Національна академія наук України Київський університет права

Доповiдь ректора КУП НАНУ, професора Ю.Л. Бошицького на святi “Перше вересня” в Українському Домi

5 Вересня, 2009
Бошицький Юрій Ладиславович

Ректор Київського університету права НАН України, професор

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА У 2009-2010 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ:
ПЕРСПЕКТИВИ, ПЛАНИ, РІШЕННЯ

Київський університет права Національної академії наук України 1 вересня розпочинає новий 2009— 2010 навчальний рік. У житті колективу це яскрава та урочиста подія, до якої готують та планують заздалегідь і від яко очікують нових перспектив та досягнень. Враховуючи, що сучасність ставить прин­ципово нові вимоги перед юридичною освітою та наукою, які поєднуються з розвитком у громадян правової культури та формуванням всебічно розвинутого спеціаліста, таким чином підготовка сучасного студента-правознавця, фахівця-юриста — це забезпечення не лише відповідного рівня фахових знань, а також морально-етичне виховання майбутнього юриста. Така підготовка має сенс лише у контексті духовно-практичних кроків у напрямку самовиховання особистості, сприяння освіченості майбутніх юристів, їх моральної досконалості, інтелігентності.

Концепція освіти у Київському університеті права НАН України — це триєдність ціннісних орієнтацій: навчання, наукового дослідження і виховання. Підготовка студента перед­бачає глибоке усвідомлення державних інтересів та національних цінностей, загальнолюдських надбань. Саме такий студент буде спроможним реалізувати свої знання, фахові навички та вміння в по лікультурному просторі, матиме почуття патріотизму, національної свідомості, високі морально-професійні якості, зможе проводити практичну діяльність на належному рівні.

Сьогодні університет навчає понад 2500 студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання з усіх регіонів України. На вісьмох кафедрах університету працюють провідні вчені — академіки, член-кореспонденти НАН України та Академії правових наук України, доктори і кандидати наук. З часу створенн університету дипломи спеціалістів та магістрів права отримали понад 4000 тис. випускників. Здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців-юристів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» на денній, заочній та заочно-дистанційній формах навчання.

Для успішного виконання покладених завдань університет модернізує та оптимізує освітні послуги студентам в контексті поєднання вищої юридичної о світи і науки, яка була озвучена ще на момент створення закладу і нині впроваджена практично. Для цього в університеті, запроваджуються новітні навчальні технології з використанням найсучаснішої техніки і мульти­медійних систем, комп’ютерне тестування, вивчення наукової і навчально-методичної літератури через систему Інгернет, створюється сучасна електронна бібліотека. Вдосконалюєтьс університетська бібліотека, фонд якої становить понад 100 тис. друкованих видань підручників, навчальних посібників, монографій. За останні два роки стало реальністю забезпечення кожного студента індивідуальним підручником безкоштовно, а також є можливість в режимі читального залу користуватися книгами, опублікованими не лише в пострадянських країнах, а й Європі. Також бібліотека постійно поповнюється енциклопедичною та художньою літературою. Це сприятиме формуванн інтелігентності та загальної культури молоді.

Розуміючи потреби нашої країни в кваліфікованих юристах, Київський університет права НАНУ поглиблено розвиватиме таку сучасну форму навчання, як заочно-дистанційна, що відповідає вимогам Болонського процесу Така форма навчання засновується на використанні як науково-педагогічного потенціалу університету, так і новітніх комп’ютерних технологій. КУП НАНУ сприятиме розвиткові, вперше впроваджених нами в навчальний процес в Україні, майстер-класів провідних українських та зарубіжних науковців, юристів-практиків. Вже багато відомих людей мали можливість ділитися фаховим досвідом зі студентами, це такі визнані корифеї, як академіки Ю.Шемшученко та В.Мамутов, екс-голова Верховного суду України В.Бойко, професори О.Чирич зі Словенії, В.Чаплинський з Польщі А.Скурбаті зі Швеції, А.Пегерфалві — Омбудсмен Парламенту Угорщини, В.Тейлор — Послол США в Україні, С.Ненс та К.КеллізАрканзаського університету, У Баталер з Пенсільванського університету, В.Померанц з Інституту Кеннана (м.Вашингтон), В.Ламм – директор інституту держави і права Угорської академії наук, М.Хагіт – директор Об’єднаного університету Ізраїлю, Е.Манссен з університету м.Регензбурга (Німеччина) та інші.

Сьогодні для нас є абсолютно зрозумілим, що ефективність навчального процесу залежить і від розвитку наукових зв’язків з провідними юридичними навчальними закладами як України, так і Європи. За останній рік нашими новими партнерами стали, Юридичний факультет Московського державного університету ім. М. Ломоносова, Академія дипломатії та енергетичної безпеки (Росія), юридичні факультети Вашингтонського та Арканзаського університетів, Інститут Кеннана (США), Лондонський Кінгз коледж (Англія), Карлов університет в Празі (Чехія), Мішкольський університет (Угорщина).

Пошук нових партнерів та налагодження контактів у цьому навчальному році продовжуватиметься. У цьому напрямку філософія університету полягає у тому, щоб вивчати позитивний досвід успішних партнерів і впроваджувати все нове та краще в діяльність нашого університету. Саме такий метод надає мож­ливість покращити якість навчання студентів та аспірантів, створить умови для вивчення іноземного законодавства, досвіду за­рубіжної юриспруденції, оприлюднити наукові ідеї наших викладачів та студентів в іноземних наукових виданнях та навпаки.
Повноцінному розвиткові особистості студента-правознавця сприяє не лише вивчення законів, але й спілкування з визнаними та успішними фахівцями. Тому університет налагоджує і підтримує зв’язки з провідними політиками, науковцями і юристами-практиками України, формуючиізабезпечуючиреалізаці триєдиного діалогу: студент — науковець — практик. Студенти матимуть можливість фахового спілкування з багатьма відомими адвокатами, суддями, народними депутатами, науковцями.

Наведені вище зв’язки надають можливість для організаігі проходження практики студентів у державних адміністраціях, судах та правоохоронних органах, що відповідає існуючим стандартам освітньої діяльності. З цього навчального року ми сприятимемо працевлаштуванню наших студентів.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності нашого університету є залучення студентів до науково-дослідницької роботи. Науковим дослідженням студентів сприяє активне спілкування та обговорення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах тощо. Популярною є практика проведення щорічних міжвузівських наукових студентських конференцій, як в Україні, так і за кордоном.

Успішний розвиток КУП НАНУ потребує постійного підтвердження своєї унікальності. Розвиваючи юридичну науку в навчальному закладі, ми сприятимемо розвитку цікавого, ефективного, рентабельного функціонування університету, створимо умови, коли студенту, аспіранту, викладачу, іншим співробітникам буде значно цікавіше проводити частину свого життя у стінах освітньої установи.

Наукові дослідження проводитимуться на кафедрах, в структурних підрозділах. Пріоритети визначатиме сама кафедра, а акцент вибору тематики приділятиметься тим розробкам, які необхідні для покрашення якості, інформативності навчального процесу. Результатом таких досліджень стане підготовка методо­логічної та методичної літератури, підручників, в тому числі, на електронних носіях.

Університетська наука повинна сприяти підвищенню ролі прогностичної функції досліджень, зрозуміло, що тематика наукових досліджень повинна бути актуальною, особливо з нових комплексних галузей законодавства, зокрема, порівняльного, бюджетного, банківського, інформаційного, муніципального, виборчого, антимонопольного, космічного, енергетичного, підприємницького та законодавства про інтелектуальну власність.

Розвиток науки в університеті повинен забезпечити і підготовку власних науково-педагогічних кадрів. Слід добирати студентів, які мають здібності до наукової діяльності, сприяти їхньому професійному зростанню через безкоштовну аспірантуру, готуючи їх для роботи в КУП НАНУ
У поточному навчальному році розпочинається робота по створенню спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Аспірантура повинна активізувати свою роботу, підвищивши вимоги до тематики дисертаційних досліджень.

Розвитку студента як особистості сприятиме і діяльність університету щодо виявлення і підтримання здібностей студентів задля спрямування їх у потрібне русло через діяльність студентських наукових гуртків, юридичної клініки університету. Це дає можливість поглибити фахові знання, отримати навички практичної роботи, бути корисними, певним верствам населення міста і України, що потребують безкоштовної юридичної допомоги.

Багато наших студентів, аспірантів та викладачів за рахунок коштів університету брали участь у різних наукових конференціях, олімпіадах, науково-практичних семінарах, які прово дилися не лише в Україні, а й за кордоном. У цьому навчальному році планується збільшити фінансування таких заходів.

Студенти матимуть можливість проявити свої здібності в театральній студії «ВЕРСІЇ», танцювальних гуртках, фотоконкурсах, конкурсах художньої самодіяльності, КВК, проекті «Пізнай свій край», завдяки якому є можливість екскурсій до історичних пам’яток багатьох областей нашої країни. Отримав підтримку студентства і визнання в столиці проект «Інтелектуальна власність в Україні — перлини сучасного мистецтва для студентської молоді, завдяки якому останні три роки живопис кращих майстрів пензля постійно прикрашає стіни університету та будні студентів, викладачів і співробітників університету. Активно впроваджується проект «Інтелектуальна власність в Україні — перлини сучасної літератури для студентської молоді», в рамках якого відомі науковці, вчені, проводять презентації своїх книг Для цілеспрямованого розвитку студента університет дбає і про створення організованого і цікавого дозвілля молоді. Цьому сприяє нов о створений креативний підрозділ університету — Культурно-розважальний центр КУП НАНУ, який буде організовувати та проводити різноманітні конкурси, спортивні змагання та багато іншого.

Університет дбає про те, щоб молода людина була гармонічно розвинутою, в тому числі фізично. А це участь студентів у зма­ганнях з регбі, шахів, міні-футболу, важкої атлетики. До речі, наші спортсменки з регбі увійшли до збірної команди з жіночого регбі і нещодавно брали участь у змаганнях Чемпіонату Європи.

Одже, поступово реалізовується мета повноцінного комплекс­ного розвитку студента як особистості, громадянина та високок­валіфікованого юриста. Хочу підкреслити, що все це відбувається у навчальному закладі, який має юридичне фахове спрямування.

Ефективна діяльність університету вимагає гармонійного співвідношення категорій форми та змісту. Ми продовжуємо курс на реконструкцію будівлі університету, його приміщень і території Вже значно покращилися умови для роботи викладачів і навчання студентів. Мета керівництва — наші досягнення у сфері формування професійних юристів повинні мати пристойний формальний вияв.

Сьогодні студенти мають нагоду навчатися у відремонтованих, сучасних аудиторіях, у комфортній та естетично переобладнаній бібліотеці, нових комп’ютерних класах, отримати сучасний, стильний спортивний комплекс, тренажерні зали.

Непогані здобутки університету в цілому — це результат щоденної кроігіткої роботи всіх співробітників нашого великого освітянського колективу. За Всеукраїнським рейтингом КАМ-ПУС Київський університет права НАНУ посів сьоме місце серед 90 вузів юридичного спрямування. Я вважаю, що це об’єктивне та заслужене визнання і повністю характеризує вірно о браний нами шлях.

Напередодні нового навчального року хочу побажати колективу університету: професорсько-викладацькому складу та всім співробітникам ефективної роботи. Незважаючи на певні кризові процеси в країні, в університеті збільшено рівень заробітно плати з 1 вересня, продовжуватимемо це робити протягом нового навчального року. Я глибоко переконаний в тому, що заробітна плата викладача в КУП НАНУ повинна бути гідною, привабливою.

І на завершення, ми прагнемо, щоб знання, отримані нашими студентами стали гарною рекомендацією для подальшої розбудови їхньої кар’єри та навчання в магістратурі нашого університету. Наші принципи — професіоналізм, порядність, патріотизм дозволяють готувати успішних людей для нашої прекрасно країни.