Національна академія наук України Київський університет права

Інтеграція юридичної освіти і науки

25 Травня, 2005

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 травня 2005 року N 106

Заслухавши та обговоривши доповідь директора Інституту
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України академіка НАН України
Ю. С. Шемшученка, Президія НАН України відзначає, що здобутий
інститутом досвід організації Київського університету права, успішного
розвитку його діяльності, має принципове значення для вироблення оптимальної
моделі інтеграції академічної науки і освіти, створення на базі провідних
наукових установ НАН України вищих навчальних закладів та закладів післядипломної
освіти.

Київський університет права НАН України (до 2000 р. – Вища
школа права) – один з перших вищих навчальних закладів, створених у 1995
р. безпосередньо в Академії, на базі Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України. Нині університет має три філії – у Рівному, Ужгороді і Сімферополі.
Покладена в основу діяльності Київського університету права НАН України
концепція зближення теоретичних правознавчих досліджень та юридичної освіти
дозволила сформувати на базі інституту та університету унікальний науково-освітній
комплекс. До викладацької діяльності в університеті залучаються провідні
науковці інститутів держави і права ім. В. М. Корецького та філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центру наукових досліджень та викладання
іноземних мов НАН України, Центру гуманітарної освіти НАН України, Інституту
законодавства Верховної Ради України та інших установ, що здійснюють фундаментальні
наукові дослідження практично у всіх галузях права. Це дозволило максимально
інтегрувати у навчальний процес новітні наукові розробки першорядного
значення, здійснювати в Київському університеті права цілеспрямовану підготовку
і відбір перспективної молоді для потреб фундаментальної науки.

Участь фахівців НАН України у навчальному процесі сприяла
реальному впровадженню результатів наукових досліджень у викладацьку діяльність,
їх залученню до підготовки академічних підручників (курсів): “Конституційне
право України” (за редакцією члена-кореспондента НАН України В. Ф. Погорілка);
“Кооперативне право” та “Земельне право” (за редакцією члена-кореспондента
НАН України В. І. Семчика та П. Ф. Кулинича); “Цивільне право
України” у 2-х томах (за редакцією Я. М. Шевченко); “Адміністративне
право України” у 2-х томах (за редакцією В. Б. Авер’янова); “Міжнародне
публічне право” (за редакцією А. І. Дмитрієва та В. І. Муравйова); “Порівняльне
правознавство” (за редакцією В. Н. Денисова). Завдяки співпраці з Національною
бібліотекою України ім. В. І. Вернадського та бібліотекою Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України в університеті створений фонд
рідкісної книги, який містить ксерокопії рідкісних видань з правознавства.

У рамках науково-освітнього комплексу Інституту держави
і права ім. В. М. Корецького НАН України та Київського
університету права НАН України підготовлено й видано унікальні за науковими
та організаційними підходами і значенням для розвитку вищої юридичної
освіти в Україні шеститомну “Юридичну енциклопедію”, десятитомну “Антологію
української юридичної думки” (вийшло друком дев’ять томів), ряд словників
та довідників з різних галузей права.

Київським університетом права НАН України спільно з Інститутом
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України видається науково-теоретичний
журнал “Часопис Київського університету права”, внесений ВАКом України
до списку фахових видань. З метою заохочення студентів до творчої праці
засновано стипендії імені академіків В. М. Корецького та Б.
М. Бабія, які надаються ученою радою університету студентам-відмінникам.
Розвиваються наукові зв’язки з університетами європейських країн. Започатковано
обмін студентами з Мюнстерським та Гейдельберзьким університетами (Німеччина),
Європейською вищою школою права та адміністрації (Польща).

Київський університет права НАН України надає постійну
науково-методичну допомогу Державній інспекції навчальних закладів Міністерства
освіти і науки України з напряму “Право”. Розроблена науково-педагогічним
складом університету модель навчального процесу з підготовки магістрів
права впроваджена у навчальні плани Академії прокуратури України та Академії
суддів України. Студенти юридичних факультетів вищих навчальних закладів
України проходять наукову переддипломну практику у галузевих відділах
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. В свою чергу
студенти Київського університету права НАН України проходять практику
в судах та органах прокуратури України.

Створений при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України науково-освітній комплекс став новою для України формою поєднання
юридичної науки і освіти, формою реальної участі фахівців Академії в освітньому
процесі, що дозволяє готувати для України високопрофесійних юристів європейського
рівня та заслуговує на подальше впровадження й поширення у повсякденній
академічній практиці.

Разом з тим Президія НАН України відзначає, що інтеграційні
процеси відбуваються в основному лише за рахунок внутрішніх ресурсів Київського
університету права НАН України та Інституту держави і права ім. В. М.
Корецького НАН України, які обмежені. Правовий статус Київського університету
права НАН України в системі вітчизняного законодавства до кінця не визначений,
що створює певні проблеми з поширенням його досвіду у створенні вищих
навчальних закладів при інших академічних інститутах. Необхідна державна
підтримка розвитку при НАН України вищих навчальних закладів.

Президія НАН України постановляє:

1. Доповідь академіка НАН України Ю. С. Шемшученка “Інтеграція
юридичної освіти і науки” взяти до відома.

2. Схвалити роботу науково-освітнього комплексу при Інституті
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Київського університету
права НАН України як нової перспективної форми інтеграції освіти і науки
і рекомендувати цей досвід для поширення в системі НАН України.

3. Підтримати пропозицію Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України щодо проведення у 2005 р. спільного засідання президій
НАН України, галузевих академій та Колегії Міністерства освіти і науки
України з питань інтеграції академічної науки і освіти, вдосконалення
стандартів та програм вищої і загальної освіти, програм і підручників,
науково-методичної літератури для вищої та загальноосвітньої школи.

Доручити Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України
(академік НАН України І. Ф. Курас) погодити з Міністерством освіти і науки
України та галузевими академіями можливий час проведення зазначеної сесії.

4. Підтримати пропозицію щодо утворення у складі Київського
університету права НАН України факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки
викладачів права вищих та середніх навчальних закладів.

5. Вважати доцільним запровадити у Київському університеті
права НАН України з 2006/2007 навчального року заочно-дистанційну форму
підготовки фахівців із використанням інтернет-технологій та мультимедійних
систем навчання, створити відповідну електронну науково-навчальну бібліотеку,
ввести в експлуатацію новий комп’ютерний клас.

6. Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
(академік НАН України Ю. С. Шемшученко) та Київському університету права
НАН України (А. І. Дмитрієв):

6.1. Розробити спільний план підготовки докторів і кандидатів
юридичних наук на 2005 – 2010 рр. з метою зміцнення науково-педагогічних
кадрів університету.

6.2. Завершити у 2005 р. видання десятитомної “Антології
української юридичної думки”, видати підручник “Теорія держави і права”
(член-кореспондент НАН України В. Ф. Погорілко).

6.3. Вивчити юридичні аспекти вступу України до Болонського
процесу в плані можливостей ефективного впровадження у сферу вищої освіти
створення вищих навчальних закладів на базі установ НАН України та не
пізніше 01.07.2005 підготувати для внесення до органів державної влади
пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України про вищу освіту.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науково-організаційний
відділ Президії НАН України.

 

Президент Національної академії
наук України,
академік НАН України 

 
 
Б. Є. Патон 

Перший віце-президент – головний
учений секретар Національної
академії наук України,
академік НАН України 

 
 
 
А. П. Шпак