Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка до Дня Конституції України

26 Червня, 2022

 

«Конституція України: історія та сучасність»

Огляд літератури

Щороку наша країна відзначає День Конституції – єдине свято, яке закріплено в цій самій Конституції. Це – знаковий для українців день, бо в цей день народ України отримав не лише Закон законів, ми отримали  серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Конституція України увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності й соборності нашої держави, її суверенітету та територіальній цілісності.

У результаті дискусій, голосувань 28 червня 1996 року 315 голосами депутатів Верховної Ради була прийнята Конституція України. Безсонна ніч увінчалася історичним документом, шампанським і цукерками. Чинна Конституція України складається з 15 розділів, які стали фундаментом правової системи нашої держави. За минулі роки в Основний Закон вносились зміни, але його спрямованість на організацію та функціонування державних інститутів та інститутів демократії, дотримання основних прав та свобод людини та громадянина, визначеність в напрямах розвитку нашої країни як суверенної та незалежної, демократичної, правової та соціальної держави, залишається незмінною, а останні статті щодо визнання європейської та євроатлантичної інтеграції України як стратегічних напрямків розвитку держави стали визначними для майбутнього нашої держави.

Міжнародне співтовариство високо оцінило Основний Закон України і назвало його найважливішим кроком у забезпеченні прав та свобод людини та громадянина, що сприятиме подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. День Конституції України  одне з найважливіших державних свят, засноване на честь прийняття головного закону незалежної країни  Конституції України.

Пропонуємо увазі користувачів віртуальний огляд літератури «Конституція України: історія та сучасність», яка присвячена Дню Конституції України та знайомить з історичними передумовами прийняття Основного Закону України, дає можливість простежити шлях, пройдений нашою державою від Конституції Пилипа Орлика до прийняття нової Конституції України, розповідає про конституційне право та конституційні процеси в незалежній Україні.

Конституція України з’явилася не на порожньому місці, в неї були достойні попередники: Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік, Конституція УНР – 29 квітня 1918 року, Мала конституція ЗУНР – 13 листопада 1918 року, Тимчасова Конституція Карпатської України – 15 березня 1939 року.

Перша з них, Конституція Пилипа Орлика, була однією з перших не лише у Європі, а й у світі. Ця Конституція фактично проголошувала Україну незалежною республікою (зберігався тільки протекторат шведського короля). У тексті документа територія держави вже називається Військом Запорозьким, або Україною.

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В.Я.Тацій, О.В.Петришин, Ю.Г.Барабаш та ін.; Нац. акад. прав. наук України. – 2-те вид., перероб. і доповн. – Х.: Право, 2014. -1128 с. 

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, багаторічного досвіду застосування Конституції України. До складу авторського колективу ввійщли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів влади.

Мала енциклопедія конституційного права / Національна академія наук України; Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького. – К.: Кондор, 2012. – 462 с. 

В енциклопедічному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права.

Конституційні засади державотворення і правотворення в Україні: проблеми теорії і практики: до 10-річчя Конституції україни і 15-ї річниці незалежності України / за ред. Ю.С.Шемшученка; упоряд. І.О.Кресіна, В.П.Нагребельний, Н.М.Пархоменко. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2006. – 334 с.

У збірнику наукових праць подано доповіді та виступи, представлені на науково-практичній конференції. Автори збірника – представники наукової еліти України, викладачі закладів вищої освіти, працівники органів державної влади, аспіранти,  проаналізували теоретичні проблеми конституціоналізму, реалізації Конституції України, конституційні засади державного управління.

Джерела конституційного права України: монографія / відп. ред. Ю.С.Шемшученко, О.І.Ющик та ін.; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К.: Наукова думка, 2010. -710 с.

У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії держави і права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Висвітлюються питання вдосконалення всії цих джерел, зокрема, питання юридичної техніки їх вироблення.

Скрипнюк О.В. Курс сучасного конституційного права України: академічне видання. – Х.: Право, 2009. – 468 с.

У виданні викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки і провідної галузі національної правової системи. Аналізуються поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджується система і джерела конституційного права, подається характеристика конституційно-правових відносин. Аналізується також конституційне процесуальне право, розглядається конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального права України.

Ющик О.І., Бошицький Ю.Л., Риндюк В.І. Конституційні основи розвитку законодавства України: навч. посібник. – К.: Юридична думка, 2015.- 156 с.

Навчальний посібник з конституційних основ розвитку законодавства України освітлює роль Конституції, яка визначає вихідні принципи функціонування суспільства і держави та є нормативною основою побудови і розвитку системи законодавства України та її окремих галузей. В посібнику розглядаються актуальні теоретичні та практичні питання розвитку та вдосконалення національного законодавства.

Погорілко Віктор Федорович. Вибрані праці.До 75-річчя від дня народження/ відп. ред. Ю.С.Шемшученко. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2013. – 436 с.

Видання присвячене 75-річчю від дня народження видатного вченого-конституціоналіста та педагога, талановитого організатора вітчизняної юридичної науки В.Ф.Погорілка. У книзі висвітлено головні віхи життя і творчості вченого, вміщено його науквоі праці, спогади сучасників про нього.

Селіванов А.О. Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні погляди. – К.: УАІД «Рада», 2009. – 560 с.

Наукові й практичні статті автора складають за своїм змістом оригінальну роботу з конституційної, судової, адміністративно-правової та публічно-правової проблематики, яке також торкається прав і свобод громадянина стосовно органів влади. Окремо сформований розділ конституційонї юрисдикції відображає актуальні дослідження верховенства права як принципу праворозуміння та правозастосування. Широкий діапазон наукових поглядів автора привертає увагу до найбільщ складних питань правової політики, а полемічний характер роботи посилює інтерес до автора і його наукової праці.

Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. – К.: Ліра-К, 2019. – 580 с.

У монографії обгрунтовуються теоретико-методологічні основи системи конституційного права України, досліджуються концептуальні підходи щодо розуміння категорії «система конституційного права» в українській та зарубіжній юридичній науці, обговорюється концепт багатовимірної та різноаспектної системи конституційного права. Пропонуються положення про співідношення та взаємодію конституційного права з іншими галузями права. Монографія грунтується на аналізі актуальних проблем сучасної правотворчої та правозастосовчої практики, містить додатки, чкі висвітлюють нормопроєктні здобутки автора у сфері конституційного законодавств.

Прес-Центр КУП НАНУ