Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра державно-правових та галузевих правових дисциплін

15 Листопада, 2021

Кафедра державно-правових та галузевих правових дисциплін була створена у 2019 році шляхом злиття двох кафедр – кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін і кафедри галузевих правових наук. Кафедра функціонує на підставі Положення про кафедру державно-правових та галузевих правових дисциплін та забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) рівнів за спеціальністю 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Викладання закріплених за кафедрою навчальних дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри  – висококваліфіковані професори, доценти викладачі, а також фахівці-практики у сфері права – адвокати, державні діячі, працівники судових та правоохоронних органів.

Головним завданням кафедри є формування у здобувачів знань, умінь та навичок розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності, навичок тлумачення відповідних норм законодавства та застосування правових доктрин, принципів та правових інститутів, формування у здобувачів вищої освіти правового мислення. З метою виконання поставленого завдання за кафедрою закріплено основні державно-правові та галузеві правові навчальні дисципліни

Робота науково-педагогічного складу кафедри спрямована на застосування новітніх методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток здобувачів. Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових системи в Україні та зарубіжних країн і на сучасному етапі здійснює свою діяльність за такими напрямами, як навчально-методична, наукова, виховна та організаційна роботи. 

Важливим напрямком функціонування кафедри є наукова діяльність науково-педагогічних працівників та здобувачів. Науково-педагогічний склад кафедри бере активну участь в організації та роботі наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, науково-методичних семінарах, які проводяться як в Україні, так і за її межами. Регулярно статті викладачів публікуються на сторінках «Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних фахових та зарубіжних виданнях. У 2021–2022 навчальному році кафедрою проводяться наукові дослідження в межах кафедральної теми «Цивільно-правові та господарсько-правові аспекти розвитку науки, захист права інтелектуальної власності». З жовтня 2021 року при кафедрі діє науковий студентський гурток «Ліга права» та англомовний дебатний клуб “KUL Lawyer” як структурна частина наукового гуртка за ініціативою та під керівництвом в. о. завідувача кафедри, кандидата юридичних наук Олени Доценко. 

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію в провідних національних та міжнародних навчальних, наукових і практичних установах. В основу роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри покласти принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.

Беруть участь науково-педагогічні працівники кафедри та залучають здобувачів до роботи в університетській юридичній клініці «Фенікс», основна ідея якої полягає у реалізації двоєдиної допомоги: надання безкоштовної правової допомоги громадян та допомога здобувачам в отриманні повноцінної практичної юридичної підготовки.