Національна академія наук України Київський університет права

Шемшученко Юрій Сергійович

Доктор юридичних наук, професор,академік НАН України та Академії правових наук України. Почесний ректор Київського університету права НАН України.

Директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Службова адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Телефон: 278-51-55

Народився 14 грудня 1935 р. у м. Глухові Чернігівської (нині Сумської) обл. у сім’ї робітника.

У 1957 – 1962 рр. навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Тараса Шевченка. Після цього працював у органах прокуратури Сумської обл. (1962 – 1966 рр.). З 1966 р. по 1969 р. – аспірант Сектора держави і права АН УРСР. Потім був молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, а з 1988 р. – директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1970 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Прокурорський нагляд за законністю в діяльності виконкомів місцевих Рад” (спеціальність 12.00.02), у 1979 р. – на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему “Організаційно-правові проблеми державного управління охороною навколишнього середовища в СРСР” (спеціальність 12.00.02).

Вчене звання – професор (з 1985 р.).
У 1992 р. обраний академіком НАН України.
З 1994 р. – академік Академії правових наук України.
З 2002 р. – іноземний член Російської академії наук.
У 1995 р. йому присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. Має державні нагороди, нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
У 1991 р. присуджена премія НАН України ім. Д.3. Мануїльського;
у 1998 р. – присуджена премія НАН України ім. М.П. Василенка;
у 2004 р. – Державна премія України в галузі науки і техніки за багатотомну наукову працю “Юридична енциклопедія”.

Напрямки його наукової діяльності на сучасному етапі – конституційне право і державне управління, екологічне та аграрне право.

Ю.С. Шемшученко – автор понад 800 наукових праць, у тому числі більше 20 індивідуальних і колективних монографій. Серед них: Організаційно-правові питання охорони навколишнього середовища в СРСР. – К., 1976; Людина, природа, закон. – К., 1983; Местные Советы и охрана окружающей среды. – М., 1988; Правові проблеми екології. – К., 1989; Національна державність союзної республіки. – К., 1991 (у співавт.); Юридична наука і освіта в Україні. – К., 1992 (у співавт.); Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література.— К., 1999 (у співавт.); Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. – К., 2001 (у співавт.).

Підготував близько 20 докторів та кандидатів юридичних наук.
Ю.С. Шемшученко був головою Комісії при Президентові України з питань громадянства (1994-2004 рр.); голова редакційної колегії 6-томної “Юридичної енциклопедії” (1998-2004 рр.); перший голова Спілки юристів України (1991 – 1993 рр.); президент Української асоціації політологів (1991 – 1994 рр.); академік-секретар Відділення екологічного та аграрного права Академії правових наук України; головний редактор щорічника наукових праць “Правова держава”; керівник та член багатьох наукових і науково-консультативних рад; ректор (з 1995 р.) Київського університету права НАН України (з 2006 р. – почесний ректор).

 1. Семчик В.І., Шемшученко Ю.С., Бабенко С.Г., Погрібний О.О. Право власності в споживчій кооперації України / За ред. В.І. Семчика. — К.: ІДП НАН України, 1996. — 202 с.
 2. Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн.2. Правова охорона культурних цінностей / Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, В.І. Акуленко. — К.: Юрінком Інтер, 1997. — 864 с.
 3. Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743. / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко. — К., 1997. — 547 с.
 4. Уголовное наказание / Под ред. Ю.С.Шемшученко и др. — Киев-Донецк (Ин-т государства и права НАН Украины, Донецкий ин-т внутренних дел), 1997. — 311 с.
 5. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998. – Т. 1: А – Г. 672 с.: іл.
 6. Академічна юридична думка / Укладачі: І.Б.Усенко, Т.І.Бондарук. За ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 503 с.
 7. Космічне право України. Збірник нормативно-правових актів та міжнародних документів / За ред. О.О.Негоди та Ю.С.Шемшученка. Упорядники: О.В.Бєглий, А.І.Дмитрієв. — К.: Ін-Юре, 1998. — 216 с.
 8. Ядерне законодавство. Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-Юре, 1998. — 608 с.
 9. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1999. – Т. 2: Д – Й. 744 с.: іл.
 10. Глухів і Глухівщина в історії українського національного відродження (Творча спадщина родини Маркевичів): Матеріали наук. конф. (28-29 травня м. Глухів Сумської обл.) / За ред. Ю.С.Шемшученка. — Київ: Ін Юре, 1999. — 234 с.
 11. Договір у цивільному і трудовому праві: Довідник. Відп. ред.: Ю.С.Шемшученко, Я.М.Шевченко. — К., 1999.
 12. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. акад. НАН України Ю.С.Шемшученка. — К., 1999. — 368 с. (Співавтори: д.ю.н. В.Ф.Погорілко, к.ю.н. М.І.Ставнійчук).
 13. Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Екологічний контроль: питання теорії і практики. — К., 1999.
 14. Шемшученко Ю.С., Римаренко Ю.І. Національно-державне будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література.— К., 1999.
 15. Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. — К., 2000. — Випуск 1. — 208 с.
 16. Конституція незалежної України. Навчальний посібник / За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Ф.Погорілка. — К., 2000.
 17. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко, Л.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2000. — 640 с.
 18. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001. – 656 с.
 19. Дмитрієв А.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум / А.І.Дмитрієв, А.С.Мацко, В.І.Муравйов; Відп.ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський.- К.:Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.
 20. Космічне право України: Збірник нац. і міжнар. правових актів. / Упоряд. : І.П. Андрушко, О.В. Бєглий; Відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. — 3-тє вид., переробл. та допов. — К., Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.
 21. Космічне законодавство країн світу: Тематичне зібрання (російською та англійською мовами).- Том 1. Загальні питання космічної діяльності. Державне регулювання / Відп. ред. Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко — К.: Атіка, 2001. — 448 с.
 22. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 1 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 512 с. (ч. І — С.1— 512; ч. ІІ — С. 513—1012).
 23. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга перша. Частина 2 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 500 с. (ч. І — С. 1—512; ч. ІІ — С. 513—1012).
 24. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 3 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 486 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 25. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах). Книга друга. Частина 4 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. — 286 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С. 487—772).
 26. Юридична енциклопедія. В 6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова колегії) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”, 2001. – Т. 3: К – М, 792 с.
 27. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Упорядники: В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. редактори В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.
 28. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 2: Історія держави і права України: Руська Правда / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. Омельченко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. — 592 c.
 29. Український правничий альманах / Упор.: С. Бобровнік, В. Державін, Ю. Дорошенко, А. Іщенко, Р. Калюжний. За заг. ред. акад. Ю. Шемшученка – К.: Київське правниче товариство, 2002.-304 с.
 30. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
 31. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 4: Конституційне (державне) право / Упорядники: В. Ф. Погорілко, О. В. Батанов, В. Л. Федоренко; відп. редактор В. Ф. Погорілко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 32. Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер’янов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
 33. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2002. — Т. 4: Н – П. — 720 с.: іл.
 34. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2003. — Т. 5: П – С. — 736 c.: іл.
 35. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2004. — Т. 6: Т – Я. — 768 c.: іл.
 36. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне право. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 616 с.
 37. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 8: Міжнародне право. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 568 с.
 38. Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична наука радянської доби. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.