Національна академія наук України Київський університет права

Рецензія на науково-практичне видання “Комерційні найменування: основні правові аспекти”

27 Грудня, 2006

РЕЦЕНЗІЯ
на науково-практичне видання
„Комерційні найменування: основні правові аспекти”,
підготовлене в Міжнародному центрі правових проблем
інтелектуальної власності при Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького НАНУ авторським колективом у складі
Бошицького Ю.Л., Козлової О.О., Андрощука Г.О.

      Сьогодні в Україні надзвичайно
актуальним є дослідження правових проблем у сфері законодавчого регулювання
інтелектуальної власності. Це пов’язано з тим, що процес гармонізації
українського законодавства із законодавством Європейського Союзу і приведення
його у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами вимагає
ефективного забезпечення правового захисту об’єктів інтелектуальної власності.
До об’єктів інтелектуальної власності належить і комерційне (фірмове)
найменування. Законодавче врегулювання правовідносин, пов’язаних з комерційними
найменуваннями, сьогодні є беззаперечною необхідністю. Однак, нормативного
акту, який би врегульовував питання охорони комерційних найменувань, в
правовому полі нашої держави немає, хоча суспільні відносини щодо використання
комерційних найменувань склалися вже давно. Необхідно відмітити також,
що в юридичній літературі відчутно спостерігається брак наукових досліджень
стосовно комерційних найменувань.
      Зважаючи на вищевикладене, науково-практичне
видання, підготовлене Міжнародним центром правових проблем інтелектуальної
власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України,
є надзвичайно своєчасним та актуальним.
      Авторами в цій роботі розглядається ряд
нагальних правових проблем в сфері охорони комерційних найменувань, що
виникають у сучасних умовах існування ринкових відносин. У роботі проаналізовано
теоретико-правові та практичні аспекти поняття комерційного найменування,
розглянуто його значення в економічному житті держави, прослідковано історичний
розвиток законодавства щодо правової охорони комерційних найменувань,
розкрито особливості змісту права на комерційне найменування.
      На особливу увагу з позиції вдосконалення
національного законодавства у галузі інтелектуальної власності в умовах
інтеграції України в ЄС, заслуговують висвітлені авторами питання щодо
діяльності міжнародних організацій по правовому регулювання комерцйних
найменувань, подано коментар відповідних міжнародних законодавчих актів.
Змістовним є також порівняльний аналіз законодавств і правових доктрин
зарубіжних країн із законодавством України щодо охорони комерційних найменувань,
запропоновано певні удосконалення чинного національного законодавства
в зазначеній сфері.
      Також у цій роботі були проаналізовані
проблемні питання цивільно-правового, кримінального та адміністративного
захисту права на комерційне найменування, акумульовані поширені випадки
порушення прав на нього.
      Дане видання є цікавим і актуальним також
з огляду на те, що його авторами вперше зроблено підбір нормативних актів
України та зарубіжних країн стосовно регулювання комерційних найменувань,
а також складено словник-довідник.
      В загальному ця робота може бути корисною
для широкого кола фахівців в сфері права інтелектуальної власності, подальших
наукових досліджень, у викладацькій практиці, а також для розробки нормативно-правових
актів в сфері регулювання відносин при використання засобів індивідуалізації
товарів і послуг та їх товаровиробників.

Завідувач Відділу проблем
цивільного, трудового і підприємницького
права Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України,
доктор юридичних наук, професор,
академік АПрНУ,
заслужений діяч науки і техніки            
                 
                 
                 
    Я.М. Шевченко