Національна академія наук України Київський університет права

Книжкова виставка в КУП НАНУ до Міжнародного дня прав людини

9 Грудня, 2021

Всеукраїнський тиждень права традиційно проводиться в Україні на честь проголошення Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй Загальної декларації прав людини та Міжнародного дня прав людини 10 грудня. Міжнародний день прав людини, як і Всеукраїнський тиждень права, має на меті запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня правової освіти та правової культури громадян на шляху створення сильної демократичної та правової держави.

Київський університет права Національної академії наук України проводить комплекс заходів до Всеукраїнського тижня права. Зокрема, Наукова бібліотека КУП НАНУ пропонує до ознайомлення бібліографічний огляд видань з бібліотечних фондів, присвячених правам людини.International Human Rights in Context Law, Politics, Morals / H.Steiner, Ph.Alston. – Clarendon Press Oxford, 1996. – 1245 p.

 Міжнародні права людини в контексті права, політики, моралі представлені різноманітними матеріалами, що складаються з великого авторського тексту та запитань, відредагованих первинних матеріалів, починаючи від звітів міжурядових або громадських утворень до угод, резолюцій та рішень, витягів з вторинних читань з права, а також матеріалів з інших галузей, такі як міжнародні відносини, моральна та політична теорія та антропологія. Книга знайомить студентів з організуючими поняттями та темами міжнародного публічного права, що є життєво важливими для розуміння проблем прав людини. Теми включають громадянські та політичні права, економічні та соціальні права, міжурядові та неурядові інститути, універсальні та регіональні режими, права людини та зовнішня політика, демократизація, права жінок, режими самовизначення та автономії, індивідуальна відповідальність людини. Більш широкі теми книги включають універсалізм та культурний релятивізм, права та обов’язки як організаційні концепції, актуальність приватного і публічного, розмежування та трансформування концепцій державності та суверенітету.


Europen Heart of Human Rights=Европейское сердце прав человека: монография / под общ. ред. Н.Карпачевой и Дж. Зигеле; Європейський ін-т омбудсмана, Київський університет права НАН України, Союз юристів України. – К.: Новий друк, 2015. – 450 с.

Книга стала продовженням діалогу по правам людини в європейському та міжнародному вимірі, де голос кожного вливається у звучання єдиного оркестру. Ця публікація – майданчик для розмови між омбудсманами, представниками науки та правозахисної практики. В ХХІ століття стає очевидним, що запобігання порушень прав людини стає головною задачею Омбудсманів, яку можна виконати лише субсидіарно, тому є дуже важливою роль медіації, діалогу як в самих країнах, так і на міжкультурному та міжнародному рівні.


Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування.пер. з англ. – К.: «АртЕК», 1997. -624 с.

Понад півстоліття тому, 4 листопала 1950 року декілька країн Європи прийняли спільний «Основний Закон»  Європейську Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, до якої поступово приєднались інші європейські країни, в тому числі й Україна. Книга підготовлена провідними англійськими юристами-міжнародниками, які ретельно аналізують відповідні положення Конвенції, інших джерел європейського права та практику їх застосування. Розповідається про те, хто, куди і в якому порядку може звернутися за відновленням своїх прав, яку силу мають рішення, ухвалені Європейським судом з прав людини, Європейською комісією з прав людини для держав – членів Ради Європи та інших європейських держав.

Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / пер. з англ.Т.Завалія, наук. ред.П.Рабіновича. – Львів: Кальварія, 2004.- 280 с.

Джек Донеллі – відомий фахівець з міжнародних відносин, автор численних праць з прав людини. У даній книзі розглядаються як теоретичні, так і практичні аспекти проблем захисту прав людини. На конкретних прикладах з новітньої історії автор показує, як народжувалась міжнародна правозахисна система, як зростає її роль в сучасному світі. Простежується докорінна зміна домінуючого у міжнародній політиці розуміння меж державного суверенітету впродовж останніх років, подаються вражаючи цифри і факти порушення прав людини в Латинській Америці, країнах Африки, Китаї та колишньої Югославії та реакції міжнародної спільноти на ці події.

Мицик В.В. Права людини у міжнародному праві. Міжнародно-правові механізми захисту: підручник / Київський національний ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. – К.: ВД «Промені», 2010.- 722 с.

Підручник висвітлює основні теорії і практики міжнародного права прав людини як сучасної галузі міжнародного права і міжнародного захисту прав людини як процедур здійснення цього захисту. Розглядаються загальнотеоретичні формування концепції прав людини, особливості становлення ідеї прав людини в історії українського народу, поняття і та природа прав і свобод людини та їх класифікація, універсальність прав людини та культурний релятивізм. Проаналізовано характерні риси існуючих регіональних європейської, африканської, арабської та інших систем захисту прав людини.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: зб. законодавчих актів. – Харків, Право.- 2019. – 108 с.

Права людини є найважливішим питанням внутрішньої та зовнішньої політики всіх світових держав, включаючи Україну. Забезпечення прав і свобод людини, їх практична реалізація є критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Збірник документів про захист прав людини містить в собі прийняті та ратифіковані Україною європейські документи щодо захисту прав та свобод людини.

Здійснення прав людини в Україні та суспільна мораль: наукові статті й законопроєктні пропозиції / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України; редкол.: П.М.Рабінович та ін. – Сер.І. Дослідження та реформи. – Вип. 23. – Львів: Край, 2010. – 148 с.

Пропонована збірка вміщує матеріали, спрямовані на підвищення ефективності правового регулювання захисту суспільної моралі в Україні. У ній подаються розроблені спіробітниками Лабораторії пропозиції стосовно вдосконалення низки положень Законів України щодо захисту прав людини та суспільної моралі.

Панфьорова М.А. Права людини в Україні: історико-теоретичний вимір / Часопис Київського університету права.- 2020.- №4. – С.106-111.

Стаття присвячена висвітленню стану з правами людини протягом всієї історії України, що зумовлено як державно-правовим розвитком самої України, так і зовнішнім впливом. Автор виділяє декілька етапів розвитку прав людини в документах конституційного характеру: Х-ХІ століття («Руська правда»), XVI-XVIII століття (Литовський Статут, Конституція Пилипа Орлика, Гетьманські статті), 1917-1920-х рр. (законодавчі ініціативи Центральної Ради, УНР та ЗУНР, Української держави гетьмана Скоропадського, Директорії), радянського періоду та, нарешті, право України після досягнення нею незалежності. Проаналізовані конституційні документи різних державних утворень, які існували в Україні, дають підстави стверджувати, що незалежно від їх політичної спрямованості в них послідовно розвивалися, закріплювалися та гарантувалися основні природні, соціальні, економічні та політичні права людини.

Наукова бібліотека КУП НАНУ