Національна академія наук України Київський університет права

Дроздович Надія Людвігівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

Народилася на Київщині.

Повну вищу юридичну освіту здобула у Київському університеті права НАН України, отримавши у 2004, 2005, 2006 роках відповідно дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра з відзнаками.

Трудова діяльність

Після завершення університету проходила у судових органах України, а саме, на старті кар’єри – в Апеляційному суді м. Києва, в тому числі на адміністративній посаді начальника одного із управлінь суду; а також протягом десяти років – у Верховному Суді України; протягом чотирьох років – на посаді наукового консультанта судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.  

Наукова діяльність

2006-2010 роки навчання в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, за результатами якої захищено 13 грудня 2011 року дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності: кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (диплом ДК № 007522 від 26 вересня 2012 року) на тему: Формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі України.

Сферу наукових інтересів складає тематика питань доказування у кримінальному провадженні. З цього приводу послідовно і безперервно автором відбувається публікація наукових статей, яких наразі 26 у фахових виданнях України, в тому числі одна монографічна робота за темою дисертації та участь у колективній монографії Юридичного факультету Запорізького національного Університету (підрозділ збірника з актуальних проблем сучасного кримінального процесу).

 1. Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді в історії кримінального процесу / Н.Л.Дроздович // Судова апеляція. – № 3. – 2007. – С. 127-131.
 2. Дроздович Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді / Н.Л.Дроздович // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні та політичні науки. – Випуск 39. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2008. – С.557-560.
 3. Дроздович Н.Л. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві / Н.Л.Дроздович // Право України. – № 8. – 2009. – С.154-159.
 4. Дроздович Н.Л. Законодавче закріплення принципу вільної оцінки доказів у країнах романогерманської правової системи / Н.Л.Дроздович // Підприємництво, господарство, право. – №2. – 2010 – С.137–140.
 5. Дроздович Н.Л. Проблеми визначення поняття внутрішнє переконання судді у кримінальному процесі України / Н.Л.Дроздович // Часопис Київського університету права. – № 3. – 2009. – С.224-229.
 6. Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді як елемент принципу вільної оцінки доказів / Н.Л.Дроздович // Часопис Київського університету права. – № 1. – 2010. – С.250-258.
 7. Дроздович Н.Л.Історія юридичних вчень про внутрішнє переконання судді у кримінальному процесі / Н.Л. Дроздович // Збірник тез Міжнародної наукової конференції [“Шості осінні юридичні читання”], (Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року) / Міністерство освіти і науки, Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С.164-166.
 8. Дроздович Н.Л. Внутрішнє переконання судді: психологічний аспект юридичної категорії / Н.Л. Дроздович // Матеріали Міжнародної наукової конференції [“Четверті юридичні читання”], (Київ, 3-4 квітня 2008 року) / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С.327-330.
 9. Дроздович Н.Л. Історія виникнення та розвитку принципу вільної оцінки доказів / Н.Л.Дроздович // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених [“Правова система України у світлі європейського вибору”], (Київ, 13 червня 2008 року) / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2008. – С. 381-386.
 10. Дроздович Н.Л. Позитивні та негативні чинники формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі України / Н.Л. Дроздович // Збірник матеріалів круглого столу молодих учених [“Принципи верховенства права і законності: проблеми право розуміння та застосування”], (Київ, 18 травня 2010 року) / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2010. – С.121-125.
 11. Гошовська Т.В., Дроздович Н.Л. Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового регулювання / Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. – № 9. – 2012. – С.28-34.
 12. Гошовська Т.В., Дроздович Н.Л. Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм / Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. – № 8. – 2013. – С.36-40.
 13. Дроздович Н.Л. Формування внутрішнього переконання судді у кримінальному процесі України: монографія / Н.Л. Дроздович; [наук. ред. М.І.Сірий]. – К.: Наук. Світ, 2013. – 210с.
 14. Дроздович Н.Л. Роль принципу гласності кримінального судочинства у формуванні довіри громадян до суддівського корпусу / Н.Л.Дроздович // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [“Поняття та категорії юридичної науки”], (Київ, 18 листопада 2014 року) / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – К.: Ніка-Центр, 2014. – С. 292-301.
 15. Дроздович Н.Л., Кузьменко О.Т. Принцип гласності кримінального судочинства і формування довіри громадян до суду / Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України. – № 10. – 2015. – С.31-36.
 16. Дроздович Н.Л. Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової діяльності / Н.Л. Дроздович // Слово національної шкоди суддів України. – № 1 (14) – 2016. – С. 96-104.
 17. Дроздович Н.Л. Забезпечення єдності судової практики щодо застосування кримінальних процесуальних норм / Н.Л.Дроздович // Матеріали VIІ міжнар. наук.- практ. конф. [“Ефективність норм права”], (Київ, 17 лист. 2016 р.) / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України. – Київ: Ніка-Центр, 2016. – 540 с. – С. 218-222.
 18. Дроздович Н.Л. Проблемні питання застосування статей 86, 290 КПК: якість збирання доказів органами досудового розслідування та їх оцінка судом як запорука ефективності процесу доказування / Н.Л.Дроздович // Матеріали І міжнар. наук.- практ. конф. [“Захист прав людини: міжнародний та вітчизняний досвід”], (Київ, 16 травня 2019 р.) / Національна академія прокуратури України, 2019. – 712 с. – С. 212 – 218.
 19. Дроздович Н.Л. Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального провадження чи елемент законності / Н.Л. Дроздович // Слово національної шкоди суддів України. – № 3 (28) – 2019. – С. 115-126.
 20. Дроздович Н.Л. Умови допустимості процесуальної аналогії у кримінальному процесі України / Н.Л. Дроздович // Правова держава. – 2020. – Вип. 31. – С. 389-396.
 21. Дроздович Н.Л. Практичні аспекти застосування процесуальної аналогії у кримінальному провадженні: сучасна практика Касаційного кримінального суду Верховного Суду / Н.Л. Дроздович / Держава і права. – 2020. – Вип.88. – С. 178-189.
 22. Дроздович Н.Л. Особливості оцінки доказів судом касаційної інстанції: сучасна судова практика / Н.Л. Дроздович // Правова держава. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України – 2021. – Вип. 32 – С. 424-433.
 23. Дроздович Н.Л. Аналогія кримінальних процесуальних норм: поняття, умови, практика / Н.Л. Дроздович // Матеріали міжнар. юрид. наук.-практ. конф. [«Право та закон: теорія, методологія, практика»] (15 квітня 2021 р.) / «Актуальна юриспруденція». Юридичні науково-практичні інтернет конференції. Legal activity. – Тези наукових доповідей. Київ: Видавничий дім «АртЕк», 2021. 78 с. – С.67-72.
 24. Дроздович Н.Л. Критерії визначення ефективності/неефективності надання правової допомоги у кримінальному провадженні за даними судової практики Верховного Суду / Н.Л. Дроздович // Правова держава. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Одеса. Фенікс. – 2021. – Вип. 42 – 248с. – С. 179-189.
 25. Дроздович Н.Л. Якість правової допомоги у кримінальному провадженні / Н.Л. Дроздович // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Засади функціонування кримінальної юстиції»] (м. Хмельницький,14 травня 2021 р.) // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 14 травня 2021 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2021. – 106 с. – С. 33-35.
 26. Дроздович Н.Л. Процесуальна аналогія у кримінальному провадженні // Новітні досягнення та вектори розвитку сучасної юриспруденції: колективна монографія / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – Ч. 2. – 420 с. – С. 685-714.