Національна академія наук України Київський університет права

Поглиблення співпраці університетів відповідно до європейських стандартів (Словаччина, Сніна, жовтень 2006 р.)

28 Жовтня, 2006

Ольга Олександрівна Семчик,
молодший науковий співробітник
Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

     24-27 жовтня 2006 року
у Словацькому містечку Сніна відбулася ХII-Міжнародна науково-практична
конференція – „Проблеми розробки систем кваліфікацій в європейському
просторі вищої освіти”
, яка присвячена проблемам уніфікації систем
кваліфікації у різних державах і приведення їх у відповідність до єдиного
європейського стандарту. Організаторами даної конференції традиційно виступає
Закарпатський державний університет за сприянням Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України та Київського університету права НАН України,
а також ряду провідних європейських вузів. На цій конференції піднімалися
вкрай актуальні для України питання, пов’язані з дослідженням нових форм
співробітництва країн на міжнародному ринку вищої освіти і науки. Учасники
конференції аналізували основні проблеми, що виникають при здійсненні
підготовки фахівців в умовах перебудови української освіти відповідно
до європейських вимог, міжнародний досвід у сфері захисту права інтелектуальної
власності, визначали шляхи приведення у відповідність до вимог, вироблених
європейським співтовариством законодавства України у галузі освіти і науки.
     На конференції були присутні представники
25 вищих навчальних закладів, наукових установ, органів державної влади
від 7 держав, у тому числі, Міністерства освіти і науки України, Київського
університету права НАН України, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького
НАН України, Закарпатського державного університету, Кошицького технічного
університету (Словакія), Шопронського Західно-угорського університету,
Факультету держави і права Дебреценського університету, Юридичного факультету
Мішкольцського університету (Угорщина), Жешовської політехніки ім. І.Лукашевича
(Польща), Української академії бізнесу і підприємництва, Східноукраїнського
національного університету ім. В. Даля та ін.
     На пленарному засіданні були представлені
доповіді науковців, представників вищої школи та практичних діячів України,
Угорщини, Росії, Словаччини, Польщі, Чехії та Румунії. Учасники конференції
висвітлювали міжнародні проблеми у галузі освіти і науки, що стоять на
сьогоднішній день перед навчальними закладами, в тому числі юридичними,
та державними органами різних країн. Неодноразово підкреслювалася теза
про необхідність стимулювання молоді до отримання якісної освіти за будь-якою
спеціальністю та необхідність посилення мотивації у студентства до навчання.
     Угорські правознавці, зокрема, директор
Інституту цивілістики при Мішкольському університеті професор Чечі
Дьордь
, акцентували увагу на питаннях відповідності якості освіти
у практичній діяльності вимогам, що ставляться до неї правовими нормами.
Зверталася увага на необхідність одержання під час навчання, в першу чергу,
теоретичних знань, які б надалі фахівець міг застосовувати на практиці.
При цьому студенти мають приймати активну участь у виборі напрямків викладення
необхідного матеріалу. З цією метою законодавство ЄС передбачає існування
акредитаційної системи оцінювання відповідності критеріям якості діяльності
викладацького та керівного складу певного вищого навчального закладу.
     Декан юридичного факультету Мішкольського
університету професор Сабо Міклош запропонував до обговорення
вимог до університетів по процедурі їхньої акредитації. Він наголосив
на тому, що університет може визнаватися таким, що відповідає стандартам
по наданню якісної освіти тільки за умови дотримання ним 80% встановлених
на законодавчому рівні вимог. Система акредитації має базуватися на критерії
оцінювання освітнього процесу, який має бути реальним, стабільним, мати
під собою відповідну основу та забезпечуватись з позицій дотримання нормативних
вимог. Впровадження цієї системи повинно мати міцне законодавче підґрунтя
та забезпеченість з боку держави.
     Декан факультету держави і права Дебреценського
університету професор Сабо Бела висвітлив питання здійснення
в Угорщині акредитаційного контролю, яка є ефективним важелем впливу на
діяльність вищих юридичних учбових закладів з точки зору забезпечення
належного рівня якості освіти.
     В.о. ректора Київського університету права
НАН України Бошицький Ю.Л. присвятив свою доповідь проблеми
захисту права інтелектуальної власності, на наукову і науково-технічну
продукцію яка створюється в університетах. Проблеми в цій сфері не оминули
вони і сферу освіти та науки і є практично аналогічними і в зарубіжних
університетах. У їх дослідженні і розв’язанні велику роль відіграє співробітництво
між різними установами та різними державами, а також взаємний обмін досвідом
у зазначеній галузі. Основними сферами, у яких існують неузгодженості
та недоліки на рівні законодавчого регулювання відносин інтелектуальної
власності є захист авторських прав розробників комп’ютерних технологій,
дистанційного навчання, науково-технічних напрацювань, забезпечення належного
матеріально-технічного рівня для учасників патентних відносин. Все це
негативним чином впливає на поступ науково-технічного прогресу. Ю.Л. Бошицький
зазначив, що науковий пошук спеціалістів у різних сферах діяльності, що
пов’язані із освітою та наукою повинен бути спрямований на вироблення
пропозицій, які б суттєво покращили рівень послуг, що надаються у зазначеній
галузі та забезпечення законодавчої підтримки захисту різних напрямків
інтелектуальної власності в контексті євроінтеграції.
     Досвідом щодо діяльності Румунії у сфері
євроінтеграції поділилася професор К. Скобіола
з Університету м. Орадеа (Румунія), яка розповіла про Європейський центр
Сертифікації. Даний центр забезпечує проведення сертифікації у європейських
державах, що надає можливість громадянам однієї країни реалізовувати свої
професійні можливості на законних підставах у інших країнах європейського
регіону.
     В результаті роботи конференції були прийняті
науково-практичні рекомендації, щодо подальшого розширення співпраці вищих
навчальних закладів із відомчими установами шляхом укладання відповідних
договорів. Було запропоновано відповідним державним установами врахувати
досвід вузів у подальшій діяльності вищих навчальних закладів та співпрацю
у напрямі розробки стандартів, що відповідають вимогам ЄС .
     Під час конференції представники університетів
Угорщини вручили почесні грамоти та високі наукові нагороди Дебреценського
та Мішкольського університетів в.о. ректора Київського університету права
НАН України Бошицькому Ю.Л. та ректору Закарпатського
державного університету Ващуку Ф.Г. за активну міжнародну
співпрацю у сфері вдосконалення освітньої та наукової діяльності.
     В процесі конференції відбулася презентація
книги професора Дьордя Чечі „Охорона інтелектуальної
власності в Угорському праві”, загальну редакцію та переклад якої на українську
мову здійснив Ю.Л.Бошицький. Дана робота присвячена аналізу основних засад
правової охорони інтелектуальної власності в Угорщині. Особливість цієї
праці полягає в тому, що вона започатковує серію перекладних досліджень
зарубіжного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зініційовану
Міжнародним центром правових проблем інтелектуальної власності при Інституті
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та Київським університетом
права НАН України, який активно вивчає досвід інших країн у різних галузях
права з метою використання його в навчальному процесі.
     Слід окремо підкреслити, що під час роботи
конференції було підписано ряд двосторонніх угод між університетами. Зокрема,
це угода про співпрацю між Київським університетом права НАН України та
Дебреценським університетом, а також меморандум про створення Міжнародної
асоціації університетів по охороні права інтелектуальної власності на
чолі з Київським університетом права НАН України.

Фоторепортаж про роботу конференції

Під час роботи конференції

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Збільшити
Збільшити
Збільшити

Підписання угоди про співпрацю між Київським університетом права НАН України
та Дебреценським університетом

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Вручення почесної грамоти та високих наукових нагород Дебреценського та
Мішкольського університетів
Київському університету права НАН України

Збільшити
Збільшити
Збільшити
Збільшити

Презентація книги угорського професора Дьордя Чечі „Охорона
інтелектуальної власності в Угорському праві”, виданої українською
мовою Київським університетом права НАН України

Збільшити
Збільшити


Фото
інформ-центру КУП