Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра кримінального права та процесу

11 Листопада, 2019

Кафедра
кримінального права та процесу
була створена у 2019 році шляхом реорганізації
кафедри галузевих правових наук. Кафедра забезпечує наступність і примноження
традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки
розвитку юридичної науки та правових систем в Україні та зарубіжних країнах.


Кафедра
кримінального права та процесу у тісній співпраці з іншими кафедрами Київського
університету права НАН України здійснює навчально-методичну, науково-дослідну
та виховну діяльність, орієнтовану на формування освіченої, гармонійно розвиненої
особистості, здатної до постійного оновлення  наукових знань, професійної
мобільності та швидкої адаптації в динамічних умовах формування ринкових
відносин. Свою повсякденну діяльність колектив кафедри спрямовує на ефективну
реалізацію концепції юридичної освіти КУП НАНУ, що комплексно поєднує навчання,
наукове дослідження та виховання студентів відповідно до європейських
стандартів і рівнів. Підготовка та перепідготовка фахівців-юристів здійснюється
за програмами освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” та
“магістр” на денній (стаціонарній), заочній, заочно-дистанційній
формах навчання відповідно до напрямів: право і міжнародні відносини. Як
випускаюча кафедра готує магістрів, що поглиблено вивчали проблематику 
відповідних галузей права.

Електронна адреса кафедри:  kkp@kul.kiev.ua


Дисципліни


Основною
метою діяльності кафедри є забезпечення освітнього процесу. Силами
науково-педагогічних працівників кафедри забезпечується викладання
фундаментальних навчальних дисциплін та авторських спецкурсів. Відповідно до
наказу ректора Київського університету права НАН України за кафедрою кримінального
права та процесу закріплено такі  навчальні дисципліни:


1. Верховенство права та правосуддя в Україні

2. Виробнича практика

3. Захист у кримінальному провадженні

4. Кримінальна юстиція України

5. Кримінальне право. Загальна частина

6. Кримінальне право. Особлива частина

7. Кримінально-виконавче право

8. Кримінально-правова охорона медичної діяльності

9. Кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні засади протидії корупції

10. Кримінологія

11. Навчальна практика

12. Порівняльне кримінальне право та процес

13. Проблеми призначення покарань

14. Протидія насильницькій злочинності

15. Процесуальна документація

16. Судова медицина та психіатрія

17. Судові системи та порівняльне судове право

18. Судові та правоохоронні органи

19. Сучасна судова практика у кримінальних справах. Прецедент

20. Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів

21. Фахова практика в юридичній клініці “Фенікс”

22. Криміналістика

22. Правові аспекти забезпечення боротьби з міжнародною злочинністю

24. Альтернативні способи вирішення спорів

25. Методологія і доктрина сучасною кримінології

26. Сучасні проблеми кримінального права та процесу

27. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

28. Проблеми права біоетики

29. Кримінальний процес

30. Робоча програма фахової (виробничої) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»

Силабуси навчальних дисциплін за 2021/2022 навчальний рік

1. Верховенство права та правосуддя в Україні

2. Виробнича практика

3. Захист у кримінальному провадженні

4. Кримінальна юстиція України

5. Кримінальне право. Загальна частина

6. Кримінальне право. Особлива частина

7. Кримінально-виконавче право

8. Кримінально-правова охорона медичної діяльності

9. Кримінально-правові, криміналістичні та кримінологічні засади протидії корупції

10. Кримінологія

11. Навчальна практика

12. Порівняльне кримінальне право та процес

13. Проблеми призначення покарань

14. Протидія насильницькій злочинності

15. Процесуальна документація

16. Судова медицина та психіатрія

17. Судові системи та порівняльне судове право

18. Судові та правоохоронні органи

19. Сучасні проблеми кримінально-правової кваліфікації злочинів

20. Фахова практика в юридичній клініці “Фенікс”

21. Криміналістика

22. Правові аспекти забезпечення боротьби з міжнародною злочинністю

23. Альтернативні способи вирішення спорів

24. Методологія і доктрина сучасною кримінології

25. Сучасні проблеми кримінального права та процесу

26. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

27. Проблеми права біоетики

28. Кримінальний процес

29. Робоча програма фахової (виробничої) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право»


 


Робота
викладачів кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання
юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі
права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна
громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток
студентів.


Згідно
із вказаними критеріями науково-педагогічні працівники розробляють навчально-методичні
матеріали, впроваджують у навчальний процес інтерактивні методи навчання
(Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії
тощо). Викладачі кафедри системно розробляють засоби підвищення якості
проведення всіх видів занять, займаються розробкою дидактичних матеріалів,
курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних
комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється удосконаленню
дистанційної форми навчання, зокрема проведенню on-line консультацій. Акцентована
увага на підготовці студентів для вступу в магістратуру, а також обрання
здібних до наукової діяльності студентів для продовження навчання в 
аспірантурі. З цією метою підготовлені завдання та методичні рекомендації для
виконання  написання рефератів, есе, наукових статей, випускних робіт.


Кафедра
кримінального права та процесу забезпечує організацію та методичне забезпечення
для проходженні практики студентів в місцевих державних адміністраціях, судах,
установах, підприємствах та організаціях тощо.


Виробнича
практика є невід’ємною складовою освітнього процесу. Розроблена програма проходження
практики регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації
і проведення виробничої практики, форми контролю та форми звітності 
студентів за результатами її проведення.


На
основі глибокого усвідомлення кожним викладачем особистої відповідальності за
успішне вирішення завдань навчально-виховного процесу, необхідності сумлінного
виконання професійних обов’язків з метою формування всебічно розвинутої
особистості студентів, виходячи з загальнолюдських культурних цінностей та
становлення їх як правознавців на кафедрі проводиться виховна робота. Основна
увага приділяється індивідуальному підходу до виховання та впливу особистого
прикладу викладача. Він реалізується, насамперед, кожним викладачем у процесі
проведення навчальних занять. Крім цього, окремі викладачі здійснюють виховну
роботу зі студентами, виконуючи обов’язки куратора навчальних груп. У межах
такої роботи проводяться екскурсії до історичних пам’яток нашої Батьківщини
(відповідно до програми університету «Пізнай свій край», «Кроки до
прекрасного», «Інтелектуальна власність України: перлини живопису для
студентської молоді», «Майбутнє України – в руках талановитої молоді», «Передай
тепло своєї руки маленькій дитині», «Сьогодні зі спортом – завтра з
майбутнім»,), виховні години у групі, систематичне ознайомлення з успішністю
студентів на заняттях та з результатами складання іспитів та заліків,
обговорення цих результатів, підсумків атестації студентів, а також організація
годин дозвілля.


 


Наукова
діяльність
 


Наукова
робота кафедри галузевих правових наук


Підготовка
здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії здійснюється в аспірантурі за
очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання з галузі знань 08 «Право»
спеціальності 081 «Право»: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право;
господарське процесуальне право; 12.00.05 – трудове право; право соціального
забезпечення; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;
кримінально-виконавче право.


Науково-педагогічні
працівники кафедри беруть активну участь у наукових та науково-практичних
конференціях, круглих столах, які проводяться як в Україні, так і за її межами.
На кафедрі здійснюється організація наукових, науково-практичних, науково-методичних
семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів. Науково-педагогічним колективом
кафедри готуються висновки та пропозиції до законів та інших
нормативно-правових актів. Регулярно  статті викладачів публікуються на
сторінках «Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних
та зарубіжних фахових виданнях.


Члени
кафедри беруть участь у роботі університетської юридичної клініки
“Фенікс”, основна ідея якої полягає у реалізації двоєдиної допомоги:
надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим категоріям громадян та
допомога студентам в повноцінному отриманні практичної юридичної підготовки.


   
Наукову роботу кафедра здійснює за наступними основними напрямами:


•  
 розробка та дослідження наукових тем Київського університету права НАН
України;


•  
 участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах;  


•  
 видавнича діяльність;


•  
 персональна наукова діяльність викладачів кафедри;


•  
 дисертаційні дослідження аспірантів та здобувачів кафедри;


•  
 рецензування та опонування дисертацій;


•  
 дослідна робота студентських наукових гуртків кафедри.


Викладачі
кафедри проходять стажування та підвищення кваліфікації у провідних закладах вищої
освіти та наукових установах, судах та правоохоронних органах України. В основу
роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних
працівників кафедри покладений принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.


 


Науково-педагогічні працівники


Перед
кафедрою ставляться нові завдання відповідно до вимог сьогодення. Викладання
дисциплін на кафедрі забезпечується висококваліфікованими викладачами, серед
яких:

Андрусів Валерій Григорович – к.ю.н. завідувач кафедри

Бабіков Олександр Петрович – к.ю.н., доцент кафедри

Бортун Микола Іванович – к.ю.н., доцент кафедри

Веселовська Наталія Олександрівна  – к.ю.н., доцент кафедри

Гольдберг Hаталія Олександрівнa  – к.ю.н., доцент кафедри

Дроздович Надія Людвігівна  – к.ю.н., доцент кафедри

Канфуі Iван Bасильович  – к.ю.н., доцент, доцент кафедри

Кайло Іван Юрійович – д.ю.н., професор кафедри

Ковальчук Юрій Іванович   – к.ю.н., доцент, доцент кафедри

Перелигіна Раїса Володимирівна – к.ю.н., доцент, доцент кафедри

Савка Олександр Іванович – к.ю.н., доцент кафедри


До
викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і
доценти з інших вузів та висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів,
державних діячів, працівників судових та правоохоронних органів.