Національна академія наук України Київський університет права

Рецензія на збірник наукових праць „Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики”

14 Січня, 2007

РЕЦЕНЗІЯ
на збірник наукових праць
„Правова охорона комерційних позначень в Україні:
проблеми теорії і практики”

      Збірник наукових праць
Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії
і практики
” за загальною редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка
та к.ю.н. Ю.Л. Бошицького підготовлений в Міжнародному центрі правових
проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М.
Корецького НАНУ та Київському університеті права НАН України присвячено
широкому колу надзвичайно актуальних сьогодні правових, економіко-правових
та організаційних питань у інтелектуальної власності. Авторський колектив,
до якого увійшли провідні науковці-правознавці та практики в сфері інтелектуальної
власності провели значну робота по дослідженню і аналізу великого масиву
законодавства України, що стосується зазначених проблем. Ця кропітка дослідницька
робота була виконана із застосуванням чіткої і обґрунтованої методології,
основою якої став пошук шляхів удосконалення правового механізму регулювання
суспільних відносин щодо комерційних позначень. Все це дозволило авторам
сформулювати нові висновки щодо удосконалення правових норм, їх системи,
підвищення їх ефективності на практиці і дало змогу детальніше визначити
роль, значення і місце таких важливих об’єктів права інтелектуальної власності
як торговельна марка, комерційне(фірмове) найменування, географічне зазначення
в системі соціально-економічних відносин в Україні і в розвитку ринкової
економіки.
      В збірнику автори проведено детальний аналіз
питань правової охорони комерційних позначень, зокрема, у фармацевтиці,
торгівлі, науці, торговельних марок, комерційних найменувань тощо.
      Заслуговують особливої уваги питання відповідальності
за недобросовісну конкуренцію, чисельні пропозиції удосконалення національного
законодавства щодо захисту від недобросовісної конкуренції у зазначеній
сфері.
Даний збірник є актуальним також і з огляду на відсутність в Україні комплексних
наукових досліджень правового характеру, присвячених аспектам правової
охорони комерційних позначень. Оцінюючи даний збірник праць в цілому,
необхідно зазначити, що це – змістовна робота з важливими, обґрунтованими
висновками, які мають серйозні значення для цивільно-правової науки та
практики. Книга буде надзвичайно корисною широкому загалу фахівців з питань
інтелектуальної власності, практиків в зазначеній сфері, підприємців та
промисловців, а також студентів та викладачів юридичних вузів.
      Хотілося б сподіватися, що науковці Міжнародного
центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави
і права ім. В.М.Корецького НАН України та Київського університету права
НАН України і в подальшому пропонуватимуть читачам цікаві та корисні видання
з актуальної тематики права інтелектуальної власності.

Доктор юридичних наук,
кандидат технічних наук,
професор Української Академії зовнішньої торгівлі        
                 
                 
          Тимофієнко Л.П.