Національна академія наук України Київський університет права

Третя міжвузівська наукова студентська конференція

1 Лютого, 2002
Збільшити

 КНИГА

Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

Збірник матеріалів

міжвузівської наукової студентської конференції

(25-30 січня 2002 р. м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

Випуск третій

 

Засновано 2000 р.

 

Київ — 2002

  

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Редакційна колегія:

     Академік НАН України Ю.С. Шемшученко
(головний редактор); кандидат юридичних наук А.І. Дмитрієв (заступник
головного редактора); кандидат юридичних наук С.В. Бобровник (відповідальний
секретар); доктор юридичних наук В.Ф. Погорілко; доктор юридичних
наук О.Ф. Андрійко; доктор юридичних наук О.М. Костенко;
кандидат юридичних наук Т.П. Проценко.

     У збірнику, укладеному із матеріалів міжвузівської
студентської наукової конференції, опубліковані статті студентів, молодих
вчених та провідних науковців, у яких аналізуються актуальні проблеми
становлення та розвитку законодавства України, проблеми сучасної адміністративної
реформи, міжнародного права, теорії права, господарського, кримінального
права та інші актуальні теоретичні та практичні проблеми правознавства
України.


Затверджено до друку
вченою радою
Київського університету права
Протокол №2 від 24.09.2002Адреса редколегії:

01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, Київський університет права.


© Київський університет права, 2002

ПЕРЕДМОВА

Реалізація концепції діяльності Київського університету
права, метою якої є поєднання наукової та освітньої складових, передбачає
інтенсивний обмін творчими ідеями між студентами та викладачами, широку
участь студентів у наукових дослідженнях. Саме це завдання й покликана
була певною мірою підсумувати третя щорічна міжвузівська студентська наукова
конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»,
що традиційно проходить у дні зимових студентських канікул у пансіонаті
«Карпатські зорі» Косова Івано-Франківської області.
     Доповіді, наукові повідомлення, дискусії
відбуваються на її пленарному та секційних засіданнях. Пленарне засідання
буго присвячене проблемам подолання правових колізій як фактора удосконалення
сучасного українського законодавства, аспектам сучасної адміністративної
реформи, пошукам удосконалення законодавства, спрямованого на розвиток
фермерства та підвищення соціально-регулятивної ролі кримінального права.
Цікаві напрямки дискусії на пленарному засіданні зініціювали доповіді,
в яких аналізувалися проблеми сучасної правової системи та аксіологічні
виміри права в контексті культурологічної освіти майбутніх юристів.
     На конференції було заслухано багато доповідей
аспірантів КУП та Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Вони стосувалися проблем теорії держави та права (дослідження категорій
«політичний режим», «правове регулювання», «правоохоронна діяльність»;
співвідношення права й моралі, права й громадської думки); філософії права
(особливості людинорозуміння у праві); цивільного права (дослідження права
та результати творчої діяльності, особливості відповідальності за договором
перевезення вантажів); міжнародного права (характеристика торгового права).

     Студентські доповіді прозвучали на трьох
секційних засіданнях.
     На секції з теорії та історії держави і
права (керівники: канд. педагогіч. наук, доцент Прикарпатського університету
ім. Василя Стефаника Л.І. Зеліско та канд. юрид. наук, доцент КУП
С.В Бобровник) розглядалися проблеми природного права, правового захисту,
порівняльного правознавства, державно-правової організації Тибету та Китаю.

     Актуальні проблеми корпоративного права,
інтелектуальної власності, проекту Цивільного кодексу України, розвитку
фермерського господарства, взаємодії українського й канадського нотаріатів,
природи бездокументних паперів стали предметом обговорення на секції цивільного
та кримінального права, що працювала під керівництвом докт. юрид. наук,
завідувача кафедри КУП О.І.Андрійко та канд. юрид. наук, доцента КУП Т.П.Проценко.

     Найбільшою за кількістю учасників була секція
кримінального права та процесу (керівник докт. юрид. наук професор, завідувач
кафедри КУП О.М.Костенко). Предметом дискусії стали проблеми кримінально-правового
компромісу, інструментального вектора дослідження в діяльності Інтерполу,
законності в діяльності прокуратури, кваліфікації злочинів, злочинності
серед жінок та кримінально-правового захисту суддів і працівників правоохоронних
органів.
     Проблеми, що їх аналізували учасники конференції,
мають як теоретичне, так і практичне значення й викликали жваві дискусії.
Ухвалені на конференції рекомендації не тільки констатують наявні в науці
та практиці проблеми, а і накреслюють шляхи їх розв’язання.
     Організатори конференції висловили щиру
вдячність усім учасникам конференції за активну роботу, а співробітникам
пансіонату “Карпатські зорі” — за надану можливість
творчого поєднання відпочинку й наукових дискусій.

 

ЗМІСТ

 

 

 

Список книг

 1. Антологія української юридичної
  думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та
  ін. Том 1: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія
  права / Упорядники: В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко;
  відп. редактори В. Д. Бабкін, І. Б. Усенко. — К.: Видавничий
  Дім «Юридична книга», 2002. — 568 с.


 2. Антологія української юридичної
  думки.
  В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та
  ін. Том 2: Історія держави і права України: Руська Правда / Упорядники:
  І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, І. В. Музика, І. К. Омельченко; відп.
  редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002.
  — 592 c.

   

 3. Виконавча влада і адміністративне
  право
  / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. — К.: Видавничий Дім
  “Ін-Юре”, 2002. — 668 с..


 4. Держава і право: Збірник
  наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 15. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 608 с.


 5. Держава і право: Збірник
  наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 16. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 524 с.


 6. Держава і право: Збірник
  наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 17. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 548 с.

   

 7. Держава і право: Збірник
  наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 18. — К.: Ін-т держави
  і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 520 с.

   

 8. Забарний Г.Г., Калюжний
  Р.А., Шкарупа В.К. Основи держави і права:
  Навчальний посібник.
  – К.: Вид. ПАЛИВОДА. А.В., 2002. – 3-є вид., доп. та перероб. –
  384 с.

   

 9. Законодавство України: Проблеми
  та перспективи розвитку. – Вип.3. – К.:2002. – 134 c.

   

 10. Кудінова І.М.
  Посібник з англійської мови «The Law English» для студентів II курсу
  Київського університету права. — Київ: Видавництво Київського університету
  права, 2002. — 104 cтоp.

   

 11. Кудінова І.М.
  Посібник з англійської мови «The Law English» для студентів III курсу
  Київського університету права. — Київ: Видавництво Київського університету
  права, 2002. — 108 cтоp.

   

 12. Оніщенко Н.М. Правова
  система: проблеми теорії: Монографія.- К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М. Корецького НАН України, 2002.-352 с.


 13. Оніщенко Н.М. Правова
  система і держава в Україні: Монографія. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 132 с.

   

 14. Органи державної влади
  України / За ред. В.Ф.Погорілка: Монографія. — К.: Ін-т держави і права
  ім. В.М.Корецького, 2002. — 592 с.

   

 15. Правова держава: Щорічник
  наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
  Вип. 13. — К., 2002 – 584 с.


 16. Український правничий альманах
  / Упор.: С. Бобровнік, В. Державін, Ю. Дорошннко, А. Іщенко, Р. Калюжний.
  За заг. ред. акад. Ю. Шемшученка- К.: Київське правниче товариство,
  2002.-304 с.


 17. Фурса С.Я. Нотаріальний
  процес:
  Теоретичні основи. — К.: Істина, 2002. – 320с.

   

 18. Хуторян Н.М. Теоретичні
  проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин:
  Монографія. — К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького
  НАН України, 2002. — 264 с..


 19. Шевченко Я.М., Венецька
  М.В., Кучеренко І.М.
  Проблеми вдосконалення правового регулювання
  права приватної власності: Монографія. — К.: Ін-т держави і права ім.
  В.М.Корецького НАН України, 2002. — 104 с.

   

 20. Юридична енциклопедія: В 6
  т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: “Укр. енцикл.”,
  2002. — Т. 4: Н – П. — 720 с.: іл.