Національна академія наук України Київський університет права

Магістри КУП НАНУ проходять педагогічну (асистентську) практику

22 Березня, 2021

Педагогічна (асистентська) практика студентів-магістрів є важливою частиною професійної підготовки фахівців у галузі права та логічним продовженням усіх видів практики і завершує практичну підготовку висококваліфікованих магістрів. Практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-педагогічної роботи, вивчення досвіду викладання провідних викладачів Університету під час відвідування аудиторних занять.

Головною метою проведення практики є поглиблення фундаментальної та спеціальної підготовки, закріплення набутих у магістратурі навичок науково-дослідницької роботи, теоретичних знань із організації освітнього процесу, а також набуття знань, умінь і практичних навичок роботи у Київському університеті права НАН України. Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої організації асистентської практики, виконання основних вимог передбачених програмою практики. Перелік знань і вмінь може бути доповнений новими вимогами в залежності від особистості кожного студента і конкретних практичних завдань, але, головна мета практики залишається незмінною, оскільки її досягнення передбачає здобуття студентами цінного професійного досвіду.Для студента-магістранта важливо не тільки знати основні положення, характерні для магістерської роботи, але й мати загальне уявлення про методологію педагогічної роботи та наукової творчості, здобути досвід у організації своєї роботи, у використанні методів наукового пізнання та застосуванні їх на практиці.

Педагогічна практика є важливою складовою магістерської програми підготовки наукових фахівців права і має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідженнь та педагогічної діяльності. Суть наукової частини практики полягає у залученні студентів магістрантів до самостійної роботи, ознайомленні з методикою проведення наукової роботи та освітнім процесом в Університеті.

До керівництва асистентською практикою від Університету залучаються досвідчені викладачі, які забезпечують організацію та проходження практики, серед яких зокрема: проректор з навчально-методичної та наукової роботи, к.ю.н. Хорватова О.О., завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Савка О.І., доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н. Перелигіна Р.В. та ін.


Таким чином, педагогічна асистентська практика студентів є важливою складовою освітнього процесу і проводиться з метою закріплення і поглиблення теоретичних знань, набуття виробничих навичок з майбутньої спеціальності та досвіду самостійної роботи. Інтеграція загальної і професійної освіти на базі педагогічної діяльності не лише сприяє значному підвищенню мотивації до отримання знань і формування відповідних компетенцій, але є й стимулом оновлення змісту освіти в цілому.

Прес-центр КУП НАНУ