акредитації підготовки магістрів спеціальності 8.03020201"Міжнародне право"

Висновок експертної комісії про проведення чергової акредитаційної експертизи з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030401"Правознавство" у РІ КУП НАНУ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Київським університетом права НАН України в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/30.%2003.%2021/172-vo-21.pdf