Національна академія наук України Київський університет права

План роботи кафедри кримінального права та процесу на ІІ семестр 2020-2021 навчального року

3 Лютого, 2021

Кафедра кримінального права та процесу функціонує в Київському університеті права НАН України з моменту його створення та забезпечує викладання понад 20 навчальних дисциплін кримінально-правового циклу. Зокрема, викладачі кафедри кримінального права та процесу забезпечує викладання таких фундаментальних навчальних дисциплін, як «Організація судових та правоохоронних органів України», «Кримінальне право», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінальний процес», «Прокуратура України», «Кримінологія», «Юридична психологія», «Судова медицина та психіатрія».

Кафедра є випускаючою для студентів спеціалізації «Суд, прокуратура, адвокатура», а тому студенти, які обрали цю спеціалізацію мають можливість вивчати такі спецдисципліни як «Актуальні проблеми кримінального права та процесу», «Кримінально-правова охорона медичної діяльності», «Кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні засади протидії корупції», «Методологія і доктрина сучасної кримінології», «Порівняльний кримінальний процес», «Проблеми призначення покарань», «Процесуальна документація», «Судові системи та порівняльне судове право», «Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Судова реформа в Україні», «Судові системи і порівняльне судове право», «Міжнародне та порівняльно-кримінальне право» та інші.

Студенти, які навчаються на спеціалізації «Суд, адвокатура, прокуратура», складають державні іспити з таких навчальних дисциплін: «Сучасні проблеми кримінального права та процесу», «Кримінальна юстиція України», «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми кримінального права», «Актуальні проблеми кримінального процесу».

На кафедрі викладають провідні фахівці відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, що забезпечує інтеграцію науки та навчального процесу, а також працюють 14 висококваліфіковані викладачі, зокрема:

2 професора, заслужені юристи України – Куц Віталій Миколайович, Семаков Геннадій Семенович;

3 доцента – Ковальчук Юрій Іванович, Лінник Наталія Василівна та Біленчук Петро Дмитрович;

7 кандидатів юридичних наук – Савка Олександр Іванович, Сахнюк Сергій Володимирович, Перелигіна Раїса Володимирівна, Тарасевич Тетяна Юріївна, Бортун Микола Іванович, Кайло Іван Юрійович, Бабіков Олександр Петрович; 

2 викладачі – Лисак Ольга Андріївна та Мєліков-Колчак Андрій Віталійович.

Очолює кафедру кримінального права та процесу кандидат юридичних наук Савка Олександр Іванович.

У структурі кафедри функціонує криміналістична лабораторія, яку очолює Сємаков Г. С. На базі цієї лабораторії створений Музей криміналістики імені Ганса Гросса, в якому виставлена колекція холодної зброї, стенди зі всіх галузей криміналістики («Дактелоскопія», «Трасологія», «Габітологія», «Балістика» та інші), наукова бібліотека викладачів кафедри.


Навчально-методична робота кафедри спрямована на якісну організацію та здійснення навчально-виховного процесу на високому науковому і методичному рівнях з метою підготовки висококваліфікованих фахівців. Професорсько-викладацький склад розробляє навчально-методичні матеріали, планомірно впроваджує в навчальний процес ідею гуманізму, використовує сучасні форми та методи навчання, досліджує шляхи та засоби підвищення інтенсифікації всіх видів занять, розробляє дидактичні матеріали, вдосконалює робочі програми, навчально-методичні комплекси, курси лекцій навчальних дисциплін. 

Викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, здійснюється на основі нового змісту навчальних дисциплін, на підставі робочих програм, участі науково-педагогічних працівників кафедри у підготовці підручників нового покоління, навчальних та навчально-методичних посібників і сучасних інформаційних засобів навчання.

Навчальні заняття (лекції, семінари, практичні заняття) проводяться викладачами кафедри як в традиційній, так і в інноваційній формі. З метою зміцнення зав’язків навчально-виховного і науково-дослідницького процесів з практикою, вивчення передового досвіду роботи запровадити проведення навчальних занять практичними працівниками.

На кафедрі розроблені тестові завдання з усіх навчальних дисциплін, питання та білети до заліків, іспитів, тематика курсових робіт. Для студентів заочної форми навчання також підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисциплін кафедри. 

Курсові роботи виконуються студентами за заздалегідь підготовленою тематикою, відповідно до тематичних рекомендацій, які розроблені на кафедрі. У процесі підготовки студентами курсових та інших письмових робіт обов’язково здійснюється узагальнення судової практики, статистичних матеріалів діяльності правоохоронних органів України.

Викладачі кафедри забезпечують курсами лекцій, необхідною навчально-методичною літературою, завданнями на контрольні роботи, тематикою курсових робіт та методичними рекомендаціями щодо їх виконання студентів дистанційної форми навчання. Розробили тестові завдання для поточного та підсумкового контролю їх знань. 

Необхідно відмітити той факт, що одним із важливих питань в роботі кафедри впродовж семестру є якісне забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти Університету під час пандемії COVID-19. Зокрема, на сайт університету для вільного використання студентами було викладено комплекси лекцій , завдань для семінарських занять з усіх дисциплін, що забезпечуються кафедрою. 

Для визначення залишкових знань студентів на кафедрі розроблені комплексні контрольні (модульні) роботи з таких навчальних дисциплін: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне право. Особлива частина», «Кримінологія», «Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації», «Проблеми призначення покарань», «Кримінальна юстиція України».

Отже, навчально-методична робота кафедри спрямована на поєднання активних та інтерактивних методів проведення занять з метою формування у студентів та слухачів умінь і навичок, вироблення їх власних цінностей, створення атмосфери співпраці, творчої взаємодії на заняттях; спрямована на формування у студентів навичок самостійного творчого мислення, наукового пізнання і розуміння концептуальних положень сучасної реформи національного законодавства, основних положень Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з окремих категорій кримінальних справ, а також практики Європейського Суду з прав людини.

Виховна робота кафедри кримінального права та процесу здійснюється на основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов’язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців. Для реалізації цього завдання на кафедрі основна увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі проведення навчальних занять. 


Найважливішими завданнями кафедри на ІІ семестр 2020-2021 навчального року є: 

удосконалення системи самостійної роботи студентів, 

розробка аудіо-візуального супроводження до навчальних дисциплін;

складення рейтингів викладачів за підсумками навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи за навчальний рік; 

організація виставок та конкурсів студентських стенгазет та малюнків до святкових подій у ІІ семестр 2021 року; 

проведення Конкурсу наукових робіт школярів 10-11-х класів «Основи юридичної відповідальності неповнолітніх», 

організація та проведення ХХІІ Всеукраїнської науко-практичної конференції студентів та аспірантів «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», 

організація та проведення семінару-тренінгу за участі представників Американської асоціації поліграфологів на тему «Поліграф у службових та приватних розслідуваннях», 

організація та проведення круглого столу на тему «Основні помилки при складанні процесуальних документів під час досудового розслідування кримінальних проваджень» за участю представників ДБР,

організація та проведення круглого столу за участю експертів Київського НДЕКЦ МВС України на тему «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», 

організація та проведення круглого столу у Бердичівському коледжі промисловості і права. 


Чекаємо студентів та аспірантів на наших заходах.

Ми дякуємо всім та кожному за колективну працю!

Прес-центр КУП НАНУ