Національна академія наук України Київський університет права

Майстер-клас сербського професора О.ЧИРИЧА на тему: “СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА”

24 Липня, 2009

Майстер-клас
професора О. Чирича

Проф. д-р Александр Чирич,
Юридический факультет
Университета г. Ниш, Сербия

 

Майстер –класи у Київському університеті права НАН України

Поєднання фундаментальних теоретичних досліджень в галузі юриспруденції дозволяють готувати фахівців правознавців європейського рівня, відповідно до вимог сьогодення, в контексті принципів і засад Болонського процесу. Так впровадження окремих вимог Болонського процесу в діяльності Київського університету права НАН України (далі КУП НАН України) зумовило запровадження в університеті нової сучасної моделі навчання – майстер-класів провідних вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків з правознавства у галузі правознавства.
Майстер-класи є однією із ефективних форм отримання нових знань поряд із традиційними формами навчання. В сфері юриспруденції майстер-класи явище не зовсім звичайне і для багатьох зарубіжних вузів, однак це нова конче ефективна форма підготовки майбутніх юристів. Впровадження в навчальному процесі майстер-класів дозволяє поєднати активні форми навчання з використанням сучасних інформаційних технологій, індивідуальної роботи, набуттям та закріпленням практичних знань та навичок студентами. Майстер-клас в концепції КУП НАН України можна охарактеризувати, як модель викладання будь-якої юридичної дисципліни високо авторитетними педагогами – академіками, член-кореспондентами, професорами або визнаними в своїй галузі висококваліфікованими фахівцями суддями, прокурорами, адвокатами тощо.
19.02.08 в приміщенні Київського університету права НАН України пройшов майстер – клас професора Олександра Чирича. О. Чирич завідувач кафедри торговельного права юридичного факультету університету у м. Ніш Сербія, заступник голови Міжнародного арбітражу Республіки Сербія.
На майстер – клас зібрались студенти І, ІІ та ІІІ курсів, бо всім було дуже цікаво дізнатися про систему вищої освіти Сербії, чим і як живуть студенти.
Пан професор розповів студентам, що метою Болонського поцесу є збільшення доступу до європейської освіти, подальше підвищення його якостей та привабливості, розширення мобільності студентів та викладачів.
По закінченні майстер – класу виникла жвава дискусія, тому що студентів цікавило дуже багато питань, а саме: з якими ВНЗ співпрацює Державний університет м. Ніш, яке навантаження у студентів, чи входять студенти юридичного факультету до Європейської асоціації студентів юристів. Відповіді були дані на всі запитання.
Завершився майстер-клас сербського вченого та педагога в Київському університеті права НАН України, урочистим врученням йому подяки від університету за успішне проведення майстер-класу та сприяння розвитку освітніх та наукових зв’язків між Київським університетом права НАН України та юридичними вузами Сербії. Ректорат сприятиме перекладу матеріалу на українську мову та його виданню.
Враховуючи викладене, розвиток сучасної юридичної науки в КУП НАН України, спрямований на інтеграцію вищої юридичної освіти і фундаментальних досліджень в галузі права, на підготовку майбутніх правознавців – професіоналів, які прагнуть до фахового успіху, здатні критично мислити, приймати гідні та справедливі рішення в інтересах людини і суспільства.

Виступ проф. А Чирича:

СОВРЕМЕННАЯ РОЛЬ И ЗАДАЧИ УНИВЕРСИТЕТА

1.Общественная роль и задачи университета в условиях применения Болонского процесса

1. 1. Университет и общее образовательное пространство

Процесс глобализации охватывает все сферы жизни, в том числе и сферу образования. Одним из таких процессов является совместная интеграция европейских стран в общее Европейское образовательное пространство.
Целью Болонского процесса является расширение доступа к европейскому образованию, дальнейшее повышение его качества и привлекательности, расширение мобильности студентов и преподавателей. Надо подчеркнуть, что Болонская декларация не директивный, обязательный к исполнению закон. Это рамочный документ, определяющий, прежде всего, процесс, направленный на формирование единого европейского образовательного пространства. Эта цель должна быть достигнута до 2010 года.
Декларацией предусматривается повышение конкурентоспособности европейской системы высшего образования на мировом рынке образовательных услуг. Болонский процесс, между прочим, бросает вызов всему преподавательскому сообществу. На Международном семинаре по вопросам образования в Белграде (октябрь 2005), с названием „Пан-европейская структура Болонский процесс – что после Бергена“, тридцать представителей из Албании, Хорватии, Латвии, Румынии, России, Сербии и Черногории, Словакии и Словении, приняли участие в семинаре. Они обсуждали выполнение Болонского процесса и перспектыви на будущее. Расматривался и вопрос профессионального статуса, надлежащих возможностей для исследовательской и преподавательской деятельности. Условия работы сотрудников университета и его статус являются жизненно важными элементами будущего высшего образования и научно-исследовательской работы в Европе.
Преподаватели должны участвовать в оценке своих университетов. Только так можно гарантировать качество «продукции». Неприемлемо, когда определение качества отдается рынку. При этом частные вузы должны отвечать тем же жестким стандартам, что и государственные. С другой стороны, высшее образование рискует утратить одну из своих самых сильных сторон – глубину и фундаментальность
Считаем, что университеты европейских стран должны опираться на итоги, достигнутые в результате собственного развития. Одновременно перед ними стоит задача ответить и на новые требования современной эпохи, в которой мы живем. В Европе существует больше 4000 университетов, осуществляющих научно-исследовательскую работу, образование или художественную деятельность. Начиная с Болонской декларации 1999 года, позднее на конференциях министров образования европейских стран состоявшихся в Праге (2001), Берлине (2003), Бергене (2005), подчеркивалось чрезвычайное общественное значениие высшего образования. И новый Закон Сербии о высшем образовании (2005) подчеркивает, что высшее образование представляет деятельность с особым общественным интересом.
Начиная с планетарного уровня, двигателем процесса глобализации является система быстрых перемен в национальных системах ценностей. Европейское пространство высшего образования характеризуют два полюса в развитии успешных высших учебных учреждений и университетов. С одной стороны, чувствуются сильные требования к знанию на уровне простого ежедневнего конкретного непосредственного применения («знание-рыночный товар»), с другой, существует желание сохранить глубокие научно-фундаментальные ценности и тысячелетнюю высокообразовательную роль университета в обществе.
Весьма значительным фактором дальнейшего развития университета являются руководящие принципы, касающиеся академических свобод и автономии, гармонизации процесса образования и научно-исследовательской работы, прежде всего, с национальными системами высшего образования европейских стран. Совершенствование академического движения, мобильность преподавательского состава и студентов, как и афирмация конкурентоспособности образовательных и исследовательских услуг, с целью оценки и переоценки качества и эффективности систем высшего образования, также являются неотъемлемой частью актуальной реформы. При этом нужно соблюдать этические, гуманитарные и демократические ценности европейской и национальной традиции каждого государства.
Высшее образование является центральным двигателем общества знания, с неотъемлемой своей составной частью – научно-исследовательской работой. Знание есть мощь. Оно является основанием любого развития. Банк знания создает банк капитала, а банк капитала без знания приводит к его банкротству. При этом нужно иметь в виду, что высшее образование обеспечивает не только получение знаний, но и повышение социальной ценности высокообразованного населения и удовлетворение потребности рынка труда. При этом, Болонский процесс оценивается как средство защиты и совершенствования высшего образования и научно-исследовательской деятельности на европейском пространстве и, кроме того, как средство повышения прозрачности и мобильности. Высшее образование и наука, как основа деятельности университета, несут особую социальную ответственность за экономическое, социальное, культурное, экологическое и развитие общества в целом. Нельзя позволить, чтобы эта ответственность была снята. Государства и международное сообщество не должны допустить этого. Так как ГАТС, в рамках Международной торговой организации (WTO), не занимается обеспечением качества, существует реальная опасность, что это соглашение открывает рынок высшего образования для беззастенчивого получения прибыли.


1.2. Общество, государство и университет

Университеты несут ответственность и должны быть подотчетны перед обществом, но с другой стороны они должны сохранять автономию, как предпосылку развития знаний и академической свободы. Высшее образование является общественным благом, и оно должно быть частью общественного сектора.
Надо подчеркнуть необходимость и важность роли государства в создании общих рамочных, юридических и других условий для непосредственного осуществления деятельности научно-образовательных учреждений. При этом и государство, и университет несут взаимную ответственность. Очевидно, что и государству, и высшим учебным заведениям зачастую нелегко в условиях коренных политических, хозяйственных, социальных, этнических, культмассовых и многих других перемен в современном обществе найти наилучшие решения сообразно равновесию между существующей традицией, с одной стороны, и новаций современного времени, с другой. Такие и другие условия реализации реформ, привели к противоречиям, с которыми встречаются высшее образование и университет. Как в таких условиях найти соответствующие и целесообразные решения? Прежде всего, совместными усилиями, взаимным обменом опыта с помощью мероприятий на каждом уровне, включая как надлежащие органы каждого государства, так заинтересованные международные организации. Государство и университет являются фундаментальным ценностями каждого общества. Мы должны их сохранять и постоянно развивать.
Государство и университет имеют бесспорный совместный интерес, из которого происходит и их совместная задача – реализовать, на основании закона, следующие основные цели:
а) Эффективный «обмен научными, экспертными (специальными) знаниями, а также знаниями в области художественной работы».
б) Обеспечение научной, научно-экспертной и художественной работы; в) Реализация права каждого лица, на основании равенства, получение высшего образования с возможностью постоянного совершенствования в течение всей жизни; и
г) Увеличение числа населения с высшим образованием.

Новая планетарная тенденция базируется на основе обмена фундаментальными ценностями цивилизованного общества, в первую очередь, знания для широкого круга населения, а не для элиты „образованных людей“. Надо подчеркнуть, что при этом, университет несет ответственность по соблюдению высокого рейтинга, качеством и традиционной общественной ролью которого всегда отличался. «Общества знаний» подразумевают наличие информированных и компетентных граждан, которые способны уверенно решать проблемы быстро меняющегося мира благодаря новым формам обучения и работы. Чтобы получить более широкий доступ к высшему образованию, нужна программа расширения университетов, параллельное наращивание форм и методов академических исследований. Необходимо, чтобы преподавательский персонал был напрямую вовлечен в эти процессы в качестве разработчиков идей, а также специалистов, которые претворяют их в жизнь. Капиталовложения в будущее для достижения этих задач должны стать обязательными в рамках единого европейского плана – растущая доступность без соответствующих капиталовложений испортит и обесценит будущий академический «продукт».

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

2.1.Общие замечания

Начальной позицией каждого планирования является существующий уровень развития, как и объективная оценка всех факторов, которые могут повлиять на будущие направления реформы наших университетов (материальные, амбиентальные и другие). Человек является счастливым по мере своих возможностей. Оказывается, что в жизни все является вопросом меры. Мы считаем что консервативные и ультрарадикальные направления и подходы в реформе в одинаковой степени нежелательны. Поэтому мы должны на основе реалий четко обозначить стратегические направления дальнейшего развития наших университетов.
Прежде всего, это касается принципа автономии с ответственностью, предполагающей, что университеты имеют право формировать свою стратегию, выбирать свои приоритеты в обучении и проведении научных исследований, расходовать свои ресурсы, профилировать свои программы и устанавливать свои критерии для приема профессоров и учащихся.
Самая главная и постоянная задача университета состоит в обеспечении студентов, и других пользователей его услуг, всеми условиями для приобретения образования, которые пользуется спросом на внутренней и международной бирже знания. Закон о высшем образовании Сербии в ст. 2. подчеркивает, что образование такого рода принадлежит международному, особенно европейскому образовательному, научному либо художественному пространству. Соответственно перед университетами ставится конкретная задача гармонизации как с Европейским пространством высшего образования (е. European Higher Education Area – EHA), так и с Европейским научно-исследовательским пространством (е. Europea Resserch Area – ERA). На основании документов и европейских стратегических планов (Лиссабон, 2000, Барселона 2002. и др.), Европейский Союз до 2010 года планирует достичь уровня самого развитого хозяйственного региона в глобальном масштабе на основании, прежде всего, применения знания как основного двигателя этого процесса и совокупного общественного прогресса.
Банк знания, полученного на основании научного исследования и его применения в практике, будет строителем банка капитала. В том смысле предусматривается, что вклад в отрасли исследования и в развитие до 2010 года, в каждом государстве – члене Европейского Союза достигнет уровня 3% общественного производства. Сербия в 2000 году выделила на потребности науки приблизительно 1,5 евро на душу населения, а в 2003 году этот вклад вырос на 8,3 евро. В Словении в 2003 году вклад такого рода достиг 148 евро, в Союзе же он колеблется от 150 до 300 евро. Капиталовложения в будущее для достижения этих задач должны стать обязательными в рамках единого европейского плана – растущая доступность без соответствующих капиталовложений испортит и обесценит будущий академический «продукт».
Поскольку кадры играют незаменимую роль в применении полученных знаний, предусматривается, что территория Союза до 2010 года нуждается в обучении еще около 700 000 новых исследователей. При этом предложения, рассматриваемые в рамках Болонского процесса, сводятся к следующему: введение двухуровневого обучения; введение кредитной системы; контроль качества образования; расширение мобильности; обеспечение трудоустройства выпускников; обеспечение привлекательности европейской системы образования.
Исходя из общей стратегии университета, считаем особо важным осуществлять реформу образования на основании равновесия между нашей хорошей традицией и новыми вызовами современного времени, отраженными в Болонской декларации. Мир базируется на основе быстрых перемен и требований к реализации в жизни научных исследований и полученных знаний. Университетская среда может очень дорого заплатить как за консерватизм, так и за непродуманный ультрарадикализм в проведении мероприятий, которые реально определены рамками объективной мощности абсорбции, как окружающей среды, так и самого университета. Так же и готовность академического содружества на осуществление реформы является весьма значительным условием и одновременно фактором с трудно прогнозируемым уровнем влияния на процесс реформ. В этом плане надо использовать практику постоянного обмена информациями и мнениями в амбиентальном комфорте академического уважения и взаимопонимания, несмотря на факт существующих различий. Задачи, которые перед нами стоят, сами по себе, оказываются достаточно сложными, так что позитивная коллегиальная атмосфера в работе всех факультетских и университетских органов, способствует восстановлению нормальных условий для ежедневного движения по пути достижения непосредственных целей. Короче говоря, развитие коллегиальности – важнейшая часть высшего образования.
Удовольствие является настоящим, постольку поскольку оно стимулирует нас на постоянные и новые усилия. Имея это в виду, мы просто должны постоянно быть довольными. Один человек, и даже группа людей, не сможет эффективно работать без привлечения широкой потенциальной энергии, которой располагает сообщество.
В стратегии университета необходимым является подход использования знания и потенциала существующей энергии. Задачи менеджмента университета, кроме всего остального, подразумевают приложение усилий к постоянному повышению уровня рабочих условий, а так же творческого и духовного уровня преподавателей и студентов на фоне реализации наших совместных интересов.
Глубоко беспокоит «Болонья» в связи с широким обсуждением глобализации и коммерциализации высшего образования в рамках всемирного рыночного хозяйства. Опыт неевропейских стран подтверждает опасения относительно того, что подобный процесс может разрушить ценность высшего образования и академических исследований, в частности, привести к тому, что будет невозможен объективный взгляд и анализ, без которых современное общество не могло бы существовать.

2.2. Факультеты и интегративная функция университетов в Сербии

Реализация положений Болонской декларации проводится в контексте Концепции модернизации образования в Сербии на период до 2010 года и приоритетных направлений развития образовательной системы Сербии на основании Закона.
В Сербии и в странах бывшей Югославии (СФРЮ), университеты учреждались на основании соглашения о создании ассоциаций отдельных факультетов. При этом и факультет, и университет имели и сегодня имеют, независимо друг от друга, статус юридического лица. Компетенция университета охватывала корпус вопросов, имеющий общий совместный интерес для факультетов. Мы считаем, что институционная автономия должна осуществляться в национальных рамках, она играет роль баланса с другими социальными проявлениями. Участие преподавательского персонала университета в решении любых вопросов является ключевым для борьбы с автократией и коммерциализацией.
Новый Закон о высшем образовании Сербии, принятый 10.сентбря 2005 года, позволяет факультетам либо сохранить статус самостоятельного юридического лица, либо перенести его на университет. Пока на практике факультеты, находящиеся в государственной собственности, такое право не использовали и не перенесли собственный статус юридического лица на университет. Но все-таки, по новому законодательству университет получил некоторые права в рамках своей т.н. интегративной функции, которые являются обязательными как для университета, так и для каждого факультета в его составе. Начало интегративной функции университета подразумевает осуществление совместной единой политики всеми подразделениями в составе университета (библиотеки, информационные центры, университетские фонды ит.п.), но, в первую очередь, факультетами. При этом не предусматривается восстановление обязательного просторного и статусно-институционального объединения членов университета. Основной целью функциональной интеграции университета, согласно Закону о высшем образовании, является: а) совершенствование качества преподавания; б) повышение уровня научно-исследовательской работы и художественного творчества; в) применение единых стандартов в работе сервисных служб и стандартов для баз данных всех университетских факультетов и других подразделений в его составе; г) принятие программ обучения; д) обеспечение и контроль качества; е) утверждение политики приема студентов на каждый учебный год; ж) реализация процесса преподавательского выбора в определенном звании; з) выдача дипломов и приложений к дипломам.
Все эти задачи университета имеют своей целью объединить конкретные и Законом определенные части деятельности, осуществляемые факультетами и другими его организационными подразделениями, достичь более высокой эффективности в работе, сохранения финансовых средств и более быстрой реализаций реформ высшего образования.
Интегративная функция университета состоит в участии его представителей в работе надлежащих органов на уровне Республики. Надо заметить, что в этих органах представители отдельных факультетов представляют сам университет. Таким образом, университет включается в процесс принятия новых нормативных актов, очень важных для реформы высшего образования (например: стандартов аккредитации, оценки себестоимости, оценки качества высшего образования, условий и процедур получения разрешения на осуществление деятельности и др.).
Интегративная функция Университета подразумевает и его постоянную заботу в связи с реализацией конкретных проблем отдельных факультетов (например, вопрос обеспечения помещениями, пополнение оборудования и лабораторий и др.).

2.3. Болонские программы обучения, ECTS и начало мобильности

Программы обучения, в интересах улучшения эффективности обучения, между прочим, должны обеспечить мобильность студентов и преподователей, перемещение с одной на другую программу и должны быть максимально рациональными.
На даном этапе в университетах Сербии, которая присоединилась к Болонье 2003. года, применяются определенные методы предусмотрнные в Болонской декларации и идет процесс большой подготовки к оффициальной аккредитации отдельных программ, а так же и самих факультетов и университетов. Весь процесс должнен реализоваться до сентября месяца 2009. года.

2.4. Обязательство применения «Европейской системы перевода и накопления кредитов»

Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS), уже широко применяется и представляет универсальный способ коммуникации на академическом институциональном уровне старого Континента.
Цюрихская конференция по переводу и накоплению кредитов, проведенная в октябре 2002 года Европейской ассоциацией вузов, подтвердила центральную роль ECTS в высшем образовании и в реформе университетов. На сегодняшний день, ECTS применяется более, чем в сорока государствах – участниках Болонского процесса. Большое количество стран официально применяет ECTS как накопительную систему для своих собственных систем высшего образования, а другие страны, среди которых и Сербия, готовятся к ее широкому применению. В Сербии, на основании нового Закона, ECTS стала необходимой для получения аккредитации. Опыт показал что ECTS одновременно стимулирует каждый университет и факультет на реформу собственных образовательных программ, а так же и на самоэвалюацию.
ECTS может быть применена для всех видов программ и подходит как для мобильных, так и для немобильных студентов. Может быть использована для накопления в одном вузе и для перевода между вузами. Облегчает обучающимся переезд из страны в страну, внутри одной страны, города или региона, а также между различными учебными заведениями. Система позволяет гибкость в образовательной деятельности и является предпосылкой широких образовательных профилей обучения. Эти причины повлияли на принятие ECTS в Законе о высшем образовании Республики Србиии, из чего происходит безспорное обязательство факультетов и университетов ввести ее в жизнь и востановить функционирование такого механизма в практике обучения.

2. 5. Международное сотрудничество и программы обучения как необходимые условия мобильности

Самоизоляция от мирового образовательного пространства имеет отрицательные последствия для любую национальную образовательную системму. В связи с этим, следует объединять усилия по развитию образования, сохраняя при этом национальные достижения и традиции. Это позволит сделать высшее образование более конкурентноспособным. Необходимо развивать международную интеграцию университетов, сохраняя все лучшее из собственного опыта.
Высшее образование и наука, с момента своего появления, не зависят от национальных границ, они транснациональны по своему характеру. В Европейском Союзе считается что не смогут найти свое место среди успешными вузами те университеты которые не осуществляют стандарт минимального присуствия на уровне 10% инностранных студентов. Ихнее присуствие является потвердждением качества программ обучения, а также и основанием получения прибыли. Но, на пути мобильности еще стоят многие препятствия – от получения разрешения на въезд и проживания в стране до признания на родине полученных знаний и квалификации, финансовой поддержки, платы за обучение и профессиональных перспектив. Языковой барьер и экономические различия также влияют на мобильность. Это необходимо преодолеть. При этом надо поддерживать идею подготовки регулярных отчетов по социальному и финансовому положению студентов стран Европы, что поможет создать основу политики финансовой поддержки необеспеченных студентов и студентов из менее богатых стран для их вхождения в Европейское пространство высшего образования и науки. Это в первую очередь должно касаться молодежи из стран Центральной и Восточной Европы для предотвращения «утечки мозгов» из этих стран. Университет должен создавать и обеспечить условия своим студентам и преподователям побывать на партнерских учреждениях. Низская ступень международной мобильности студентов на университетах в Сербии является последствием многочисленных факторов, предже всего, закрытости старых программ обучения, а так же и многолетной изоляции домашнего высокого образования из международной университетской сети и соответствующих фондов за подержку этим процессам.
Университет должен на договорном основании с партнерскими вузами реализовать обмен студентами и преподователями. Организация студенческих программ за получение совместных дипломов, или реализация конкретных программ обучения с участием нескольких партнерских универзитов, представляет чрезвычайно хорошее основание мобильности. Университеты должны призывать к расширению программ мобильности как для студентов, так и для преподавателей. Низкий уровень мобильности противоречит одному из ключевых направлений развития обозначенных в Болонской декларации. Университеты обзателны расширять партнерские отношения с вузами в своей стране, а так же и с инностранными партнерами у которых есть актуальные, но и в необходимой мере совпадимые программы обучения.

2.6. Университет и положение студентов

Mинистры высшего образования из 32 европейских государств потписали в Праге 2001. года Пражскую декларацию включившую в Болонский процесс вопрос укрепления роли студенатов. Закон Сербии четко определил способ значительного участия студентов в процессе принимания почти всех более значителных решений касающиехся процесса преподования, контроля качества, управления високовузовскими учреждениями и т.п. Студенческие парламенты стали обязательными органами университета и факультета.
Участие студентов в покритии расходов обучения показывает тенденцию роста что, между прочем, является результатом недостаточного участия государства в материльной подержке высшего образования в целом.
Студенты сталкиваются с большими трудностями финансового характера. В интересе реализации принципа „одинаковые возможности для всех“, которого спроведливо подерживает Национальный союз студентов (е. „Тhe National Union of Studentѕ“), университет является обязаным предпринимать меры с целью обеспечения всем студентам, включая и студентов инвалидов, одинаковую возможность поступления на желающую программу обучения.
Имея в виду заинтересованность международного сообщества за вопрос востоновления единой образователной системмой, университет имеет возможность конкурировать за получение средств из международных источниках финансирования, подерживающие реализацию таких целей. На фоне улучшения материального положения студентов, университет должен проявлять инициативу к государственным органам с целью обеспечения дополнителных средтв за поднимание жизненого и рабочего стандарта студентов.
Отделным источником обеспечения средств является форма взаимного сотрудничества университета и хозяственных организаций. В этом смисле и Европейская ассоцияция высокообразовательных учреждений (е. „European Association of Institutions in Higher Education – EURASHE“), считает приоритетом далнейшее ускорение сотрудничества студентов с деловыми субъектами и хозственными организациями. На Универзитете в Нише, в Сербии существует хороший опыт сотрудничества нескольких факультетов (среди них и Юуридический), с мультынациональной компании „Филлип Морисс – ДИН“, Ниш, с участием Института за международное образование из Будапешта. Через этот проект самые хорошие студенты получают стипендии и имеют финансовую подержку в реализации своих конкретных студенческих проектов в хозяйстве и проектов представляющие интерс за развитие локального общества. Это хороший пример и надо его дальше развивать и расширать партнерские отношения университета такого рода.
Университет имеет особый интерес постоянно укреплять культурные, художественные, спортивные, рекративные и другие мероприятия от непосредственного значения за более качественное жизненно-духовное развитие студентов. Кроме лучших условий учебы, студентам надо обеспечивать возможности за развитие талантов и потвердждение собственной личности. Таким способом университет сближается с средой и своим окружением, как на внутренем, так и на широком международном уровне.

3. НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА И ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЯ В ПРАКТИКЕ

3.1. Общие замечания

В своем извещении об имплементации Болонского процесса, Европейская университетская асоцияция (е. „European University Association –EUA“) подчеркнула что приоритетом дальнейшего развития Болонского процесса является консолидация исследовательского сектора, как интегративной части высшего образования. В документе Европейской Комисиии „Роль университета в Европе знания“ (е. „The role of the Universities in the Europe of Knowledge“, 5.2.2003.), указывается что только 50% исследователей в Европе работает в хозяйственном секторе, пока этот процент в США составляет 83%, а в Яапонии 66%. Данных об этом в странах транзиции нет, но в любом случае они на гороздо низжем уровне.
На основании Закона о высшем образовании Сербии, университет является самостоятельным высоковузовским учреждением, объединяющее образовательно-научную, исследовательскую, экспертную, либо художественную работу, как единный процесс высокого образования. Основной деятельностью университета является реализация процесса высшего образования. Оно имеет особое значение за Республику и является частью международного, в первой очереди, европейского образовательного, научного, а так же и художественного пространства. При этом, надо подчеркнуть что университет без научной работы не имеет ожыдаемый и нужный академический уровень. Она подразумевает исследование и производство знания, которое в процессе эдукации получают студенты с целью его применения в практике. Университет имеет задачу, кроме индивидуальной, развивать креативную научную и художественную работу, организовать фундаментальные и апликативные исследования, а так же осуществлять технологическо-иновационные и экспертные виды деятельности. При этом, надо имет в виду что иновационная идея не рождается в научной сфере, а в отрасли общественных потребностей. Университет со своими научными потенцияламми, базирующимся на кадрах как на свое самое ценное, с нужной инфраструктурной подержшкой (современное оборудование, лаборатории, финансовые средства, хорошие условия работы и т.п.), имеет чрезвычайное общественное значение. Фундаментальные исследования не являются этапой инновационного цыкла, а потенциалным источником самого важного элемента инновационной деятельности – обеспечения знания и образовательных услуг через постоянный вид образования предпинимателя и менаджера.

3.2. Университет и хозяйство

Университет имеет задачу прекратить практику так называемой „работы за голубое небо“ (“blue sky work”), которая отличается теоретической работой без практической реализациии и без потвердждения в практике. Таким образом университет может преодолеть критику и замечания на основании которых „наука идет дорогой, а практика по лесу“. В последнем десятьлетии, особенно в США и в Германии, реско увеличиваются т.н.з. инкубатор бизнес центры, как форма сотрудничества университета с хозяйством.
На плане научноиследователской работы и ее взаимосвязы с хозяйством, на университете можно хорошо использовать форму научных парков через:
а) создания отраслевых инновационых инкубаторов при факультетах, имеющиеся кадрового и другого иновационного потенцияла и
б) создания инкубатора на самом Университете на основе объединения инновационного потенцияла факультетов, в составе университета.
Основные цели таких парков имеют свой внешний и внутрений вид. Так, как иновация подразумевает обучение за оспособление обучающих лиц за инновационную практику, развитие инновационного предпринимательства находится в функции поднимания уровня научно-экспертного потенцияла как ключевого фактора хозяственного роста страны. При этом, процесс обучения поднимает способности не только студента, но и преподавателя. В этом смысле делается вклад в более качественое возобновление знания на университете и поднимается уровень его трансфера. „Знание нет знание знать, а знание есть знание – дать“.
Непосредственные внутрение цели содержат, предже всего, иновационый и коммерческий интерес. Государство значительно унижает средства университетам и они нуждаются за технологическими парками типа инновационных и научных бизнес инкубатор центров.
Шестая рамочная программа ЕС содержит подпрограмму инновационного развития мелких и средне развитых предприятий. Подпрограмма именно подерживает исследования в отрасли савременых техноиноваций. Этот документ повлиял созданию европеской сети иновационных регионов Союза. Приоритетные задачи в развитии хозяйства, соответственно национальным стратегиям и глобальном мировом направлению, базируются на увеличению уровня иновационной культуры и иновационного предпринимательства. Для функционирование всех типов бизнес инкубаторов нужно является интеракция с високообразователными институциями, особенно с университетами.

3.3. Университет и финансовые вопросы

Вклад государства и общества в университет не является ущербом. Наоборот, речь идет о расходах, при чем расходы такого рода представляют долгосрочные инвестиции общества в фундаментальные исследования, в техническо-технологический, экономический, соцаильный, здравохранительный, култмасовый, духовный и каждый другой вид развития общества, на основани которого оно сравнивается с другими организоваными обществами в своем окружнии. Но, все таки, университету необходимо чем больше развивать способ приобретения собственых допольнительных средств, особенно осуществлением научноисследовательской деятельности, проектов и иновационого трансфера знания.
С другой стороны, не представляет интерес общества, студентов, работодателей и самих университетов простая коммерциализация высшего образования. Появляется все больше свидетельств того, что высокая плата не обеспечивает качества. Напротив, часто ведет к его снижению. Одно из видимых последствий прихода «рынка» в высшее образование – преобладание одних дисциплин над другими по экономическим причинам. Только реальная общественная защита поможет сохранить саму сущность понятия «университет».
Высшее образование является общественным благом. Никто не против частного сектора в высшем образовании, но не надо апладисментами приветствовать рост количества частных услуг и частных заведений, которые демонстрируют коммерциализацию высшего образования. Для обеспечения общественного характера высшего образования в интересах самого общества, студентов и преподователей, необходимо требовать от частных университетов соблюдения высоких стандартов. Так же, и в общественных университетах необходимо защищать существующие стандарты от пользующей коммерциализации и эрозии качества.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Самая крупная задача наших университетов по пути его дальнейшего развития, состоится в продолжении реализации реформ, особенно процесса создания новых программ обучения и совершенствования преподования согласно стандартам международного уровня. Считаем очень важным подключить все существующие ресурсы и энергию лдей, которые знают устранить объективно присутствие слабости которые являются нашей заботой и которые могут устроить равновесие между хорошей традицией национальных образовательных системмов и вызывов современного времени. На этом плане очень важную роль имеют государства и межуниверситетское международное сотрудничество. Все вместе несем ответственность за реализацию таких целей и обеспечение соответствующего положения университета, имеющий общественую роль универсального значения.
Поэтому, считаем, что образование должно оставаться общественным благом, а не превращаться в товар. Надо определенно быть против коммерциализации образования и науки имея в виду что политика в области высшего образования и научных исследований является важной составляющей дискуссии о либерализации торговли услугами в рамках Международной торговой организации (WTO). Высшее образование и наука несут особую ответственность за экономическое, социальное, культурное, экологическое и развитие общества в целом. Поэтому нельзя позволить, чтобы эта ответственность была снята.
Высшее образование и наука являются проявлением деятельности университета гражданского общества. Следовательно, необходимо сохранить его общественный характер. Это чрезвычайно важно для генерации, передачи знаний и культуры, расширения их доступности и обеспечения непрерывного образования. Университеты несут ответственность и должны быть подотчетны перед обществом, но с другой стороны они должны сохранять автономию, что является необходимым условием развития знаний и академической свободы.

Фоторепортаж с мастер-класса: