Національна академія наук України Київський університет права

Атаманчук Ірина Володимирівна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

Закінчила Одеську національну юридичну академію 2000 році за спеціальністю «Правознавство», отримала кваліфікацію – юрист. Навчалась на факультеті цивільного права і підприємництва.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Генеза процесуального права України: тенденції, перспективи розвитку», у 2022 році отримала вчене звання доцент.

Працює на юридичному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса з 2017 року.

На кафедрі цивільного права і процесу працює з 2019 року, викладає навчальні дисципліни «Цивільний процес», «Застосування процесуального права». Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу кафедри. Має членство в Асоціації правників України.

Всього за період науково-педагогічної роботи опубліковано 54 наукових праць, серед яких 2 монографії, 19 наукових статей у фахових виданнях, в тому числі 1 наукова праця включена до наукометричної бази Scopus, 26 тези доповідей на науково-практичних конференціях, 3 навчально-методичних праць.

Навчальні курси:

 1. Найменування закладу: МОН України за спільною програмою з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа». м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія». Термін навчання з 12-13 квітня 2019 р. (15 год.). Тема: Основи тестології та розробки тестових завдань. Вид документа: Свідоцтво. Дата видачі: 13.04.2020 р.
 2. Найменування закладу: ДонНУ імені Василя Стуса. Навчальний курс на платформі Moodle «Цивільний процес» за програмою «Розробка навчальних курсів з використанням технологій та засобів дистанційного навчання». Термін навчання з 01.10.2019 р. – 24.05.2020 р. м. Вінниця. Загальна к-ть год./кредитів ЄКТС: (180 год.– 6 ECTS). Тема: Розробка навчальних курсів з використанням технологій та засобів дистанційного навчання. Вид документа: Свідоцтво № ПК 352/05 – 27/19-20 Дата видачі: 27.07.2020 р.
 3. Найменування закладу: Університет в м. Білясток, Польша, факультет права (University of Bialystok, Faculty of Law), the Legal Center for Research on Education (дистанційне стажування в рамках проекту “Scientific and academic activity in the discipline of legal science from a national and international perspective” (09.11.2020-18.12.2020) (180 teaching hours – 6 ECTS). Тема: Application of the latest educational technologies of teaching legal disciplines in the conditions of distance learning” («Застосування новітніх освітніх технологій викладання юридичних дисциплін в умовах дистанційного навчання»). Вид документа: Сертифікат № 58. Дата видачі: 18.12.2020 р.
 4. Найменування закладу: ДонНУ імені Василя Стуса. Навчально-виробнича лабораторія «Творча майстерня»-«Інтенсивні мовні курси». Термін навчання з 01.02.2021 р. – 30.04.2021 р. м. Вінниця. Зараховано Наказом ДонНУ імені Василя Стуса №230/05 від 02.06.2021 р. підвищення кваліфікації загальною к-тю год./кредитів ЄКТС: (30 год.– 1 ECTS). Тема: Англійська мова рівня А2. Вид документа: Сертифікат № ПК 19/89 – 90/21 Дата видачі: 30.04.2021 р.

Науково-педагогічний стаж роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 22 роки.

 1. Атаманчук І. В. Правове забезпечення державного регулювання якості продукції у господарсько-виробничій сфері шляхом стандартизації. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2016. С. 56–65. http://jpch.donnu.edu.ua/article/view/4031/4063
 2. Атаманчук І. В., Ковальчук Ю. І. Окремі аспекти уніфікації процесуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції. Часопис Київського університету права. 2018. Випуск 2. С. 23–29. http://kul.kiev.ua/doc/CHAS18_2.pdf                                                              
 3. Атаманчук І. В. Впровадження європейських стандартів у сферу процесуально-правового регулювання цивільного судочинства  України. Правничий часопис Донецького університету, 2019. № 1. С.109-117. DOI 10.31558/2518-7953.2019.1.1 http://jpch.donnu.edu.ua/issue/view/244
 4. Атаманчук І. В., Ковальчук Ю. І. Межі розуміння понять «заробіток» і «дохід» в контексті правозастосування у відносинах стягнення аліментів. Часопис Київського університету права. 2019. Випуск 3. С. 73-78. DOI: https://doi.org/10.36695/2219-5521.3.2019.21 URL:https://chasprava.com.ua/index.php/journal/issue/view/75/3-2019-pdf
 5. Атаманчук І. В., Моісєєв Ю. О. До питання процесуально-правового механізму забезпечення позову в цивільному судочинстві. the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права.  2020.  № 78. С.50-59. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2020/07/Atamanchuk_Moisieiev-_78.pdf
 6. Атаманчук І. В. Щодо питання адвокатської монополії через призму європейського досвіду. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 2. С. 297-301. URL: http://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=134
 7.  Vira I. Tymoshenko, Larysa O. Makarenko, Tetiana Yu. Tarasevych, Yurii I. Kovalchuk, Iryna V. Atamanchuk. Legal Positivism in Criminal Law and Criminology:A RetrospectiveAnalysis //Journal of the National  Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 28, No. 2, 2021,  P. 243–251 ISSN:1993-0909E-ISSN:2663-3116
 8. Атаманчук І. В., Довгань Б. В., Ковальчук Л. В. Законодавче регулювання судової медіації в цивільному процесі України: проблемні аспекти. Право і суспільство. 2022. № 2. С. 32-37.
 9. Атаманчук І.В., Захарчук Д.О. Окремі теоретико-практичні аспекти передумов цивільного процесуального правонаступництва. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 4. С. 106-110.
 10. Атаманчук І. В., Ковальчук Ю. І. Інститут цивільного позову в кримінальному судочинстві як гарантія права на ефективний судовий захист. Часопис Київського університету права. 2022. Випуск 1. С. 146-151.
 11. Атаманчук І. В., Буравська А.А. Представництво дітей у цивільному процесі у розрізі статті 12 Конвенції про права дитини: сучасний стан та перспективи розвитку. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 3. С. 70-73.
 12. Атаманчук І. В. Вплив європейських стандартів на формування процесуального законодавства. the Journal of Eastern European Law / Журнал східноєвропейського права. 2023. № 111. С. 25-31.
 13. Атаманчук І. В. Забезпечувальні заходи як гарантія ефективного судового захисту. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 6. С. 94-96. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-6/19