Національна академія наук України Київський університет права

Шоста міжвузівська наукова студентська конференція

1 Лютого, 2005
 

Збільшити

КНИГА

 

Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Збірник матеріалів

міжвузівської наукової студентської конференції

(24.01-29.01.2005 р., м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

Випуск шостий

 

До 10-річчя Київського університету права НАН України 

 

Засновано 2000 р.

 

Київ — 2005 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:

     Академік НАН України
Ю.С. Шемшученко (головний редактор), доктор юридичних наук А.І. Дмитрієв,
кандидат юридичних наук С.В. Бобровник, доктор
юридичних наук О.Ф. Андрійко,
доктро юридичних наук
О.М. Костенко, доктор юридичних наук І.М. Кучеренко,
доктор юридичних наук В.Ф. Погорілко, кандидат юридичних наук
Т.І. Тарахонич, Т.В. Ходаківська (редактор).

     У матеріалах міжнародної
наукової конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих
учених і студентів України та Республіки Білорусь. В цих дослідженнях
аналізуються актуальні проблеми становлення та розвитку законодавства
України, проблеми конституційної та адміністративної реформи, міжнародного
права, теорії права, господарського, кримінального права та інші актуальні
теоретичні і практичні проблеми розвитку законодавства України та інших
держав.

Затверджено до друку
Вченою радою
Київського університету права НАН України
Протокол № 9від 09.06.2005Адреса редколегії:
01001, м. Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4.


© Київський університет права, 2005

 

ПЕРЕДМОВА

     Міжнародна
наукова конференція молодих учених «Законодавство України: сучасний
стан і перспективи розвитку»
відбулася вже вшосте. Цього разу — 24-29
січня 2005 р., в пансіонаті «Карпатські зорі», м. Косів Івано-Франківської
області. Конференція мала істотну особливість: була присвячена 10-річчю
утворення Київського університету права, який у 2004 р. внесено до реєстру
Національної академії наук України. Нині в університеті навчається майже
дві тисячі студентів. Він має три філії — у Рівному, Сімферополі й Ужгороді.
В університеті відкрита аспірантура, декілька випускників якої вже захистили
кандидатські дисертації.
     Діяльність Університету як науково-освітнього
комплексу на базі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
є прикладом ефективної форми інтеграції юридичної науки й освіти. Такий
комплекс дає можливість ефективного використання у навчальному процесі
результатів фундаментальних правознавчих досліджень. Тому такі конференції
стали доброю традицією в розвитку наукового життя нашого університету,
в організації наукової роботи молодих учених України та країн близького
й дальнього зарубіжжя. Окрім науковців Київського університету права НАН
України, учасниками стали співробітники Інституту держави і права ім.
В.М. Корецького НАН України, Київського національного економічного університету,
Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника, Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого, Білоруського державного університету, Мінського інституту управління,
Академії управління при Президентові Республіки Білорусь.
     Робота конференції проходила у формі пленарного
засідання та наукових секцій.
     На пленарному засіданні у вступному слові
проректор з навчальної роботи Київського університету права НАН України,
професор С.В. Бобровник наголосила на позитивній тенденції
в розвитку юридичної науки, її популяризації та підвищенні інтересу до
наукових досліджень серед молодих науковців. Це проявляється в розробці
й науковому дослідженні актуальних проблем розбудови соціально-правової
держави, становленні громадянського суспільства, удосконаленні правотворчості.
     У подальших виступах позитивно оцінили рівень
і тематику конференції доктори юридичних наук О.Ф. Андрійко, О.В.
Зайчук, Н.М. Оніщенко
.
     У ході пленарного засідання учасники конференції
заслухали також доповіді науковців із Києва, Мінська та Харкова, які мали
змогу презентувати власні теоретичні розробки, обговорити дискусійні аспекти
вдосконалення законодавчої бази України, апробувати результати своїх наукових
висновків.
     Секційна робота характеризувалась активним
обговоренням доповідей аспірантів, здобувачів і студентів за галузями
права. Працювали чотири секції: теорії та історії держави і права та політології
(керівник — професор С.В. Бобровник; конституційного,
адміністративного та фінансового права (керівник — професор О.Ф. Андрійко);
цивільного, трудового, підприємницького права (керівник — викладач Н.О.
Мельничук
), кримінального та міжнародного права (керівник — викладач
С.Г. Молчанов). Найчисельнішою була секція «Теорії
та історії держави і права та політології». Жваву дискусію викликали виступи
студентів Київського університету права НАН України О.О. Малишева
— «Донецько-Криворізька Республіка (історико-правовий аналіз)» та Р.В.
Шурдука
— «Універсальна концепція прав людини та проблема її
«вестернізації».
     Помітний інтерес викликали наукові повідомлення
з проблем державного регулювання економікою (О.Г. Варич),
правової культури особистості (Л.О. Макаренко),
правого реалізму як наукової концепції (В.О. Копоть),
особливостей розвитку правової системи республіки Білорусь в умовах глобалізації
(К.П. Поволокіна).
Предметом наукової дискусії на секції з конституційного, адміністративного
та фінансового права стали виступи студентів КУП про адміністративну юстицію
в країнах Заходу (О.Є. Міщенко), структуру зв’язків між
органами виконавчої влади в результаті проведення адміністративної реформи
в Україні (С.О. Зубченко), оподаткування операцій з продажу
нерухомості (О.О. Стасик). Учасники конференції з республіки
Білорусь запропонували актуальні доповіді: «Референдум: сравнительно-правовой
анализ законодательства Республики Беларусь и Украины» (І.В. Цирусь),
«Конституционально-правовые основы деятельности правительств Республики
Беларусь и Украины в области минимизации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС» (Д.І. Дмитренок), «Кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях: административные взыскания по новому
законодательству» (З.С. Семенова).
     Учасниками робота секції з цивільного та
трудового права стали студенти КУП Ю.М. Гольцова
(проблеми охорони праці молоді), Т.Б. Зав’язун (способи
заміни боржника в зобов’язанні), О.С. Простибоженко (проблеми
інституту довірчої власності за законодавством України), О.В.
Селіверстова
(випробувальний термін та проблеми, що виникають
при його проходженні), І.О. Ткачук (комерційна таємниця).
Аспірантка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника А.В. Зеліско в своєму науковому
дослідженні звернулася до проблеми визначення правового статусу та регулювання
діяльності непідприємницьких кооперативів (товариств).
     Секція кримінального та міжнародного права
аналізувала питання протидії корупції в Україні й за кордоном (І.В.
Щедров
), морально-етичних аспектів відновного правосуддя (Ю.І.
Микитин
), правової природи простого товариства в німецькій доктрині
права (Ю.А. Дмитрієва), захисту прав людини в Державі
Ізраїль (Т.О. Білорицький).
     Нинішня Міжнародна наукова конференція молодих
учених на практиці стала черговим вагомим внеском у реалізацію концепції
інтеграції юридичної науки й освіти. Наукова молодь з притаманною лише
їй ефективністю запалювала свій факел знань від іскри фундаментальних
досліджень провідних учених нашої країни та зарубіжжя. Творча активність
саме молоді стає гарантійною запорукою розбудови правової держави та громадянського
суспільства в Україні.
     Організатори конференції висловлюють щиру
вдячність співробітникам пансіонату «Карпатські зорі» за гостинність,
сприяння у проведенні конференції та організацію пізнавальних екскурсій,
дозвілля та комфортне проживання, що забезпечили не лише прекрасні умови
для роботи форуму, а й творчий настрій учасників.

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

 

Список книг

 1. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО
  УКРАЇНИ.
  Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Особлива
  частина / Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін. – К.: Юрид. думка,
  2005. – 624 с.
 2. Антологія сучасної
  юридичної науки:
  В 10 т.- Том 10: Юридична наука незалежної
  України / Упорядники: В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко;
  відп. редактори Ю. С. Шемшученко і В. Ф. Погорілко. — К.:
  Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с.
 3. Батанов О.В., Кампо В.М.
  Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 2 ч. / [За заг.
  ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання України, 2005. – (Серія
  “Інновац. освіт, технології у муні-ципал. праві”). – Ч. 1 / О.В.
  Батанов, В.М. Кампо. – 2005. – 148 с.
 4. Гора І.В., Колесник В.А. Криміналістика : Навчальний
  посібник. – Ч. 1: Криміналістична техніка. – Алерта, 2005. – 320 с.
 5. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і
  політичні науки. Вип. 27.- К.: Ін-т держави і права і. В.М. Корецького
  НАН України, 2005. – 714 с.
 6. Держава і право: Збірник наукових праць: Праць: Юридичні
  і політичні науки. Вип. 28.- К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України, 2005. – 740 с.
 7. Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і
  політичні науки: Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України, 2005. – 590 с.
 8. Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і
  політичні науки. Вип. 30.- К: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України, 2005.-814с.
 9. Екологічне право України. Академічний
  курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво
  «Юридична думка», 2005. – 848 с.
 10. Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку:
  Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції м. Косів 24.01-29.01.2005
  р.: До 10 річчя Київського університету права НАН України. – Вип. 6.
  – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2005. – 251 c.
 11. Київський університет
  права НАН України: До 10-річчя заснування (1995-2005)
  / Відп.
  ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ «Юридична думка», 2005. – 120 с.
 12. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ О.В.Кресін;
  За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005.- 116 с.
 13. Оніщенко Н.М., Матвієнко О.В., Береза С.В., Томашевська
  М.О. Європейський правовий вимір чутливої політики: Монографія. – К.:
  Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 144 с.
 14. Поляков Б.М. Законодавство України про банкрутство:
  теорія та практика його застосування. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична
  думка», 2005. – 240 с.
 15. Правова держава: Спеціальний випуск: До 55-річчя Інституту
  держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького, 2004. – 412 с.
 16. Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип.16.-
  К: Ін-т держави і права Ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – 672
  с.
 17. Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: Наук.-практ.
  посіб. з інформаційним додатком на лазерному носії: У 2 кн. / Драгнєвіч
  Л.Ю., Пульнєва О.С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг. ред. С.Я.
  Фурси. – Кн. 1. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2005. – 896 с.
 18. Фурса С. Я. Докази і доказування у цивільному процесі:
  Науко-практичний посібник.-К.: КНТ, 2005. -256 с.
 19. Шемшученко Ю. С. Вибране. – К: ТОВ “Видавництво “Юридична
  думка”, 2005. – 592 с. (+ фото-архів).

 

Звіт про проведення 6-ї конференції

Збільшити
     Розвиток юридичної науки безпосередньо пов’язаний
із активною формою спілкування та обговорення наукових розробок у рамках
конференцій, семінарів і доповідей. З 24.01.2005 р. по 28.01.2005р. на честь
10-ї річниці створення Київського університету права НАН України за підтримки
ректорату Університету та адміністрації Гірськолижного Пансіонату „Карпатські
Зорі” вже вшосте була проведена Міжнародна наукова конференція молодих учених
„Законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку”. Ця подія
стала знаковою в розвитку наукового життя нашого Університету та доброю
традицією організації наукової діяльності молодих учених як України, так
і близького й дальнього зарубіжжя.
     Наукова
конференція об’єднала в єдиному прагненні висловити свої наукові ідеї молодих
науковців із Інституту держави і права АН Республіки Білорусь (м. Мінськ),
Білоруського державного університету (м. Мінськ), Прикарпатського університету
імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ), Національної Юридичної Академії
імені Ярослава Мудрого (м. Харків), Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України (м. Київ), Київського національного економічного університету
та Київського університету права НАН України.
     Традиційно
робота конференції була поділена на два етапи – пленарне засідання та секційна
робота. В рамках пленарного засідання у вступному слові проректор з наукової
роботи КУП Бабкіна О.В. відзначила позитивну тенденцію в розвитку юридичної
науки, її популяризацію та підвищення інтересу зі сторони молодих науковців.
Це проявляється в розробці та науковому дослідженні актуальних проблем розбудови
соціально-правової держави, становлення громадянського суспільства, вдосконалення
правотворчості. Позитивні відгуки щодо рівня та тематики конференції були
висловлені проректором з навчальної роботи КУП С.В. Бобровник та завідувачем
кафедри адміністративного права О.Ф. Андрійко. Збільшити

     У ході пленарного засідання учасниками
конференції були заслухані доповіді молодих науковців із Києва, Мінська
та Харкова, а саме: Т.О. Дідича – аспіранта Київського університету
права НАН України, В.О. Литвинко – аспірантка Білоруського державного
університету, С.Г. Молчанова та В.В. Кохнюк – аспірантів Білоруського
державного університету, Є.М. Дядюк – магістранта Київського національного
економічного університету). Доповідачі мали змогу представити власні наукові
розробки, обговорити дискусійні аспекти вдосконалення законодавчої бази
та провести апробацію результатів зроблених наукових висновків.
     Секційна
робота характеризувалась активним обговоренням доповідей студентів за галузями
права. На конференції працювали чотири секції: теорії держави і права та
політології (керівники – професор О.В. Бабкіна, доцент С.В. Бобровник);
конституційного, адміністративного та фінансового права (керівник – професор
О.Ф. Андрійко); цивільного, трудового, підприємницького права (керівник
Мельничук Н.О.), кримінального права і процесу, кримінології (керівник С.Г.
Молчанов). Найбільшою за чисельністю була секція “Теорії та історії держави
і права”. Збільшити

     Загалом на секціях було заслухано 25
доповідей та повідомлень. Жваву дискусію викликали виступи О. Малишева на
тему “Донецько-Криворізька Республіка (історико-правовий аналіз)”, Р. Шурдука
на тему “Універсальна концепція прав людини та проблема її вестернізації”,
О. Міщенко на тему “Адміністративна юстиція в країнах Заходу”, Ю.Чорної
на тему “Проблеми систематизації законодавства”; учасників від республіки
Білорусь – Ю. Цирусь на тему “Институт референдума: сравнительный анализ
законодательства республики Белорусь и Украины”; Д. Дмитренка “Конституционально-правовые
основы деятельности правительств Республики Беларусь и Украины в области
минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”.
     Робота
конференції була чітко спланована. Окрім плідної наукової роботи секційних
засідань гостинні косівчани запропонували цікаву культурну програму та організацію
дозвілля. Робота учасників конференції була пов’язана з активним
відпочинком у мальовничих куточках Косівщини
– центру гуцульської
культури: катанням на лижах і ковзанах, походах у гори.
     Організація
та робота конференції залишила незабутні враження в її учасників. Тепла
й дружня атмосфера конференції сприяє консолідації молодих науковців та
співпраці навчальних закладів і правових шкіл.

Т. Дідич,
аспірант 2-го року підготовки,
Голова Студентського наукового товариства
Київського університету права НАН України

  

Фоторепортаж з 6-ї конференції

 

Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити