Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка в КУП НАНУ до 132- ї річниці від дня народження В.М. Корецького

16 Лютого, 2022

Ім’я Володимира Михайловича Корецького (1890-1984 рр.) золотими літерами вписано у вітчизняну юридичну науку. Він належав до першого покоління радянських вчених-юристів, які отримали якісну юридичну освіту в дореволюційні часи, пережили революції, світові війни, голодомори, репресії – всі найтяжчі випробування, які довелося пройти Україні в ХХ столітті.

Володимир Михайлович в 20-ті роки минулого століття був одним з організаторів Харківського юридичного інституту (тепер  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), дійсним членом Академії наук УРСР, очолював Сектор держави і права АН УРСР, в подальшому перетворений в Інститут держави і права НАН України. Корецький був членом Міжнародного Суду ООН, з них декілька років – його віце-президентом, членом Інституту міжнародного права в Женеві та багатьох організацій й асоціацій з міжнародного права, працював першим від СРСР заступником голови Комісії з прав людини ООН в період, коли розроблявся проект Загальної декларації прав людини. За архівними даними, саме за формулюванням В.М. Корецького було прийнято першу, ключову статтю Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються вільними у своїй гідності і правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства». Володимир Михайлович Корецький брав участь в укладенні мирних договорів держав антигітлеровської коаліції, Паризькій мирній конференції, був радником представника СРСР в Раді Безпеки ООН, членом та віце-президентом Міжнародного суду ООН у Гаазі, першим заступником Голови комісії ООН з прав людини.

Науковий талант Володимира Михайловича Корецького виявився при дослідженні ним міжнародного публічного права, яке після другої світової війни набуло якісно нового характеру для Україні як однієї із засновниць Організації Об’єднаних Націй. Ним опубліковані такі знакові праці, як «Суверенітет», «Міжнародно-правова правосуб’єктність Української РСР», розроблялися питання кодифікації міжнародного права, проблеми міжнародного права, що набули глобального значення в післявоєнний період, зокрема, питання міжнародного морського права та континентального шельфу. Наукові праці Корецького присвячені найактуальнішим проблемам міжнародного публічного та приватного права, цивільного права, міжнародного господарського права, всесвітньої історії держави і права. Він вільно володів англійською, французькою та німецькою мовами, читав літературу практично на всіх слов’янських мовах.

Під керівництвом Володимира Михайловича сформувалися українські школи міжнародного права та порівняльного правознавства, він став єдиним в Україні та всьому колишньому СРСР вченим-юристом, удостоєним звання Героя соціалістичної праці. 

В Київському університеті права НАН України створений Кабінет міжнародного права імені Володимира Михайловича Корецького, створений на честь видатного юриста, фахівця з міжнародного права, єдиного в СРСР юриста  Героя соціалістичної праці, академіка, першого директора Інституту держави і права Національної академії наук України, який носить зараз його ім’я.

Яскраві сторінки професійного та особистого життя, наукової спадщини видатного юриста-міжнародника відображені в експонатах кабінету міжнародного права ім. Володимира Михайловича Корецького, а його служіння Батьківщині, високий професіоналізм, науковий талант є орієнтиром для сучасної юридичної освіти та прикладом для студентської молоді. Наукова спадщина В.М. Корецького є важливим джерелом унікальної інформації, а використання цих надбань сучасними науковцями є потужним імпульсом по вирішенню проблем сучасного стану міжнародного права, значним внеском в формування правничої еліти України.
Наукова спадщина В.М. Корецького

з фондів Наукової бібліотеки КУП НАНУ

Бібліографічний оглядКорецкий В.М. Избранные труды: в 2-х кн. / АН УССР; Ин-т государства и права; редкол.: В.Н. Денисов (гл.ред.) и др. – К.: Наукова думка, 1989. Кн.1.-1989.-344 с.

 В першій книзі видання, яка побачила світ через п’ять років після смерті В.М. Корецького, надруковані праці вченого, написані в 20-ті-30-ті роки минулого століття. В них розкриваються важливі проблеми міжнародного приватного права, які мали на той час велике значення та на десятиліття випереджали тодішню науку зовнішніх економічних відносин. В книгу увійшла одна з фундаментальних праць вченого – нариси англо-американської доктрини та практики міжнародного приватного права.Корецкий В.М. Избранные труды: в 2-х кн. / АН УССР; Ин-т государства и права; редкол.: В.Н. Денисов (гл.ред.) и др. – К.: Наукова думка, 1989. Кн.2.-1989.-416 с.

 В другу книгу увійщли праці В.М. Корецького, присвячені проблемам міжнародного публичного та приватного права, серед яких роботи, які висвітлюють питання «національності» юридичних осіб (корпорацій), загальних принципів права в міжнародному праві, основні права та обов’язки держав, питання міжнародного морського права, протиправності випробувань ядерної зброї, міжнародно-правової суб’єктності та суверенітету Української РСР, кодифікації міжнародного права.Корецкий В.М. Избранные труды: кн.3 / НАН Украины,  Ин-т государства и права; Киевский университет права; редкол.:Ю.С. Шемшученко,  В.Н.Денисов, И.Б.Усенко, Ю.Л,Бошицкий  и др. – К.: Юридична думка, 2015. Кн.3.-2015.-488 с.

 В третю книгу вибраних праць В.М. Корецького увійшли роботи, присвячені історії права, зарубіжному законодавству та міжнародному праву, які не ввійшли в попередні книги, а також публікуються  твори з архівів Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, що раніше не видавались. Видання присвячено 125-річчю вченого та 65-річчю Інституту держави і права.Корецкий В.М. Декларация прав и обязанностей государств / Академия наук УССР, сектор государства и права. – К.: Изд-во АН УССР, 1962. – 152 с.

 В даній праці вчений розглядає принципи  мирного співіснування держав з різними суспільно-політичними системами, враховуючи доктрину основних прав та обов’язків держав та кодифікації міжнародного права.Корецкий В.М. «Общие принципы права» в международном праве / Академия наук УССР; Сектор государства и права. – К.: Изд-во АН УССР, 1957.- 52 с.

 В.М. Корецький розглядає в цій праці загальні принципи права та пробіли в міжнародному праві, внутрішні юрисдикції держав, природне право, загальні принципи права і принципи римського приватного права. Автор звертає увагу на застосування порівняльного метода  в правознавстві, особливо в науці та практиці міжнародного публічного та міжнародного приватного права.

Прес-центр КУП НАНУ