Національна академія наук України Київський університет права

Стежко Світлана Орестівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

Освіта

15.04.2021 – Доцент кафедри української мови

21.06.2019 – Свідоцтво В2. (Комунальний Позашкільний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов», курс англійської мови)

16.03.2018 – Захистила дисертацію у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за темою: «Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920-1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан)», поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література

2011-2016 – Здобувач кафедри новітньої української літератури, Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2001-2004 – Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка Спеціальність за освітою: українська мова та література

1987-1991 – Київське педагогічне училище № 1 ім. Н. Крупської, вчитель початкових класів

Досвід роботи

01.09.2022 р. до тепер – Київський університет права НАН України, доцент кафедри загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін

25.03.2019 до тепер – Державний університет телекомунікацій, завідувач кафедри української мови

2018 – Державний університет телекомунікацій, доцент кафедри української мови

2017 – Державний університет телекомунікацій, старший викладач кафедри української мови

2014-01.09.2017 – Державний університет телекомунікацій, старший викладач кафедри документознавства та інформаційно- аналітичної діяльності

2012-2014 – Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій , старший викладач кафедри українознавства

2004-2012 – Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, навчально-методичний відділ, методист вищої категорії

1991-2004 – Середня загальноосвітня школа № 76, Середня загальноосвітня школа № 206, вчитель початкових класів

Стажування

2020 – 02 листопада 2020 року по 11 грудня 2020 року взяла участь у науковому стажуванні «Академічна доброчесність»: на базі Польсько-української фундації Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Вищим Семінаріумом Духовним університету UKSW, Варшава, Республіка Польща

2018 – Проходження підвищення кваліфікації на кафедрі української та російської мов як іноземної Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з 01.03.2018 по 31.05.2018

2017 – Науково-методичне стажування в Академії рекреаційних технологій та права на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності м. Луцьк

2014 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті

2013 – Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка Інститут філології, кафедра «Російської мови»

2013 – Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

 1. Концептуальні домінанти в оцінках історичного минулого у творчості українських письменників ХХ століття. Літературознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип.36. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013.
 2. Історичне минуле у творчості М.Стельмаха: акценти літератури «Розстріляного Відродження». Літературознавчі студії. Зб. наук. праць. Вип.38. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. 
 3. Творчество Спиридона Феодосиевича Черкасенка в контексте развития украинской литературы 20-30-х годов ХХ столетия. Материалы ХІІІ международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи». 25 июня 2013 г. – М.: Международный центр науки и образования, 2013.
 4. Минуле vs Майбутнє: принципи конструювання нової ідентичності в українській літературі першої половини ХХ століття / С.О. Стежко. Науковий вісник. Збірник наукових праць Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Вип. 4.14 (111). – Миколаїв, 2014.
 5. Топос Степу у драматургії С. Черкасенка. Науковий вісник. Збірник наукових праць Запорізького національного університету. – Запоріжжя, –№2. 2014.
 6. Темпоритм епохи в драматичних творах Івана Микитенка. SPHERES OF CULTURE. Volume X. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska University in Lublin. – Lublin, 2015.
 7. Напруження між документальним фактом і філософським виміром часу документальній спадщині. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Документ у збереженні індивідуальної – соціальної пам’яті». 03 грудня 2015 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.
 8. Художні моделі минулого в культурі та літературі доби Розстріляного Відродження. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурно спадщина: збереження, доступ, використання». 7–9 квітня 2015 р. – Київ. 
 9. Інноваційні технології менеджменту підприємств і організацій. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції  «Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології» ДУТ 17-20 листопада 2015 року  Т.5.-К.
 10. Етичні та психологічні особливості соціальних комунікацій. Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Полтава, 12–13 травня 2016 року) / за ред. М. В. Макарової. – Полтава : ПУЕТ, 2016.
 11. Концепт «минуле» у художній структурі агітаційного драматичного твору.

  VZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ: medzinárodnýnekonferenčný zborník. – Prešov: UniverzitnáknižnicaPrešovskejuniverzity v Prešove, 2016. ––

  Режим доступу: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8

 12. Види психологічних впливів у сучасному інформаційному просторі. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті  євроінтеграційного поступу: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції ( 26–27 травня 2016 року) / упоряд.О.І.Бундак, Т.Й. Жалко, Н.Г.Конон, Н.В. Ляшук.–Луцьк: ЛІРоЛ, 2016.– 234 с.
 13. Маніпулятивні впливи на аудиторію. Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті  євроінтеграційного поступу: матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції ( 18-19 травня 2017 року) /упоряд. О.І.Бундак, Н.Г.Конон, Н.В. Ляшук.–Луцьк: ЛІРоЛ, 2017. – 304с.
 14. Агітаційна п’єса: традиції та сучасність. Conference Proceedings  of the International Conference Economic and Social-focused Issues of Modern World (October 24 – 25, 2018, Bratislava, Slovak Republik).
 15. Особливості комунікативної методики викладання української мови для іноземних слухачів підготовчого відділення. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 7-8 лютого 2019 року, м. Дніпро, Україна.
 16. Використання інноваційних технологій на заняттях української мови для іноземців. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 4-5 квітня 2019 року,м. Дніпро, Україна
 17. Специфіка новаторства в умовах масовизації сучасного суспільства. «Modern scientific researches». Выпуск №8, г. Минск, Р.Беларусь(Copernicus, GScholar), май 2019 г.
 18. Специфіка новаторства в умовах масовизації сучасного суспільства. Международная научная конференция Scientific developments: yesterday, today, tomorrow. Минск. 2019 г. 
 19. Текстоцентричний підхід до вивчення української мови як іноземної. Modern education systems in the USA, the EU and the Post-Soviet countries: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, February, 6-7, 2020
 20. Діловодство та архівне зберігання документів. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. «Підприємницька, торговельна, біржова діяльність: тенденції, проблеми та перспективи розвитку».(11 лютого 2020 року) Державний університет телекомунікацій, – Київ, 2020.
 21. Психологічні чинники формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 13 th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.
 22. Запровадження принципів академічної доброчесності у Державному університеті телекомунікацій. Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща,  Варшава, 02.11 – 11.12.2020) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020.
 23. Особливості агітаційної п’єси початку ХХ століття. Літературний процес: методологія, імена, тенденції, Київський університет імені Бориса Грінченка, червень №132019 р.
 24. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології. Імідж сучасного педагога.№4 (193) 2020 р. 
 25. Лінгводидактичні основи формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології. Інноваційна педагогіка№27 2020 р.
 26. Виховання “ HOMOSOVIETICUS” в реаліях радянської дійсності. (рец. Каганов Ю. Конструювання “радянської людини” (1953-1991 українська версія. Запоріжжя: Інтер-М, 2019. 432с., іл.). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk,17, Збірник індексується в міжнародних базах даних:Web of Science (Emerging Sources Citation Index), “IndexCopernicus” (ICV 2016-50.70; 2017-71.75; 2018-86,66).
 27. Antropological Dimension of Smart Culture. Наукова стаття WISDOM, 17(1), 2021.  S. 184-192.(Scopus) 14/3
 28. Етико-гуманістична концепція літературної творчості григорія савича сковороди. СУЧАСНІ РЕЦЕПЦІЇ СВІТОГЛЯДНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 2 – 4 грудня 2022
 29. Українське театральне мистецтво: Філософія людяності в освіті, науці та житті: збірник наукових матеріалів.
 30. Історичні трансформації ідеологічних пропагандистських концептів круглого столу, присвяченого пам’яті
  професора Анатолія Олексійовича Приятельчука (м. Київ, 25 березня 2022 року) / ред. кол. А.Є. Конверський, Л.В. Губерський, [та ін.]. Київ: ВАДЕКС, 2022. – 132 с.
 31. Чинники успішного працевлаштування за фахом. Державний університет телекомунікацій Київ, 2014.
 32. Лексичні теми з української мови для іноземних слухачів Підготовчого відділення (базовий рівень). Державний університет телекомунікацій Київ, 2019.
 33. Текстові завдання з української мови для іноземних слухачів Підготовчого відділення (базовий рівень). Державний університет телекомунікацій Київ, 2020.