Національна академія наук України Київський університет права

Гольдберг Наталя Олександрівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу

У 2003 році закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, за спеціальністю: юрист, викладач правових дисциплін.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» на тему: «Забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій»

Юрист у Нікопольському металургійному технікумі НМетАУ.

Викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Нікопольського факультету НМетАУ.

Викладач кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського факультету НУ «Одеська юридична академія».

Завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін Нікопольського економічного університету.

Займалася приватною юридичною практикою.

«Протидія насильницькій злочинності»; «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» 

 1. Гольдберг Н. А. Соглашения в уголовно-процессуальномзаконодательстве // Актуальні проблеми держави і права. 2013. Вип. 70. С. 289-295.
 2. Гольдберг Н. О. Судовий контроль у системі забезпечення прав і свобод громадян у ході негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2014. № 2. С. 131–135.
 3. Гольдберг Н. О. Забезпечення прав і свобод особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2015. № 1. С. 143–148.
 4. Гольдберг Н. О. Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж : проблеми кримінально-процесуальної регламентації // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». 2015. № 2 (15). С. 148–155.
 5. Гольдберг Н. О. Проблеми регулювання конфіденційного співробітництва при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій // Национальныйюридический журнал: теория и практика. 2016. № 1 (17). С. 100–103.
 6. Антонов К. В., Гольдберг Н. О. Контракт як форма закріплення конфіденційного співробітництва громадян при здійсненні негласних слідчих (розшукових) дій // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2016. Спецвипуск № 1 (72). С. 11–17. Інв. № 4726т.
 7. Гольдберг Н. О. Стан дослідження забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у теоретичній площині // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2016. Спецвипуск № 83. С. 48–54. Інв. № 4385т.
 8. Гольдберг Н. О. Забезпечення конституційних прав і свобод особи при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у її житлі та іншому володінні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 
  імені Е. О. Дідоренка. 2016. Вип. 2. С. 47–58.
 9. Гольдберг Н. О. Судовий контроль як гарантія забезпечення прав і свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18–19 вересня 2015 р.). Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2015. С.84–88.
 10. Гольдберг Н. О. Сприяння громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 15 квітня 2016 р.). Ужгород : Ужгород. нац.. ун-т, 2016. С. 199–202.
 11. Гольдберг Н. О. Гарантії забезпечення конституційних прав і свобод особи, що застосовуються при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 24–25 червня 2016 р.). Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 252–254.
 12. Гольдберг Н. О. Імперативність судового контролю при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18 листопада 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2016. С. 266–268.
 13. Гольдберг Н.О., Бортник С.М., Стащак М.В., Тагієв С.Р., Шендрик В.В. Теорія і практика забезпечення конституційних прав та свобод громадян при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : монографія / [Н.О. Гольдберг, С.М. Бортник, М.В. Стащак, С.Р. Тагієв, В.В. Шендрик]; за заг. наук. ред. С.Р. Тагієва та В.В. Шендрика. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 336 с.