Національна академія наук України Київський університет права

Андрусів Валерій Григорович

Завідувач кафедри кримінального права та процесу, вчений секретар, кандидат юридичних наук

Народився 20 вересня 1980 року в м. Києві.

У 1997 році закінчив Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов №220 м. Києва, здобувши повну середню освіту.

У 1997 році вступив на юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчив з відзнакою в 2003 році, здобувши кваліфікацію магістра права.

З 1999 року по 2001 рік навчався на військовій кафедрі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, атестований на присвоєння офіцерського звання «молодший лейтенант» юстиції запасу.

З 2003 року по 2007 рік навчався в аспірантурі юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (без відриву від виробництва).

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 (кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) на тему: «Участь адвоката-захисника в суді першої інстанції у кримінальному процесі України» в Національній академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Науково-педагогічну діяльність розпочав у 2003 році на посаді викладача кафедри публічного права Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Згодом працював на посаді доцента в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в інших закладах вищої освіти. Загальний стаж науково-педагогічної діяльності понад 15 років.

Навчальні курси: «Кримінальне право України»; «Кримінально-виконавче право України»; «Адвокатура України»; «Нотаріат в Україні».

 1. Андрусів В. Сутність права особи на захист у кримінальному процесі України / Валерій Андрусів // Юридична Україна. – 2006.– № 9(45)/2006. – С. 75–77.
 2. Андрусів В. Г. Співвідношення забезпечення адвокатурою права на захист з наданням правової допомоги / В. Г. Андрусів // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12(62) /2006. – С. 126–131.
 3. Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника / Валерій Андрусів // Вісник прокуратури. – 2007. – № 7(73)/2007. – С. 73–76.
 4. Андрусів В. Процесуальне становище адвоката-захисника / Валерій Андрусів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених : зб. наукових праць міжнародної наук.-практ. конф. студентів та аспірантів: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (19–20 квітня 2007 р.) – К.: Промінь, 2007. – С. 295–296.
 5. Андрусів В. Адвокат-захисник у стадії попереднього розгляду справи суддею / Валерій Андрусів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наукових праць міжнародної наук.-практ. конф.: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23–24 квітня 2009 р.) – К. : 2009.– Ч. IV.– С. 180–181.
 6. Андрусів В. Г. Співвідношення правового статусу та процесуального становища адвоката-захисника / Валерій Григорович Андрусів // Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту: Друга Всеукраїнська науково-практична конференція (24 квітня 2009 р.): Матеріали доповідей та виступів. Випуск 2. – К. : ВПЦ „Київський університет”, 2009. – С. 195–198.
 7. Андрусів В. Особливості участі адвоката-захисника у суді присяжних / Валерій Андрусів // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наукових праць міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 р.) – К., 2010. – Ч. ІІ. – С. 248–249.
 8. Андрусів В. Г. Забезпечення права на захист у кримінальному провадженні та інші види правової допомоги, що надаються адвокатурою України: поняття та класифікація / В. Г. Андрусів // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2013. – №4[11] / 2013. – С. 113–117.
 9. Андрусів В. Г. Поняття та класифікація видів правової допомоги, як державної гарантії охорони людського капіталу / В. Г. Андрусів // Людський капітал в умовах трансформації українського суспільства : Міжнародна наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів / Збірник тез. – К.: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 2014. – С. 113–114.
 10. Андрусів В. Г. Поняття та сутність захисту в кримінальному процесі України / В. Г. Андрусів // Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези допов. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ 27 березня 2015 р. У 2 ч. Ч.1 / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. центр КНУКіМ, 2015. – С. 108–111
 11. Андрусів В. Г. Реформування національного законодавства про адвокатуру відповідно до стандартів ЄС / В. Г. Андрусів // Модернізація українського суспільства у світлі угоди про асоціацію з ЄС : Міжнародна науково-практична конференція викладачів і аспірантів / Збірник тез. – К.: Академія праці соціальних відносин і туризму Федерації профспілок України, 2015. – С. 78–79.
 12. Андрусів В. Г. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності в Україні / В. Г. Андрусів // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства: Тези допов. Всеукр. наук. – практ. конф., Київ 25 березня 2016 р. У 2 ч. Ч. І / М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2016. ? C. 333?336
 13. Андрусів В. Г. Особливості надання безоплатної правової допомоги за законодавством України / В. Г. Андрусів // Україна в сучасному світі: виклики і можливості/ Зб. тез Міжнарод. наукової конференції викладачів, аспірантів і студентів − К.: Акад. праці, соц. відносин і туризму, 2016. ? С. 22?24
 14. Андрусів В. Г. Проблеми класифікації кримінальних правопорушень за чинним законодавством України // Публічне адміністрування: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали науково-практичної конференції для молодих науковців та студентів (30.11.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академія муніципального управління, 2016. ? С. 13?15
 15. Андрусів В. Г. Особливості обрахунку неоподатковуваного мінімуму доходів громадян у кримінально-правових відносинах // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції 06 – 07 квітня 2017 р. ? К.: Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2017. ? С. 257–260
 16. Андрусів В. Г. Особливості кримінальної відповідальності за незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини ( ст. 298 КК України) // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – С. 135-137
 17. Андрусів В. Г. Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні: pro et contra // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. / М-во освіти і науки Ук-раїни; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2018. – С. 332-334
 18. Андрусів В. Г. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України): окремі питання кваліфікації // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – К. : ДУІТ, 2018. – С. 155-157