Національна академія наук України Київський університет права

Презентація та обговорення двотомного видання «Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики» за загальною редакцією Ю.С. Шемшученка

24 Квітня, 2009

Позитивною практикою, яка існує в сучасних учбових закладах, є не лише спільне написання та видання викладачами і науковцями монографічних, довідкових видань та підручників, а й їх обговорення на широкому студентському загалі. Так нещодавно в Київському університеті права НАН України відбулася презентація та обговорення двотомного видання «Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики» за загальною редакцією Ю.С. Шемшученка.
Участь в обговоренні взяли професори С.В. Бобровник, О.Ф. Андрійко, Н.М. Оніщенко, доценти Г.П. Левківська, А.С. Мацко, Т.О. Дідич, кандидати юридичних наук В.В. Демічева, О.Г. Варич, а також аспіранти та студенти Університету.
У виступах наголошувалося, що принцип верховенства права досягає свого призначення – набувати визначального значення у відносинах між усіма учасниками суспільного життя – насамперед у відносинах між людиною і державною владою, тоді, коли він пов’язується як із абстрактною категорією справедливості, так і з невід’ємними, невідчужуваними правами людини, в яких реалізується ідея справедливості.
Автори монографічного видання та студенти відмітили основну особливість цієї двотомної монографії, а саме: доктринальну розробку розуміння, сутності, природи принципу верховенства права та його практичного втілення, реалізацію в повсякденному житті.
Так, професор Н.М. Оніщенко зазначила, що принцип верховенства права повинен розглядатися у двох взаємопов’язаних та взаємоузгоджених ракурсах: як елемент доктринального вивчення та необхідна складова, що пронизує весь правореалізаційний процес, іншими словами, як принцип права і принцип, що необхідно приналежить правовому регулюванню. При цьому слід підкреслити, що дані ракурси не повинні ні в якому разі протиставлятися, а їх розгляд у зазначеному форматі, лише передбачає виокремлення суттєвих характерних ознак та рис.
Особлива увага доповідачів (Т.О. Дідич, В.В. Демічева) була приділена тому, що поряд із західною традицією висвітлення та розуміння принципу верховенства права (стор. 15, 16, 17, 19, 23, 24, 34, 99, 252 та ін.) автори намагалися розглянути цей принцип у вітчизняній науковій думці та віддати належне тим розробникам, які намагалися його дослідити та проаналізувати.
У виступах неодноразово підкреслювалася велика практична значущість видання, так учасники обговорення (Н.М. Оніщенко, О.Ф. Андрійко, А.С. Мацко, С.В. Бобровник) цитували з цього приводу голову редакційної колегії даного видання – директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Ю.С. Шемшученка, який зазначив, що «за Основним Законом в Україні „визнається і діє принцип верховенства права” (ст. 8). Правда, у Конституції не дається самого визначення цього поняття. За цих умов є велика проблема у віднесенні України до правової держави. У відповідній конституційній формулі творці Конституції України відобразили бажане за дійсне. Бо хіба можна називати державу правовою, якщо в ній стабільним є високий рівень правопорушень, злочинності й корупції, існує прірва між доходами багатих і бідних, систематично порушуються права і свободи громадян. За цих умов правова держава для України не реальність, а ідеал, наближення до якого пов’язане з вирішенням як теоретичних, так практичних проблем підвищення ролі права і закону в регулюванні суспільних відносин» .
Студентами та аспірантами (О. Малюк, А. Місюль, О. Киця) особливо підкреслювалися вдалий виклад та логічна структура видання, яке може слугувати науковою базою при вивченні загального курсу «Теорія держави і права», «Правові системи сучасності», «Історія держави і права зарубіжних країн» тощо.
Насамкінець автори зазначеного дослідження наголосили на тому, що будь-яка наукова праця має свої переваги і певні недоліки, які можуть бути предметом наукових дискусій та обговорень в майбутньому в контексті кращих європейських традицій взаємоповаги та толерантності.


Шемшученко Ю.С. Передмова / Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: Монографія / У двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Книга перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / Відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Юридична думка, 2008. – С. 5.


Інформцентр КУП НАНУ