Національна академія наук України Київський університет права

Перша міжвузівська наукова студентська конференція

14 Лютого, 2000
 

Збільшити

 

 

КНИГА

Вища школа права
при Інституті держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Матеріали
міжвузівської наукової студентської конференції
30 січня – 2 лютого 2000 р.
м. Косів Івано-Франківської області

Випуск перший

Київ — 2000

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

ББК Х 62 (Укр)

Законодавство України: проблеми та перспективи
розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції
/ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін.
— К., 2000. — Випуск 1. — 208 с.

У першому випуску матеріалів міжвузівської наукової
конференції опубліковані статті студентів та молодих вчених, а також
погляди провідних науковців, що стосуються актуальних питань
законодавства. України, його стану та перспектив розвитку. В ньому
вміщено також серію статей, присвячених питанням міжнародного права.

 

Редакційна колегія:

 

Ю.С. Шемшученко (головний редактор);
А.І. Дмитрієв (заступник головного редактора);
С.В. Бобровник (відповідальний секретар);
О.М. Костенко,
Т.А. Костецька,
Я.М. Шевченко

Затверджено до друку
вченою радою Вищої школи права
при Інституті держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

 

Адреса редколегії:

01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Вища школа права
при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ISBN 966-02-1734-4

 

ПЕРЕДМОВА

Перша міжвузівська наукова студентська конференція
Проводилась Київським університетом права
з ЗО січня по 2 лютого 2000 р. у м. Косів Івано-Франківської області

Ініціатором проведення цього наукового форуму виступив ректор Київського університету права академік НАН України Ю.С. Шемшученко.

Робота конференції повністю підтвердила
реальність однієї із складових концепції створення та функціонування
Київського університету права — підготовку не лише практикуючих
юристів-спеціалістів, але й майбутніх науковців для системи
Національної академії наук України, Академії правових наук України, що
в рівній мірі володіють теоретичними знаннями та умінням їх застосувати
на практиці.

Необхідною передумовою реалізації
зазначеної концепції є залучення студентів до дослідницької роботи
шляхом участі в роботі наукових та науково-практичних конференцій,
студентських наукових конкурсів, підготовка наукових доповідей,
рефератів, статей та повідомлень.

В процесі проведення конференції студенти
мали можливість не лише поділитися своїми роздумами з приводу
подальшого розвитку системи законодавства України, а і подискутувати з
проблемних питань та сумісно відпочити.

У конференції прийняли участь майже 40
студентів, молодих науковців та викладачів Київського університету
права, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України,
юридичного факультету Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Конференція проходила у формі пленарних та секційних засідань.

На пленарному засіданні учасники заслухали доповідь про
творчий та життєвий шлях видатного юриста, засновника Інституту держави
і права НАН України Володимира Михайловича Корецького, 110-й річниці з
дня народження якого і була присвячена конференція (доповідач
к.ю.н. Дмитрієв А.І.); жвавий інтерес та дискусію аудиторії викликали
доповіді щодо проблем створення нового Цивільного Кодексу України
(д.ю.н. Шевченко Я.М.); стосовно охоронної функції Кримінального
Кодексу України (д.ю.н. Костенко О.М.); питання конституційного будівництва в Україні (к.ю.н. Костецька Т.А.);проблеми подолання колізій в законодавстві держави (к.ю.н. Бобровник С.В.) та адміністративної реформи в Україні (Малюганова Г.М.).

Про свої наукові здобутки та ідеї доповіли
здобувачі Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України
Шолудько Б.А.,Бигич О.Л.,Петровцій С.І. та Кисель О.М.

Секційні засідання були організовані по 5 тематичних напрямах.

У першій секції “Проблеми теорії та історії законодавства” (керівник к.ю.н. Бобровник С.В.)
були розглянуті питання напрямів розвитку соціальної системи в Україні,
співвідношення категорій “суспільство” та “держава”, призначення
тлумачення, шляхів формування правової держави в Україні, сутності та
ознак соціальної держави, підходів до розуміння громадянського
суспільства.

У другій секції “Конституційна, адміністративна та
фінансова реформа в Україні” (керівник к.ю.н. Костецька Т.А.) —
проблеми створення адміністративної юстиції, ефективності конституції,
засад місцевого самоврядування, створення відповідного акціонерного
товариства та доходів і видатків із бюджету.

У третій секції “Актуальні проблеми цивільного та
підприємницького права” (керівник д.ю.н. Шевченко Я.М.) — питання
правового регулювання кредитного договору, захисту прав на об’єкти
інтелектуальної власності, модифікації розвитку приватної власності та
статусу приватного підприємця.

У четвертій секції “Проблеми розвитку кримінального законодавства” (керівник д.ю.н. Костенко О.М.) — питання існування господарських злочинів в Україні та злочинів, пов’язаних із наркоманією.

У п’ятій секції “Сучасне міжнародне право” (керівник
к.ю.н. Дмитрієв А. І.) — питання з проблем гармонізації законодавства,
виконання іноземних арбітражних рішень, імплементації міжнародних
стандартів прав людини та регламентації міжнародного та національного
права.

Робота конференції була плідною не лише в науковому напрямку, організація роботи форуму на базі
пансіонату “Карпатські зорі”
надала можливості організувати активний відпочинок та дозвілля, що
також потребували творчого підходу студентів. Прогулянки лісовими та
гірськими стежками, катання на лижах, а також веселі студентські
дискотеки надовго залишаться у пам’яті учасників та стануть
переконливим стимулом наступної майстерської підготовки студентів.

 

 
ЗМІСТ

Передмова

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Дмитрієв А. І. В.М. Корецький: життєвий і творчий шлях

Бобровник С.В. Подолання колізій як умова системності законодавства

Бигич О.Л. Основні риси порівняльного правознавства

Костенко О.М. Роль доктрини в кримінальному праві

Костецька Т.А. Конституційне право громадян на участь у виборах і референдумах: інформаційне забезпечення його реалізації

Малюганова Г.М. Підприємницька діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект регулювання

Петровцій С.І. Філософія права та розвиток законодавства держави

Шолудько Б.А. Право власності і кримінальне покарання

Шевченко Я.М. Стан і перспективи розвитку нового цивільного законодавства

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція І. Проблеми теорії та історії законодавства

Баглай К.Г. Основні напрями розвитку соціальної системи України

Горячкіна А. І. Співвідношення категорій “суспільство” і “держава”

Гусєва О.Л. Тлумачення як засіб підвищення системнос-ті законодавства

Дідич Т.О. Шляхи формування правової держави в Україні

Дюговський О.І. Гадяцький договір

Кардаш В.М. Правоохоронна діяльність: загальнотеоретичні проблеми

Ковбасюк С.С. Соціальна держава: сутність та ознаки

Копоть В.О. Законність як передумова вдосконалення законодавства

Макаренко Л.О. Дія нормативних актів: проблеми тео-рії і практики

Мельниченко С.В. Тенденції розвитку законодавства України та їх вплив на процес його систематизації

Соболєв А.С. Є.В.Спекторський — видатний вітчизняний правознавець і філософ

Халимончук Н.М. Гносеологія права та її вплив на розвиток законодавства

Цимбаленко О.М. Джерела магдебурзького права в Україні

Щебельський В.Є. Громадянське суспільство: підходи до розуміння

Секція II. Конституційна, адміністративна та фінансова реформа в Україні

Бобровник О.В. Ефективність Конституції

Кузів Х.М. Порядок створення відкритого акціонерного товариства

Мартинюк Я.І. Стан і потреби розвитку правових засад місцевого самоврядування

Музика О.А. Щодо правового регулювання доходів і видатків бюджетів самоврядування за проектом Бюджетного кодексу України

Онофрійчук О. Адміністративна юстиція: необхідність створення

Секція III. Актуальні проблеми цивільного та підприємницького права

Горностай К. Питання вдосконалення законодавства України у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

Зубар О. Проблеми розвитку права приватної власності

Кисельова К. Специфікація

Маєвська О. Проблеми соціально-правового статусу приватного підприємця

Мельничук М.О. Правове регулювання кредитного договору

Музика Л.А. Проект Закону України “Про комунальну власність: аналіз деяких положень”

Секція IV. Проблеми розвитку кримінального законодавства

Матяш Р.М. Проблема існування господарських злочинів в Україні

Яськів О.Б. Злочини, пов’язані з наркоманією

Секція V. Сучасне міжнародне право

Антошкіна В.О. Міжнародно-правове регулювання процесу визнання та виконання іноземних арбітражних рішень

Дмитрієва Ю.А. Уніформізм, уніфікація або гармонізація: роздуми щодо питання правової термінології

Дороги Д.С. Проблеми імплементації міжнародних стандартів прав людини в законодавстві України

Прокопенко О.Г. Конституційно-правова регламентація принципу співвідношення міжнародного і національного права

СПИСОК КНИГ

 1. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Наукові засади реформування державної
  служби в Україні. — К., 2000.
 2. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Коваленко В.Л.
  Державний контроль у сфері виконавчої влади. — К., 2000.
 3. Бондарук Т.І. Західноруське право: дослідження
  і дослідники / Відп. ред. І.Б. Усенко. – К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М.Корецького НАН України. – 2000. – 160 с.
 4. Гусейнов Л.Г. Міжнародна відповідальність держав за порушення прав
  людини. — 2000.
 5. Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.
  Випуск п’ятий. — К., 2000.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні
  і політичні науки. Випуск 6. — К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького
  НАН України; Спілка юристів України; Видавничий Дім «Юридична книга»,
  2000. – 438 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 7. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2000. – 524 с.
 8. Держава і право: Збірник наукових праць.
  Юридичні і політичні науки. Випуск 8. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. – 524 с.
 9. Договір у цивільному і трудовому праві.
  Довідник. Ч. 1. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. — 280 с.
 10. Договір у цивільному і трудовому праві.
  Довідник. Ч. 2. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2000. — 96 с.
 11. Законодавство України: проблеми та перспективи
  розвитку. Матеріали міжвузівської наукової студентської конференції
  / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голов. ред.) та ін. — К., 2000. — Випуск
  1. — 208 с.
 12. Енциклопедія етнокультурознавства / За ред. Ю.І. Римаренка.— К., 2000
  — Ч.1. — Т.1.
 13. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті
  світового етнодержавницького досвіду:
  [Монографія] / Ю.І. Римаренко,
  М.М. Вівчарик, О.В. Картунов, І.О. Кресіна, С.Ю. Римаренко, С.О. Телешун,
  Л.Є. Шкляр; За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К.: Ін-т держави і права
  НАН України. 2000.— 516 с.
 14. Конституція незалежної України. Навчальний посібник / За ред. Ю.С.
  Шемшученка, В.Ф.Погорілка. — К., 2000.
 15. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне
  публічне право: Навч. посібник / Відп. редактори Ю.С. Шемшученко,
  Л.В. Губерський. – К.: Юрінком Інтер, 2000. — 640 с.
 16. Омельченко І.К., Сорокін О.В., Череватий
  В.В.
  Історія держави і права зарубіжних країн. Навч. посібник для
  студентів вищих закладів освіти. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України. — 2000.—136 с.
 17. Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір
  В.І.
  Основи міграцієзнавства: Навчально-методичний посібник. — К.:
  Ін-т держави і права НАН України, 2000. — 424 с.
 18. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України. — К., 2000.
 19. В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми
  в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К.: Ін-т держави і права
  НАН України, 2000. — 248 с.
 20. Правова держава: Щорічник наукових
  праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип.
  11. — К.: Вид. Дім «Юридична книга», 2000. – 628 с.
 21. Проценко Т.П. Правовий режим майна
  селянських (фермерських) господарств України: Монографія. — К.: Ін-т
  держави і права НАН України, 2000. — 80 с.