Національна академія наук України Київський університет права

«Конституція і конституційні акти України. Історія та сучасність». Книжкова виставка-огляд, присвячена Дню Конституції України

27 Червня, 2023

“Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України,

прагнучі розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію — Основний Закон України.”

Так починається основоположний нормативно-правовий акт України, прийнятий на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.

З прийняттям Конституції почалось активне становлення в юридичній науці національної школи конституційного права, процес формування сучасних поглядів на конституційно-правову проблематику, зокрема, становлення та розвиток інституту конституційного права в Україні.

Книжкова виставка-огляд «Конституція і конституційні акти України. Історія та становлення», підготовлена Науковою бібліотекою КУП НАНУ, присвячена виданням, які освітлюють тему розвитку конституційного права та вітчизняної конституційно-правової думки.

Конституція України 1996 року з’явилася не на порожньому місці, в неї були достойні попередники: Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік, Конституція УНР — 29 квітня 1918 року, Мала конституція ЗУНР – 13 листопада 1918 року, Тимчасова Конституція Карпатської України – 15 березня 1939 року.

Серед пам’яток української політико-правової думки існує одна, яка уже протягом декількох століть привертає увагу вчених-конституціоналістів усього світу. З нею були дуже добре ознайомлені українці в ХІХ столітті, вона поширювалась в списках у широких колах інтелігенції в самій Україні та в українській еміграції. Пам’ятка була створена в один з найтрагічніших в історії національного державотворення періодів, коли українське суспільство проходило жорсткі випробування війною, що були ускладнені смертю на чужині законно обраного правителя Гетьманату Івана Мазепи та еміграцією значної частини української правлячої еліти.

Мова йде про документ, який сьогодні ми звемо «Конституцією Пилипа Орлика». Українська конституція була однією з перших не лише у Європі, а й у світі, і фактично проголошувала Україну незалежною республікою (зберігався тільки протекторат шведського короля). У тексті документа територія держави називається Військом Запорозьким, або Україною.

«Пакти і Конституції» української козацької держави : до 300-річчя укладення / відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд. М. Трофимчук , Т. Чухліб ; Ін-т історії України, Нац. б-ка ім В. І. Вернадського, Центр. держ. істор. архів, м. Київ. — Львів : Світ, 2011. — 440 с.: факсимілє.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом — з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами.         

Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико-правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься ґрунтовний історико-юридичний аналіз джерела.


Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. 2-ге вид., змінене і доп./ упоряд. І.О. Кресіна, відп. ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 310 с. (До 10-річчя Конституції України).

У збірнику в хронологічному порядку вміщені тексти чинної Конституції України та усіх українських конституцій та найважливіших конституційних актів: Пакти і конституції законів та вольностей  Війська Запорозького  1710 р. (Конституція Пилипа Орлика), проєкти Конституції Слов’янських Сполучених Штатів, розроблених членами Кирило-Мефодіївського братства (1846-1847 рр.), проєкт конституційної реформи М. Драгоманова, проєкти професора С. Дністрянського,  харківського адвоката М. Міхновського, ґрунтовний проєкт конституційної перебудови Російської імперії М. Грушевського.

            Бурхливе ХХ століття виявилось щедрим на акти конституційного характеру для України: чотири Універсали Української Центральної Ради, Статут про державний устрій, права і вольності УНР (Конституція УНР 1918 року), Конституції УСРР 1919 та і 1929 років, конституції УРСР 1937 та 1978 рр., Декларація про державний суверенітет України (1990 р.), Конституційний Договір між Верховною Радою та України Та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади  і місцевого самоврядування  в Україні на період до прийняття нової Конституції тощо.

Прийнята у 1996 році і нині чинна Конституція України закріпила політико-правовий статус України як суверенної, демократичної, соціальної, правової держави.


Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я. Тацій, О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-те вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2014. -1128 с.

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, багаторічного досвіду застосування Конституції України. До складу авторського колективу ввійщли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів влади.


Мала енциклопедія конституційного права / Національна академія наук України; Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького. – К.: Кондор, 2012. – 462 с.

В енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права.


Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: до 10-річчя Конституції україни і 15-ї річниці незалежності України / за ред. Ю.С. Шемшученка; упоряд. І.О. Кресіна, В.П. Нагребельний, Н.М. Пархоменко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – 334 с.

У збірнику наукових праць подано доповіді та виступи, представлені на науково-практичній конференції. Автори збірника – представники наукової еліти України, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів державної влади, аспіранти, – проаналізували теоретичні проблеми конституціоналізму, реалізації Конституції України, конституційні засади державного управління.


Джерела конституційного права України: монографія / відп. ред. Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик та ін.; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К.: Наукова думка, 2010. -710 с.

У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії  держави і права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Висвітлюються питання вдосконалення всії цих джерел, зокрема, питання юридичної техніки їх вироблення.


Ющик О.І., Бошицький Ю.Л., Риндюк В.І. Конституційні основи розвитку законодавства України: навч. посібник. – К.: Юридична думка, 2015.- 156 с.

Навчальний посібник з конституційних основ розвитку законодавства України освітлює роль Конституції, яка визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. В посібнику розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдосконалення національного законодавства.

Наукова бібліотека КУП НАНУ