Національна академія наук України Київський університет права

Презентація наукових видань кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України «До 30 річчя незалежності України»

22 Серпня, 2021

Кафедра кримінального права та процесу функціонує в Київському університеті права НАН України з моменту його створення, забезпечує викладання понад 20 навчальних дисциплін кримінально-правового циклу. 

У структурі кафедри функціонує криміналістична лабораторія, на базі якої створено «Музей криміналістики», де виставлена колекція холодної зброї, стенди зі всіх галузей криміналістики («Дактелоскопія», «Трасологія», «Габітологія», «Балістика» та інші), наукова бібліотека викладачів кафедри. 

Основними напрямками діяльності кафедри кримінального права та процесу є навчально-методична, наукова, виховна та організаційна робота.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на поєднання активних та інтерактивних методів проведення занять з метою формування у студентів та слухачів умінь і навичок, вироблення їх власних цінностей, створення атмосфери співпраці, творчої взаємодії на заняттях; спрямована на формування у студентів навичок самостійного творчого мислення, наукового пізнання і розуміння концептуальних положень сучасної реформи національного законодавства, основних положень Кримінального, Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України з окремих категорій кримінальних справ, а також практики Європейського Суду з прав людини.

Науково-дослідна робота – є невід’ємною складовою діяльності кафедри кримінального права та процесу і спрямована на задоволення потреб навчально-виховного процесу.

Формами реалізації наукових досліджень у 2020 році стали підготовка та видання монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей. Протягом 2020-2021 років науково-педагогічними працівниками Київського університету права НАН України безпосередньо підготовлена та видана наукова продукція, зокрема: монографії: «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін», Електронне суспільство, електронне право, кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери» та «Часопису Київського університету права».

Біленчук П.Д., Кобилянський О.Л., Малій М.І., Перелигіна Р.В., Тарасевич Т.Ю. та ін. Електронне суспільство, електронне право, кібербезпека: стратегія розвитку інноваційної ери: монографія / Національна академія наук України; Київський університет права; Національний авіаційний університет; Форум «Єдина Європа», Міжнародний карпатський університет; за заг. ред.П.Д.Біленчука. – К.: УкрДГРІ, 2020.- 388 с.

Монографія підготовлена відповідно до стандартів вищої юридичної школи з метою викладення наукових уявлень щодо розвитку людини, суспільства, держави, цивілізації в епоху глибоких та системних змін асиметричної електронної комунікації:2020-2099 рр.

Висвітлюються основні історіографічні віхи та пріоритетні напрямки розвитку кафедри кримінального права і процесу КУП НАНУ (1995-2020 рр.), яка є базовою творчою експериментальною платформою даного інноваційного дослідження.

Монографія розрахована на студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців, практичних працівників в галузі кримінального права та процесу.

Кримінологія. Підручник. Практикум / В.С.Ковальський, О.М.Костенко, Г.С.Семаков та ін.; Національна академія наук України; Київський університет права. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 344 с.

Підручник підготовлений викладачами Київського університету права НАН України спільно з відомими українськими вченими – фахівцями з кримінального права та кримінології відповідно до стандартів вищої юридичної школи з метою викладення бачення сучасного стану злочинності в Україні та світі, негативні явища та процеси, які її обумовлюють, кримінологічні риси особи злочинця і потерпілого, а також теорії запобігання злочинності.

Висвітлюються основні теоретичні та практичні питання Загальної та Особливої частин кримінології на основі сучасних характеристик злочинності в Україні, досвіду і запобігання і протидії їй в умовах сучасного реформування й розбудови державно- правової системи. Підручник розрахований на студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, практичних працівників правоохоронних органів та спецслужб.

Костенко О.М., Перелигіна Р.В. Методологія і доктрина сучасної кримінології: курс лекцій / Національна академія наук України; Київський університет права.- Київ, 2016.

Курс лекцій підготовлений відповідно до стандартів вищої юридичної освіти та розрахований на студентів Київського університету права та юридичних факультетів університетів для використання в навчальному процесі з метою надання студентам науково обґрунтованих уявлень про сучасний стан кримінологічної науки, сучасні основи розвитку сучасної кримінології, роль позитивізму і соціального натуралізму як методологічних принципів кримінології.

Біленчук П.Д., Семаков Г.С. Криміналістика. Кредитно-модульний курс: підручник / за ред. П.Д.Біленчука. – 4-те вид., змін., доповн., доопрац. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 530 с.

Підручник містить теоретичний матеріал з джерел, історії, теорії та методології криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, методики розслідування окремих видів злочинів, поданих у відповідності з кредитно-модульною організацією навчання студентів. У книзі висвітлюється вихідні поняття криміналістики як науки, як навчальної дисципліни і як сфери практичної діяльності. Розрахований на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців, практиків.

Мала енциклопедія кримінального права / за заг. ред. Ю. Л.Бошицького, З.А. Тростюк; Національна академія наук України; Київський університет права. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 284 с.

Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовуються у Кримінальному кодексі України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури та нормативних актів з питань кримінального права України.