Національна академія наук України Київський університет права

Відбулось засідання кафедри кримінального права та процесу

8 Вересня, 2020

1

08 вересня 2020 року відповідно Плану роботи кафедри у І семестрі 2020/2021 н. р. відбулось засідання кафедри кримінального права та процесу. Найважливіші питання – це завдання кафедри на 2020/2021 навчальний рік:  навчально-методична, наукова, виховна та організаційна робота.Навчально-методична робота кафедри спрямована на якісну організацію та здійснення навчально-виховного процесу на високому науковому і методичному рівнях з метою підготовки висококваліфікованих фахівців. Найважливішими питаннями порядку денного були впровадження в освітній процес сучасних форм та методів навчання, дослідження шляхів та засобів підвищення інтенсифікації всіх видів занять, вдосконалення навчально-методичних комплексів та курсів лекцій навчальних дисциплін.

Викладання навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, буде здійснюватися на основі нового змісту навчальних дисциплін, на підставі робочих програм.

Навчальні заняття (лекції, семінари, практичні заняття) будуть проводитися викладачами кафедри як в традиційній, так і в інноваційній формі. З метою зміцнення зв’язків навчально-виховного і науково-дослідницького процесів з практикою, для засвоєння передового досвіду запроваджено проведення навчальних занять практичними працівниками.

Наукова робота кафедри кримінального права та процесу спрямована на дослідження актуальних проблем кримінального права, кримінології, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого права, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Заплановано проведення наукових досліджень кафедри, зокрема: концепція кримінологічної безпеки держави у контексті європейських стандартів; злочинність як феномен людського свавілля; кримінально-правова протидія корупції в України; формування комплексу професійних суддів України; вдосконалення кримінальної юстиції України; кримінально-правова кваліфікація; кримінально-правова охорона медичної діяльності.

Професорсько-викладацький склад кафедри протягом 2020-2021 навчального року буде здійснювати підготовку наукової продукції: монографій, статей у вітчизняних та міжнародних виданнях, тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами, також робота у плановій монографії Університету «Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін».

На кафедрі налагоджена наукова робота зі студентами. Зокрема, здійснюється підготовка колективної кафедральної монографії за участі студентів старших курсів та аспірантів «Безпека людини, суспільства, держави та цивілізації: кримінально-правові засади», присвячена 25-річчю створення Київського університету права НАНУ.

Кафедра налагодила зв’язки з провідними науковими установами, закладами вищої освіти м. Києва.  Найбільш тісні та творчі стосунки склалися з відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Виховна робота кафедри кримінального права та процесу здійснюється на основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного виконання професійних обов’язків з метою формування всебічно розвинутої особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та становлення їх як правознавців.

Освітній процес в Університеті хоча й відбувається  тимчасово у змішаній формі, із перевагою застосування дистанційної форми навчання у І-му півріччі 2020/2021, але кафедра кримінального права та процесу готова до повноцінної  роботи  в аудиторіях, які зустріли студентів  оновленими,  відремонтованими, чистими 1 вересня 2020 року в День знань.       

Для адміністрації університету основними пріоритетами є здоров’я та безпека наших студентів, професорського-викладацького складу та всіх співробітників.


Завідувач кафедри
Т.Ю. Тарасевич