Національна академія наук України Київський університет права

Круглий стіл на тему: “Юридична наука в Україні: стан та перспективи” (КУП, травень 2006 р.)

30 Травня, 2006

ФОТОРЕПОРТАЖ
про роботу студентської конференції
під час проведення круглого столу
«Юридична наука в Україні: стан та перспективи»,
який відбувся 26.05.2006 p.

     26 травня 2006 року в Київському університеті права НАН України
відбувся круглий стіл на тему : “Юридична наука: стан та перспективи”.
В роботі круглого столу взяли участь студенти, аспіранти та викладачі
університету, науковці Міжнародного центру правових проблем
інтелектуальної власності Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України, представники Комітету з питань науки і освіти Верховної
Ради України та Посольства Угорської Республіки в Україні.
     Були обговорені актуальні питання пов’язані з станом
сучасної юридичної науки в Україні та шляхами її вдосконалення, питання
інтеграції науки і практики та, зокрема, питання розвитку юридичної
науки в Київському університеті права НАН України.

     В результаті висвітлення у доповідях проблем в сфері
юридичної науки учасники круглого столу зробили деякі висновки і
пропозиції. Зокрема, були висунуті пропозиції стосовно того, що
формування високоосвіченої студентської молоді університету, здатної на
самостійне мислення і активні дії в галузі юриспруденції на базі
глибоких найсучасніших наукових знань, збалансованості суспільних ідей
і особистісних устремлінь вимагає від студентів Київського університету
права, активізувати науково-дослідницьку роботу в сфері права.
Враховуючи тезу про те, що юридична наука в Україні потребує нових
ґрунтовних досліджень, студентам та аспірантам університету необхідно
активніше брати участь в роботі студентських наукових гуртків,
міжвузівських наукових конференціях, необхідно активізувати
індивідуальну роботу в пошуках грантів в галузі права. При дослідженні
шляхів розвитку української юридичної науки на сучасному етапі
необхідно використовувати досвід іноземних держав. Розвиток юридичної
науки в Україні можливий лише при плідній “співпраці” з практикою.

     Як вважає проректор з організаційних питань та науки Ю.Л.Бошицький,
особливо важливим є посилення участі студентів і аспірантів
університету через їх кураторів і керівників наукових тем в наукових
дослідженнях із фундаментальних проблем держави і права, які
проводяться в Інституті держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Вже найближчим часом будуть запрошені до науково-дослідницької роботи
студенти в рамках Концепції і Програми розвитку наукових досліджень в
Київському університеті права НАН України, які були нещодавно
затверджені Вченою радою Університету.

     На думку проректора з організаційних питань та науки
Київський університет права НАН України, враховуючи традиційні зв’язки
та організаційно правові аспекти співпраці з Інститутом держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України повинен зайняти особливе місце в
розвитку вузівської юридичної науки і стати координатором правових
досліджень серед юридичних вузів України.
     Учасники круглого столу вирішили облікувати тези доповідей
на сайті Київського університету права НАН України, опублікувати
матеріал про захід у Часописі Київського університету права НАН
України.

     В роботі круглого столу прийняли участь гості нашого
університету – Головний консультант Комітету з питань освіти і науки
Верховної Ради України Г.О.Андрощук, науковий співробітник
Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності
Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України О.О.Козлова, Аташе з питань науки і технологій Посольства Угорської Pеспубліки в Україні п. Ковач Жолт.

     В цілому круглий стіл вдався. Було цікаво і корисно. Як
пообіцяв проректор з організаційних питань та науки Ю.Л.Бошицький, такі
заходи стануть регулярними. Ректорат буде підтримувати наукові і
науково-освітні заходи, які мають на меті всебічний розвиток
студента-правознавця як особистості, громадянина і фахівця.

Матеріал підготував студент 4 курсу
Член студентського самоврядування КУП НАНУ
Ілля Ткачук

Фото студента ІІ курсу Сергія Бережка

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити

 

ФОТОРЕПОРТАЖ
про презентацію книги
«КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ:
ОСНОВНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ»
,
яка відбулася під час проведення круглого столу
«Юридична наука в Україні: стан та перспективи»

      В роботі круглого столу прийняли участь гості нашого університету
– Головний консультант Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради
України Г.О.Андрощук,
науковий співробітник Міжнародного центру правових проблем
інтелектуальної власності Інституту держави і права ім. В.М.Корецького
НАН України О.O.Козлова.

     Г.О.Андрощук, який є визнаним фахівцем в Україні з питань
охорони інтелектуальної власності. Він виступив перед учасниками
круглого столу з цікавою доповіддю, а також презентував разом із О.O.
Козловою нову книгу «Комерційні позначення: основні правові аспекти».

     Дане науково-практичне видання, присвячене дослідженню
найбільш актуальних теоретичних і практичних аспектів правової охорони
комерційного (фірмового) найменування та містить відомості, які
необхідні керівникам підприємств, організацій та приватним підприємцям
для здійснення їх діяльності.

     В книзі детально проаналізовано проблеми визначення поняття
комерційного найменування, його значення для економічного розвитку
держави, особливості змісту права на комерційне найменування,
найпоширеніші випадки порушень прав на нього. Особливу увагу приділено
питанням міжнародно-правового регулювання комерційного найменування,
цивільно-правовому та цивільно-процесуальному захисту права на
комерційне найменування, аналізу та коментуванню законодавства
зарубіжних країн у сфері правової охорони комерційного найменування.
     Як було зауважено авторами, вперше зроблено підбір
нормативних актів України та зарубіжних країн щодо регулювання права на
комерційне найменування.

     Це видання буде корисним для керівників підприємств,
організацій та приватних підприємців, наукових і практичних працівників
у сфері інтелектуальної власності, студентів, аспірантів і викладачів
вузів і факультетів юридичного профілю, а також широкого кола читачів,
що цікавляться питаннями правового регулювання інтелектуальної
власності.

Матеріал підготував студент 4 курсу
Член студентського самоврядування КУП НАНУ
Ілля Ткачук

Фото студента ІІ курсу Сергія Бережка

Збільшити
Збільшити
Збільшити

             Збільшити
            Збільшити

 

ФОТОРЕПОРТАЖ
про зустріч із гостем з Угорської Республіки
яка відбулася під час проведення круглого столу
«Юридична наука в Україні: стан та перспективи»

     Гостем нашого університету
був Аташе з питань науки і технологій Посольства Угорської Республіки
в Україні п. Ковач Жолт.
     Угорська Республіка – держава південно-східної
частини Центральної Європи захоплює розмаїтістю культур, звичаїв і стилів
життя. Насичено подіями й історичне минуле цієї країни. Тому з давніх
часів Угорщина привертає до себе заслужений інтерес. Зміни, які відбулися
в Угорщині на початку 90-х рр. ХХ століття, свідчать про те, що цій країні
вдалося здійснити економічну модернізацію. У перспективі ця країна може
зайняти гідне місце серед лідерів європейської економіки, підтвердженням
цього є вступ Угорщини в Євросоюз у травні 2004 року.
     Враховуючи, що Україна й Угорщина сусіди,
то в результаті вступу Угорщини в Європейське співтовариство, територія,
економіка, культура й менталітет останнього наблизилися до кордонів України.
Тому досягнення Угорщини в соціально-економічній, культурній, політичній
сферах варті уваги й ретельного дослідженню. Це важливо з погляду вивчення
позитивного досвіду не тільки в сфері економіки, а також в сфері науки
і освіти. Для нашої країни як сусіда вже не тільки Угорщини, а усього
Європейського Союзу велике гносеологічне значення має порівняльний аналіз
різних сфер життя цієї країни. Зрозуміло що для українських юристів представляє
цінність аналіз основних галузей права, системи законодавства, а також
економіко-правової думки цієї невеликої, але досить прогресивної європейської
країни.
     Особливо це актуально в контексті приєднання
нашої країни до Болонського процесу. Угорщина приєдналася до Болонського
процесу раніше і має певний досвід який свідчить про деякі проблеми. Які
стосуються юридичної освіти.

     Гість нашого університету Аташе по науці
й технологіям Посольства Угорської Республіки в Україні п. Жолт Ковач
розповів студентам КУП НАН України, що юридичній освіті Угорщини, підготовці,
зокрема, юристів-господарників, які повинні вміти працювати в умовах ринкової
економіки приділяється серйозна увага. Формування нової молодої генерації
юристів базується на принципах європейського права, на принципах демократизації
суспільства, захисту прав, свобод та інтересів пересічного громадянина,
захисту приватної власності. Угорський досвід доцільно досліджувати, в
тому числі, і завдяки розвитку і поглиблення наукових зв’язків з угорськими
юридичними вузами. Тим більше, що в останні роки в гуманітарній сфері
активного співробітництва наших країн не спостерігалося. При цьому Україна
й Угорщина мають чимало загальних невирішених остаточно соціально-економічних
проблем, що вимагають спільного дослідження. Розуміння вищевикладеного
тими державними структурами й громадськими організаціями, науковими установами
й окремими вченими, які в силу специфіки своєї роботи можуть внести свою
позитивний внесок щодо зміцнення співробітництва й добросусідства між
двома країнами є надзвичайно важливим.
     Як зазначив проректор КУП НАН України з
організаційних питань та науки Ю.Л.Бошицький, особливу цінність
має те, коли зазначені функції беруть на себе вчені. Адже відомо, що наука
не має фізичних кордонів. Саме тому в університеті буде приділяється особлива
увага розвитку міжнародних зв’язків із провідними європейськими науково-дослідними
установами в галузі права, дослідженню проблем гармонізації законодавства
України й країн Європи. Практичним результатом таких зв’язків будуть спільні
наукові публікації, проведення міжнародних конференцій, візити закордонних
правознавців до університету.

     З метою започаткування співробітництва між
Київським університетом права Національної академії наук України та Посольством
Угорщини в Україні пан Ковач Жолт передав в дарунок бібліотеці університету
яскраві книги про Угорську Республіку від Надзвичайного і Повноважного
Посла Угорської Республіки в Україні п. Яноша Тота.

 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Збільшити
Збільшити
Збільшити

             Збільшити
            Збільшити

Матеріал підготувала студентка КУП НАНУ,
член студентського самоврядування
Маша Дорощенко

Фото студента ІІ курсу Сергія Бережка