Національна академія наук України Київський університет права

Ващинець Іван Іванович

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

У 1999 р. закінчив навчання на юридичному факультеті Ужгородського державного університету та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація «Юрист».

Протягом 1999-2001 р. здійснював викладацьку діяльність в Ужгородському державному університеті.

З 2001 по 2005 рр. навчався в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право) на тему «Цивільно-правова охорона авторських прав в умовах розвитку інформаційних технологій».

З 2007 р. працює у Київському університеті права НАН України на посадах викладача, доцента, викладає дисципліни «Право інтелектуальної власності», «Авторське право», «Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності», «Порівняльне цивільне право», «Договори у міжнародному приватному праві» та ін.

Досвід професійної правничої діяльності з 1998 року. З 2008 р. – адвокат. Член Комітету з аграрного і земельного права Національної асоціації адвокатів України.

Є автором кількох десятків наукових і науково-популярних праць, співавтором двох монографій, а також підручника з цивільного права.

Сфера наукових інтересів – право інтелектуальної власності, порівняльне цивільне право, міжнародний комерційний арбітраж.

 1. Ващинець І.І. Форвардний контракт як засіб страхування валютних ризиків // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Конституційне будівництво в Україні: теорія і практика», присвяченої 4-й річниці Конституції України 1-3 червня 2000 р. Ужгород: Видавництво «Закарпаття», 2000. С. 98-102.
 2. Ващинець І.І. Деякі питання юридичної природи суб’єктивних авторських прав // Науковий вісник Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права: Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції “Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний, інформаційно-технологічний та освітньо-правовий аспекти (12-15 березня 2003 р.). Ужгород: Вид-во Ужгородського державного інституту інформатики, економіки і права, 2003. С. 168-173.
 3. Ващинець І.І. Проблеми удосконалення права автора на розповсюдження у чинному законодавстві України// Інтелектуальна власність. 2004. №1. С. 23-27.
 4. Ващинець І.І. Деякі проблеми реалізації права слідування за чинним законодавством України // Право України. 2005. №3. С. 76-80.
 5. Ващинець І.І. Деякі питання юридичної природи виключних авторських прав // Часопис Київського університету права. 2008. №2. С. 174-178.
 6. Ващинець І.І. Деякі питання правового статусу технічних засобів захисту авторського права і суміжних прав // Часопис Київського університету права. 2009. №2. С.192-199.
 7. Фазикош В.Г., Булеца С.Б., Васьковський О.В., Ващинець І.І., Достдар Р.М. та ін. Цивільне право України. Загальна частина. К.: Знання, 2010. 631 с.
 8. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: монографія /Ю.Л.Бошицький, І.І.Ващинець. К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2011. 295 с.
 9. Ващинець І.І. Щодо правової кваліфікації розміщення об’єктів авторського права в мережі Інтернет // Часопис Київського університету права. 2014. №4. С. 189-195.
 10. Ващинець І.І. Зміни правового регулювання права слідування у зв’язку з підписанням Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС // Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.); [редкол.: Бошицький Ю.Л., Френсіс Гарі, Міхал Швантнер., Шемшученко Ю. С, Чернецька О.В. та ін.]. К.:, Видавництво Ліра-К, 2014.- С. 127-132.
 11. Ващинець І.І. Основні тенденції сучасного авторського права та роль парламентарів у їх формуванні //Парламентаризм в Центрально-Східній Європі: історія, національні особливості, сучасні тенденції: зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. Київ : Ліра-К, 2015. С. 162-166. 
 12. Ващинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права. – 2017. №4. С.179-183.
 13. Ващинець І.І. Вплив практики Європейського суду з прав людини на межі суб’єктивних авторських прав // Часопис Київського університету права. 2018. №2. С.205-209.
 14. Ващинець І.І. Деякі питання впливу практики Європейського суду з прав людини на формування стандартів міжнародного комерційного арбітражу. // Часопис Київського університету права. 2021. №2. С.312-316.
 15. Ващинець І.І. Деякі питання впливу Конституції України на охорону цивільних прав та інтересів. Конституція України: держава і право в умовах воєнного стану: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 28 червня 2022 р. / Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2022. С.117-123.