Національна академія наук України Київський університет права

Друга міжвузівська наукова студентська конференція

6 Лютого, 2001

Збільшити

 

 

КНИГА

Вища
школа права
при Інституті держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник матеріалів
міжвузівської наукової студентської конференції
(27 січня — 02 лютого 2001 р. м. Косів Івано-Франківської обл.)

Засновано 2000 р.

Випуск другий
Київ — 2001

 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:

Академік НАН України Ю.С. Шемшученко (головний редактор); канд. юрид.
наук А.І. Дмитрієв (заступник головного редактора); канд. юрид. наук С.В.
Бобровник (відповідальний секретар); докт. юрид. наук О.Ф. Андрійко; докт.
юрид. наук О.М. Костенко; докт. юрид. наук В.Ф. Погорілко; докт. юрид.
наук В.І. Семчик; канд. юрид. наук Т.П. Проценко.

Затверджено до друку
вченою радою
Київського університету права

У другому випуску збірника матеріалів міжвузівської студентської наукової
конференції опубліковані статті студентів, молодих вче-них та провідних
науковців, присвячені проблемам становлення та розвитку законодавства
України за десять років її незалежності: аналізуються проблеми міжнародного
права та імплементації норм міжнародного права до законодавства України,
проблеми консти-туційного будівництва та адміністративної реформи, теорії
права, господарського, кримінального права та інші актуальні теоретичні
та практичні проблеми юридичних наук.

© Київський університет права, 2002

ПЕРЕДМОВА

Проголошення України соціальною, правовою державою зумовлює
необхідність не лише докорінної зміни ролі права в суспільстві, а й
серйозного переосмислення наукових підходів щодо дослідження наукових
проблем у сфері права.
Саме таку мету переслідувала щорічна наукова студентська міжвузівська
конференція “Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку”,
що відбулася в місті Косові Івано-Франківської області з 27 січня по 2
лютого 2001 р.
Ініціатор та організатор конференції — Київський університет права, що
визначив своїм основним завданням поєднання досягнень сучасної
юридичної науки та потреб юридичної практики.
Основна мета конференції — аналіз здобутків і проблем у розвитку
законодавства України за 10 років її незалежності та визначення
основних шляхів його вдосконалення.
У конференції взяли участь близько 80 учасників, що представляли
різноманітні регіони України та правові школи: представники Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
Запорізького державного університету, Прикарпатського державного
університету ім. Василя Стефаника та Київського університету права.
Конференція проходила у формі пленарних та секційних засідань.
На пленарному засіданні були заслухані доповіді першого проректора
Київського університету права, канд. юрид. наук А.І.Дмитрієва про вплив
на розвиток міжнародного права правових принципів Вестфальського миру
1648р. і зав. кафедрою кримінального права та кримінології Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка канд. юрид. наук, доц.
П.П.Андрушка про проект нового Кримінального кодексу України; канд.
юрид. наук, доц. С.Я.Лихо-вої про джерела кримінального права.
Жваву дискусію у студентів викликали доповіді проректора КУП, канд.
юрид. наук, доц. С.В.Бобровник (Подолання колізій як умова
вдосконалення сучасного законодавства); зав. кафедрою КУП, докт. юрид.
наук, проф. О.М.Костенко (Кримінологічні аспекти сучасного
правознавства); зав. кафедрою КУП, докт. юрид. наук О. Ф. Андрійко
(Проблеми сучасної адміністративної реформи в Україні).
Цікаві прикладні аспекти прозвучали у доповідях канд. юрид. наук, доц.
КУП Т.П.Проценко щодо нових форм господарювання в агропромисловому
комплексі України та стажистів-дослідників Інституту держави і права
НАН України О.Л.Бигич та І.М.Проценко про проблеми порівняльного
правознавства та міжнародного приватного права.
З інтересом сприйняті доповіді представників інших вузів України:
канд. пед. наук, доц. Прикарпатського державного університету ім.
Василя Стефаника Л.І.Зеліско про проблеми культурологічної освіти
майбутніх юристів, представника Ужгородського інституту підприємництва,
економіки і права Г.А. Вдовиної, представників Запорізького державного
університету Л.Р.Наливайко та О. І. Наливайко.
Цікаві доповіді виголосили аспіранти Інституту держави і права ім.
В.М.Корецького В.М.Кардаш (Сутність правоохоронної діяльності), О. М.
Кисіль (Функціональне призначення правового регулювання) С.І.Петровцій
(Соціологічна школа права та її вплив на формування законодавства) та
В.В.Самохвалова (Законність та справедливість як вимога
правозастосовчої діяльності).
Секційні засідання були організовані за тематичними напрямками.
Секція І “Теорія та історія держави і права” (керівники
канд. юрид. наук, доц. С.В.Бобровник, канд. пед. наук, доц.
Л.І.Зеліско) була присвячена проблемам становлення правової держави та
громадянського суспільства, становлення демократії в нашій державі,
правам людини, проблемам теорії та історії права, соціології права та
етносоціальних відносин.

Секція II “Конституційне, адміністративне та фінансове право” (керівник
докт. юрид. наук О.Ф.Андрійко) розглянула проблеми гарантій законності
у галузі державного управління, реформування управління у сфері охорони
здоров’я, розвитку парламентаризму, вдосконалення податкової системи,
аудиторської діяльності, становлення місцевого самоврядування,
банківського кредитування та валютних відносин в Україні.

У III секції “Цивільне, трудове і підприємницьке право”
(керівник канд. юрид. наук, доц. Т.П.Проценко) були проаналізовані
проблеми відшкодування моральної шкоди, мікрокредитування діяльності
господарських товариств, реєстрації та ліцензування підприємницької
діяльності, вексельного обігу, реформування законодавства про працю.

Секція IV “Кримінальне право і кримінологія” (керівники
докт. юрид. наук, проф. О.М.Костенко, канд. юрид. наук, доц.
П.П.Андрушко) розглянула проблеми реформування кримінального
законодавства, захисту виборчих прав потерпілого та інституту
екстрадиції, проблеми професійної злочинності, кримінальної
відповідальності за хабарництво, порнографії, тероризму, особливості
кримінальної відповідальності неповнолітніх та інші.

Секція V “Міжнародне право” (керівник канд. юрид. наук
А.І.Дмитрієв) визначила можливі шляхи підвищення ролі Міжнародного Суду
00Н, проаналізували проблеми імплементації норм міжнародного права до
національного законодавства України у сфері авторських прав,
Міжнародного комерційного арбітражу та гарантування екологічної безпеки.
В збірнику містяться доповіді, що були виголошені як на пленарному, так і на секційному засіданнях.

Організатори конференції висловлюють глибоку вдячність усім учасникам, а також
пансіонату “Карпатські зорі”,
що надав можливість ефективного поєднання творчої роботи студентів та
активного відпочинку на животворній природі Карпатських гір.

Ю.С. Шемшученко

 

ЗМІСТ

До читача .......................................5
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Бобровник С.В.
Проблеми подолання колізій у
законодавстві України ...........................8
Дмитрієв А.І.
Вестфальський мир 1648 року й Україна ..........12
Зеліско Л.І.
Культурологічна освіта майбутніх юристів
у вищій школі ..................................18
Лихова С.Я.
Актуальні проблеми співвідношення поняття
"кримінальний закон" та інших джерел
кримінального права (відповідно до проекту
Кримінального кодексу України) .................22
Проценко Т.П.
Нові форми господарювання в агро-промисловому
комплексі України (правове забезпечення) .......26
Бигич О.Л.
Порівняльне правознавство: минуле та сучасне ...31
Вдовина Г.А.
Проблеми законодавчого закріплення
природних прав .................................35
Кардаш В.М.
Сутність правоохоронної діяльності .............38
Кисель О.М.
Функціональне призначення правового
регулювання ....................................43
Наливайко Л.Р.
Види конституційно-правової відповідальності
за її суб'єктами та підставами .................47
Наливайко 0.І.
Ознаки принципів правового захисту людини ......52
Проценко І.М.
Торговельне право Німеччини: досвід
для України ....................................56
Петровцій С.І.
Соціологічна школа права: багатоманітність
концепцій та їх вплив на формування
законодавства ..................................60
Самохвалов В.В.
Законність та справедливість як вимога
правозастосовчої діяльності ....................64
СЕКЦІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ
Секція І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гончаренко Н.А.
Система джерел сучасного права та особливості
їх відображення в правовій системі України .....67
Дідич Т.0.
Вдосконалення нормопроектування як основа
стабільності законодавства незалежної України ..75
Зеліско А.В.
Внесок Богдана Кістяківського до правової
української культури ...........................81
Йосифів П.І.
Етнонаціональні відносини (культурно-правовий
аспект) ........................................84
Коваленко Г.М.
Теорія права Ганса Кельзена ....................87
Книш В.В.
Місцеве самоврядування в УНР і ЗУНР: за моно-
графією Б.Й. Тищенка, О.Н. Вівчаренка,
Н.0. Лешковича "Становлення державності в
Україні (1917-1922)" ...........................91
Копоть В.О.
Демократія в Україні: тернистий шлях
становлення та проблеми розвитку ...............94
Купрієнко Б.М.
Держава для суспільства чи суспільство для
держави? ......................................100
Олійник А.Р.
Правова держава в Україні: підсумки
становлення та перспективи розвитку ...........103
Онофрійчук 0.І.
Українська нація ..............................109
Прокопенко О.Г.
Становлення та розвиток прав людини у світовій
політичній та правовій думці ..................111
Семчик 0.0.
Право в житті Ісуса Христа ....................114
Соболєв А.С.
Соціологія права: деякі сучасні моменти
розвитку ......................................120
Халімончук Н.М.
Громадянське суспільство і правова держава:
проблеми взаємовпливу .........................126
Щебельський В.Є.
Упорядкування законодавства шляхом
консолідації ..................................131
Секція ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ, АДМІНІСТРАТИВНЕ
ТА ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Бобровник О.В.
Гарантії законності як необхідна умова
вдосконалення законодавства у сфері 
державного управління ........................ 134
Вітрук О.В.
Державне управління у сфері охорони здоров'я
потребує реформування .........................137
Гудзь О.Ю.
Тенденції розвитку і сучасні проблеми
парламентаризму в Україні .....................141
Дюговський О.С.
Правове регулювання податкової системи
України .......................................145
Зубар О.В.
Реформування податкової системи України .......149
Іванова Г.В.
Роль і функції комітетів Верховної Ради
України у здійсненні конституційних
повноважень парламенту ........................155
Кисельова В.К.
Проблеми правового врегулювання вексельного
обігу .........................................159
Коноратьева Н.М.
Аудиторська діяльність в Україні: створення
та розвиток в період незалежності .............164
Крилова О.С.
Проблеми розвитку банківського кредитування....170
Лейко В.В.
Уповноважений з прав людини: світовий досвід
і практика його застосування в Україні ........173
Мельниченко С.В.
Механізм правового регулювання валютних
відносин ......................................178
Музика О.А.
Місцеві бюджети як складова місцевих фінансів
(XVI — поч. XX ст.) ...........................182
Сидорова І.Ф.
Види банківських кредитів на сучасному етапі
розвитку банківської системи України ..........187
Цимбаленко О.М.
Становлення місцевого самоврядування: через
призму десяти років незалежності України ......193
Секція ІІІ. ЦИВІЛЬНЕ, ТРУДОВЕ
ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО
Данильченко Д.К.
Відшкодування моральної шкоди..................199
Золотокінна Н.0.
Перспективи розвитку законодавства України з
мікрокредитування .............................206
Кузів Х.М.
Порядок скликання та проведення загальних
зборів господарських товариств ................211
Кучера Н.С.
Право власності на приватизовану квартиру .....215
Маєвська О.Л.
Розвиток законодавства про реєстрацію
суб'єктів підприємницької діяльності ..........218
Мартинюк Я.І.
Ліцензування підприємницької діяльності в
Україні (еволюція і розвиток 1991-2000 рр.) ...222
Мацегоріна 0.0.
Правовий режим іноземного інвестування ........226
Мельничук Н.О.
Правове регулювання іноземних інвестицій ......230
Музика Л.А.
Форма власності та форми права власності:
міркування "за" і "проти" .....................235
Николюк Д.А.
Акціонерне товариство як суб'єкт
господарської діяльності ......................240
Саванчук С.0.
Загальні положення про юридичних осіб як
суб'єктів цивільних та господарських
правовідносин .................................245
Терещенко Р.А.
Вексельний обіг в Україні .....................250
Терлецька О.
До питання про гарантійні строки ..............254
Шаповалова В.М.
Правове регулювання аудиторської діяльності ...258
Шульга К.В.
Реформування законодавства про працю в період
незалежності України ..........................263
Секція ІV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ
Баглай К.Г.
Проблема кримінальної відповідальності за
хабарництво ...................................267
Дудик Ф.Є.
Професійні злочинці (кримінологічна
характеристика і заходи протидії) .............272
Кисюк О.В.
Поновлення права потерпілого — шляхи 
вирішення .....................................275
Лазарчук М.В.
Кримінально-правова характеристика посягань
на статеву свободу чоловіків і 
недоторканність особи .........................279
Левкова І.С.
Порнографія і кримінальний закон ..............282
Матяш Р.М.
Злочинність неповнолітніх .....................288
Медіна Л.
Захист виборчих прав потерпілого за
Кримінальним Кодексом України .................292
Межиєва М.С.
Проблеми реформування кримінального
законодавства України у зв'язку зі
скасуванням смертної кари .....................296
Оберемко В.О.
Основні концепції причинного зв'язку між
злочинними діями та їхніми наслідками .........302
Свистуленко М.
Інститут екстрадиції за кримінальним правом
України .......................................306
Сердюк С.А.
Проблеми боротьби з організованою злочинністю
в Україні .....................................311
Шпильова Н.В.
Тероризм: проблеми протидії....................315
Яськів О.Б.
Кримінальна відповідальність неповнолітніх ....318
Секція V. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 
Бабій В.В.
Сучасний етап розвитку екологічного права .....321
Біцюк В.С.
Необхідність підвищення ролі Міжнародного
Суду 00Н: погляд на проблему ..................325
Боєва Н.М., Зінченко С.В.
Розвиток українського законодавства та
міжнародне право ..............................330
Горностай К.0.
Імплементація норм міжнародного права до
українського законодавства у сфері авторських
прав ..........................................334
Дмитрієва Ю.Л.
Міжнародний комерційний арбітраж та проблема
"компетенції компетентності" ..................339
Жулідова І.С.
Право громадян на екологічну інформацію:
(порівняльний аналіз національного і
міжнародного законодавства) ...................343
Зайченко А.С.
Імплементація норм міжнародного права у
кримінальне законодавство України .............348
Чорноус О.В.
Правові основи екологічної безпеки ............353

 

СПИСОК КНИГ 

 1. Батанов
  О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні:
  Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
  2001. – 260 с.


 2. Биков
  О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.-
  К.: Ін-т держави і права ім.Корецького НАН України, 2001. – 354 с.


 3. Боротьба
  зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності (кримінально-правові,
  кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми).
  Харків: Право, 2001. – 264 с.


 4. Правова
  держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
  НАН України. Вип. 12 — К., 2001. — 732 с.


 5. Державотворення
  і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка:
  Монографія.- К.:Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України,
  2001. – 656 с.


 6. Дмитрієв
  А.І. та ін. Міжнародне публічне право: Практикум / А.І.Дмитрієв, А.С.Мацко,
  В.І.Муравйов; Відп.ред.: Ю.С.Шемшученко, Л.В.Губерський.- К.:Юрінком
  Інтер, 2001. – 352 с.


 7. Дмитрієв
  А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право:Монографія.-
  К.: Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Київський університет
  права, 2001. – 426 с.


 8. Земельне
  право: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів
  / За ред. В.І Семчика і П.Ф.Кулинича.- К.:Видавничий дім “Ін Юре”, 2001.
  – 424 с.


 9. Конституційно-правові
  форми безпосередньої демократії в Україні: проблеми теорії і практики.
  До 10-ї річниці незалежності України.- К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М.Корецького НАН України, 2001. – 356 с.


 10. Конституції
  і конституційні акти України. Історія і сучасність. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. — 400 с.


 11. Космічне право України: Збірник
  нац. і міжнар. правових актів. / Упоряд. : І.П. Андрушко, О.В. Бєглий;
  Відп. ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко. — 3-тє вид., переробл.
  та допов. — К., Юрінком Інтер, 2001. — 352 с.


 12. Космічне законодавство країн
  світу: Тематичне зібрання (російською та англійською мовами).- Том 1.
  Загальні питання космічної діяльності. Державне регулювання / Відп.
  ред. Н.Р. Малишева, Ю.С. Шемшученко — К.: Атіка, 2001. — 448 с.


 13. Корж А.В. Юридичне документоведення:
  Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх
  справ України. — К.: Ін-т держави і права ім В.М.Корецького НАН України,
  2001. — 168 с.


 14. Муніціпальне право України:
  Підручник / В.Ф. Погорілко, О.Ф.Фрицький, М.О.Баймуратов та ін.; За
  ред. В.Ф.Погорілка, О.Ф.Фрицького.- К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

 15. Нелегальна міграція
  та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах).
  Книга перша. Частина 1 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю.
  Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія
  внутрішніх справ України, 2001. — 512 с. (ч. І — С. 1—512;
  ч. ІІ — С. 513—1012).


 16. Нелегальна міграція
  та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах).
  Книга перша. Частина 2 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю.
  Кондратьєв. За редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія
  внутрішніх справ України, 2001. — 500 с. (ч. І — С. 1—512;
  ч. ІІ — С. 513—1012).


 17. Нелегальна міграція
  та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах).
  Книга друга. Частина 3 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю.
  Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія
  внутрішніх справ України, 2001. — 486 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С.
  487—772).


 18. Нелегальна міграція
  та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті (у двох книгах).
  Книга друга. Частина 4 / Авт. кол. Відп. редактори Ю.І. Римаренко, Я.Ю.
  Кондратьєв, за редакцією Ю.С.Шемшученка. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія
  внутрішніх справ України, 2001. — 286 с. (3 ч. — С. 1—486; 4 ч. — С.
  487—772).


 19. Проблеми права власності
  та господарювання у сільському господарстві.
  Монографія / Кол. авторів.
  Під ред. В.І. Семчика.— К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України. — 216 с.


 20. Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр,
  C.Ю.Римаренко.
  Етнодержавознавство. Теоретико-методолотічні засади.
  — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — 2001.
  — 264  с.


 21. Становлення і розвиток
  цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія /
  Кол. авторів: Я.М.Шевченко, О.М.Молявко, Г.В.Єрьоменко та ін.; Кер.
  авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В. М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с.


 22. Тесленко М.В. Судебный
  конституционный контроль в Украине: Монография. Вступ. статья В.Ф. Погорилко.
  — К.: Ин-т государства и права им.  В.М.Корецкого НАН Украины,
  2001. — 344 с.


 23. Цвєтков В.В., Горбатенко
  В.П.
  Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації
  українського суспільства: Монографія. К.: Інститут держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2001. — 248 с.


 24. Юридична енциклопедія. В
  6 т. / Редкол.:Ю.С.Шемшученко (голова колегії) та ін. – К.: “Укр.енцикл.”,
  2001. – Т. 3: К – М, 792 с.