Національна академія наук України Київський університет права

П’ята міжвузівська наукова студентська конференція

5 Лютого, 2004
 

Збільшити

КНИГА

 

Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Збірник матеріалів

міжвузівської наукової студентської конференції

(25.01-03.02.2004 м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

Випуск п’ятий

 

Засновано 2000 р.

 

Київ — 2004 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:

     Академік НАН України Ю.С. Шемшученко
(головний редактор), доктор юридичних наук А.І. Дмитрієв (заступник
головного редактора), кандидат юридичних наук С.В. Бобровник (відповідальний
секретар), доктор юридичних наук О.Ф. Андрійко, кандидат юридичних
наук Т.А. Костецька, кандидат юридичних наук І.М. Кучеренко,
кандидат юридичних наук Т.І. Тарахонич.

     У матеріалах міжвузівської наукової конференції
опубліковані статті провідних науковців, молодих вчених та студентів України
та Республіки Беларусь, в яких аналізуються актуальні проблеми становлення
та розвитку законодавства України, проблеми конституційної та адміністративної
реформи, міжнародного права, теорії права, господарського, кримінального
права та інші актуальні теоретичні та практичні проблеми розвитку законодавства
України.


Рекомендовано до друку
вченою радою
Київського університету права
Протокол № 7 від 25.03.2004Адреса редколегії:
01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.


© Київський університет права, 2004

 

ПЕРЕДМОВА

     Ось уже вп’яте відбулася наукова студентська
конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» (25.01.
-03.02.2004 р., м. Косів Івано-Франківської області). Щоправда, цього року
вона мала дві істоті особливості. По-перше, була присвячена 55-річчю від
дня утворення засновника Київського університету права – Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України, по-друге, мала статус міжнародної
міжвузівської, зібравши викладачів, аспірантів, здобувачів та студентів
різних вузів України та Республіки Бєларусь. Окрім науковців Київського
університету права, учасниками стали співробітники інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, Київського національного економічного університету,
Юридичного інституту Прикарпатського університету ім. Василя Стефаника,
Інституту держави і права НАН Бєларусі та Бєларуського державного університету.

     Співробітники пансіонату
«Карпатські зорі» створили всі необхідні побутові умови для плідних
пошуків, обміну науковими ідеями, спілкування та відпочинку учасників конференції.
Обмін думками сприяв не лише науковим дискусіям та можливості отримати нові
знання, а й організації діяльності вузів і наукових установ — учасників
наукової конференції. Роботі конференції стала своєрідною презентацією кожної
установи через ідеї, концепції, котрі вони обрали предметом свого наукового
аналізу й оприлюднили на конференції.
     Робота
конференція проходила у формі пленарного засідання та наукових секцій.
     Відкрила пленарне засідання доцент Юридичного
інституту при Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, кандидат
педагогічних наук Л.І. Зеліско, яка виступила з доповіддю на тему: «Національна
культура юриста».
     Жвавий інтерес та запитання
учасників викликали доповіді проректора КУП з навчальної роботи, кандидата
юридичних наук С.В. Бобровник про проблеми розвитку законодавства сучасної
держави, доктора юридичних наук, завідувача кафедри КУП О.Ф. Андрійко про
проблеми реформування сучасного адміністративного права, кандидатів юридичних
наук, старших наукових співробітників Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України Т.А. Костецької про проблеми реалізації права на
інформацію та Т.І. Тарахонич про проблеми сучасного правового регулювання.

     У межах пленарного засідання апробували
свої наукові доробки викладач кафедри криміналістики юридичного факультету
Бєларуського державного університету В.В. Кохнюк («Рефлексія та рефлексивне
управління»), аспіранти цього ж вузу Д.Д. Ландо («Особливості стягнення
відсотків за користування чужими грошовими засобами з окремих видах зобовязань»)
та С.Г. Молчанов («Застосування технічних засобів фіксації криміналістичне
значущої інформації на стадії попереднього розслідування»), здобувач інституту
держави і права НАН Бєларусі О.О.Попова («Переддоговірний етап укладення
договорів, що здійснюється в обов’язковому порядку), викладач КУП М.О. Мельничук
(«Зміст випробування при прийнятті на роботу») та аспірант КУП Т.О. Дідич
(«Правовий статус проектів нормативно-правових актів»).
     Плідною
була робота чотирьох секційних груп. Основними секціями конференції стали
секція теорія держави і права (керівники – Л.І. Зеліско, Т.І. Тарахонич,
С.В. Бобровник), конституційного, екологічного, адміністративного та підприємницького
права (наукові керівники – О.Ф. Андрійко, Т.І. Костецька, О.О.Попова);
цивільного та трудового права (наукові керівники – Д.Д. Ландо, Н.О. Мельничук),
кримінального та міжнародного права (наукові керівники – О.С. Корсак, В.В.
Кохнюк, С.Г. Молчанов).
     Найбільш представницькою
була секція теорії держави і права. Цікавими та виваженими були наукові
повідомлення представників Бєларуського державного університету – студента
5 курсу юридичного факультету Д.В.Сорокіна, який окреслив основні проблеми
розвитку законодавства республіки Бєларусь, повідомлення студента Київського
національного економічного університету В.В. Дерев’янкіна, присвячене проблемам
єдності ідей громадянського суспільства та правової держави. Предметом наукових
досліджень студентів юридичного інституту при Прикарпатському університеті
ім. Василя Стефаника стали проблеми взаємозв’язку та впливу рок музики на
правосвідомість студентів (студент 3-го курсу В.В. Ластовецький) та питання
побудови меж культурного поля для «важкого» підлітка (студентка 2-го курсу
Л.М. Федорак).
     Помітний інтерес
викликали наукові повідомлення студентів КУП з проблем співвідношення категорій
право та закон (студент 5-го курсу О.В. Червінський), взаємодії та взаємозалежності
держави і права в аспекті виявлення їхньої сутності (студент 5-го курсу
В.О. Копоть), нетрадиційних функцій держави в перехідний період (студент
2-го курсу А.І. Сидоров).
     Предметом наукової
дискусії на секції з конституційного, екологічного, адміністративного та
підприємницького права стали проблеми реалізації конституційного права на
свободу думки (студент КУП О.С. Простибоженко), строків трудового договору
(студентка КУП А.В. Капацин), звільнення працівника з ініціативи власника
(студентка КУП О.О. Хавіна).
     Учасниками
роботи секції з цивільного та трудового права стали: В.С.Єршова (трудове
право України: аналіз строків позовної давності в ході вирішення строків
позовної давності в ході вирішення трудових спорів), А.В. Зеліско, студентка
Юридичного інституту Прикарпатського університету імені Василя Стефаника
(«Цивільно-правова охорона корпоративних прав»), студенти КУП Т.В. Зав’язуй
(«Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язань»), А.Г. Карась («Проблеми
правового регулювання виробничої кооперації в Україні»), Г.А. Кругляков
(«Проблемні питання ренти»), О.В. Селівестрова («Договір дарування в контексті
ЦК України»), В.І. Солімчук («Моральна шкода і можливі критерії визначення
розміру компенсації»), К.О. Хвостенко («Державна реєстрація фізичної особи
– суб’єкта підприємницької діяльності»).
     Секція
кримінального та міжнародного права забезпечила плідне обговорення питань
підстав обшуку й огляду підприємств (студент КУП М.А. Котущенко), фізичних
і криміналістичних властивостей слідів запаху людини (студентка Прикарпатського
університету імені Василя Стефаника Ю.С. Гресик), правового регулювання
й захисту електронних ЗМІ (О.Б. Шолудько).
     Оцінюючи
роботу конференції як плідну, треба наголосити на її необхідності як засобу
наукового спілкування творчої молоді, висловити щиру подяку учасникам, науковим
керівником та ректору КУП як організатору проведення студентського наукового
форуму. Особливу подяку хотілося б висловити співробітникам пансіонату
«Карпатські зорі» за організацію пізнавальних екскурсій, дозвілля та
чудові умови проживання, що забезпечили не лише прекрасні умови для роботи
форуму, а й творчий настрій учасників, кожен з яких залишив частину свого
серця в передгір’ях Карпат.

 

ЗМІСТ

 

 

 

Список книг

 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ.
  Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред.
  колегія: В. Б. Авер’янов (голова). — К.: Видавництво «Юридична думка»,
  2004. – 584 с.
 2. Антологія української юридичної думки.
  В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне
  право. Кримінальний процес / Упорядники: О. М. Костенко, О. О. Кваша;
  відп. редактор О. М. Костенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга»,
  2004. — 616 с.
 3. Антологія української юридичної думки.
  В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 8: Міжнародне
  право / Упорядники: В. Н. Денисов, К. О. Савчук; відп. редактор
  В. Н. Денисов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 568 с.
 4. Антологія української юридичної думки.
  В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична
  наука радянської доби / Упорядники: В. Б. Авер’янов, О. М. Костенко,
  В. П. Нагребельний, В. Ф. Погорілко, К. О. Савчук, І. Б. Усенко,
  Г. П.Тимченко; відп. редактор В. П. Нагребельний. — К.; Видавничий Дім
  «Юридична книга», 2004. — 848 с.
 5. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія: Навчальний посібник.— 2-ге вид., змін, і доп. — К.: Стилос, 2004. — 277 с.
 6. Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А.
  Посіб. для підготов, до іспитів. / І. В. Гора, А. В. Іщенко, В. А.
  Колесник. – 2-е вид., допов. та переробл. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В.,
  2004. – 236 с.
 7. Держава і право:
  Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. — К.:
  Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 668 с.
 8. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. — К.: Видавництво «Юстініан» 2004. — 216 с.
 9. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку. – Вип. 5. – К.: 2004. – 271 c.
 10. Короленко М.П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин. Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. — 172 с.
 11. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. — 328 с.
 12. Нагребельний В.П.,Чернадчук В.Д., Сухонос В.В.
  Фінансове право України. Загальна частина: Навчальний посібник / За
  заг. ред. члена-кор. АПрН України В.П. Нагребельного. – Суми: ВТД
  «Університетська книга», 2004. – 320 с.
 13. Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип. 15. — К., 2004 – 508 с.
 14. Правова держава.
  Спеціальний випуск / Упорядн. Н.М. Пархоменко, О.В. Кресін. — К.: Ін-т
  держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 412 с.
 15. Трудове право України:
  Академ. курс: Підруч. / А.Ю.Бабаскін, Ю.В.Баранюк, С.В.Дріжчана та ін.;
  За заг. ред. Н.М.Хуторян. — К.: Видавництво А.С.К., 2004. — 608 с.
 16. Фурса С. Я., Щербак С. В.
  Законодавство України про виконавче провадження: Науково-практичний
  коментар. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 976 с.
 17. Ірина Хоменко. Логіка: Підручник для виших навчальних закладів — К.: Абрис, 2004. – 256 с.
 18. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.
 19. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:
  Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко.
  — Т. 1. Загальна частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
  — 520 с.
 20. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:
  Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко.
  — Т. 2. Особлива частина. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
  — 408 с.
 21. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”, 2004. — Т. 6: Т – Я. — 768 c.: іл.

 

Фоторепортаж з 5-ї конференції

 

 ЗбільшитиПривітання
учасників п’ятої міжвузівської наукової студентської конференції 
 Збільшити Засідання
секції теорії держави і права
 Збільшити Виступ
Л.І. Заліско – викладача Прикарпатського університету

 

Учасники конференції на пленарному засіданні

Збільшити Збільшити

Збільшити