Національна академія наук України Київський університет права

Вийшов друком черговий номер «Часопису Київського університету права»

16 Жовтня, 2023

Нещодавно побачив світ №2, 2023 року «Часопису Київського університету права».

Відкривають номер статті академіка НАН України, почесного директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Юрія Сергійовича Шемшученка та професора, ректора Київського університету права НАН України Юрія Ладиславовича Бошицького у співавторстві з завідувачкою аспірантури Київського університету права НАН України, доцентом, кандидатом юридичних наук Раїсою Володимирівною Перелигіною.

Юрія Сергійовича Шемшученка досліджував питання «Організаційно-правові проблеми екологічної безпеки  ЬУкраїни в умовах воєнного стану». Автор відзначив, що однією з найважливіших проблем людства є проблема екологічної безпеки. Адже проблеми екології вже давно вийшли за національні межі і стали об’єктом не тільки внутрішньої, але й світової політики. Глобальна екологічна криза, яка стрімко розвивається, зачіпляє все людство, усі сторони життя людей, але по-різному проявляється в кожній країні в залежності від її природних умов, економічної та соціальної ситуації. В Україні екологічна безпека в умовах воєнного стану носить глобальну проблему цивілізації, загалом, через можливість гуманітарної катастрофи внаслідок бойових дій і незабраних тіл окупантів із нашої території. Окрім цього існує загроза хімічної, біологічної, ядерної катастроф, унаслідок використання зброї масового знищення для мирного населення України. Це принесе загрозу всьому людству, а не тільки нашій державі.

Юрій Ладиславович Бошицький спільно з Раїсою Володимирівною Перелигіною висвітлили питання «Аспірантури Київського університету права НАН України в умовах війни: неперервність наукового пошуку». Автори зазначили, що підготовка кадрів вищого професійного рівня в аспірантурі Київського університету права НАН України є одним із пріоритетних напрямів науково-освітньої політики університету, навіть в умовах воєнного стану. Незважаючи на воєнний стан у країні, науково-дослідна робота продовжує бути невід’ємною складовою наукової діяльності у КУП НАН України. Молоді вчені з усіх куточків України продовжують розвивати свої наукові ідеї та оприлюднювати їх, показуючи силу і дух незламної молоді, силу наукової спільноти, яка постійно розвивається, демонструє єдність і згуртованість. Саме тому розвиток науки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення його добробуту, духовного та інтелектуального зростання.

Особливий інтерес становить стаття доктора юридичних наук, професора, член-кореспондента НАН України, академіка НАПрН України, головного науковий співробітник Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, народного депутата Верховної Ради України III–IV скликань Василя Федоровича Сіренка «До питання про соціально-правову природу і співвідношення понять «право», «справедливість», «свобода»», у якій, автор критично оглянуто пропонований Дж. Ролзом підхід до розуміння справедливості. Крім того, авторська позиція ґрунтується на ідеї соціальної справедливості та категорії інтересу. Категорія свободи розглядається під кутом зору свободи волі, рівності та права. Поняття права розглянуто крізь призму категорій справедливості, верховенства права, правової держави, правового закону. Аргументовано, що право, справедливість і свобода є органічно пов’язаними між собою категоріями, забезпечення розвитку однієї з них неминуче зумовлює забезпечення інших. Акцентовано на необхідності враховувати найважливішу та вирішальну роль права, його роль у забезпеченні свободи і справедливості.

Актуальною також є стаття кандидата юридичних наук, доцента, доцента кафедри цивільного, трудового права та права соціального забезпечення Ольги Олегівни Бондаренко «Стан правової охорони і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні під час війни». Авторка проаналізувала стан правової охорони та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні під час введення в країні воєнного стану, що, своєю чергою, вплинуло на всі спектри буття в державі. А також відмітила, що інтелектуальна власність є важливим елементом розбудови економіки країни і тому необхідно розробити дієвий механізм забезпечення охорони об’єктів інтелектуальної власності.

Загалом цей випуск містить 54 фахових публікацій про актуальні проблеми теорії та історії держави і права, конституційного, муніципального, адміністративного, фінансового, інформаційного, аграрного, земельного, екологічного, кримінального й міжнародного права. Також проблеми цивільного, господарського, трудового права, соціального забезпечення в Україні та прав інтелектуальної власності. Серед статтей випуску, є наукові доробки як вітчизняних так і зарубіжних вчених.

«Часопис Київського університету права» внесено до міжнародних  наукометричних баз «Index Copernicus International» (Польща), “HeinOnline” (США) та Google scholar.

Щиро дякуємо членам редакційної колегії «Часопису», а також нашим авторам! Завдяки нашій плідній співпраці ми можемо пишатися своїм журналом.

Із повним змістом номерів можна ознайомитися на сайті «Часопису Київського університету права»: https://chasprava.com.ua