Національна академія наук України Київський університет права

Хорватова Оксана Олегівна

Кандидат юридичних наук, доцент, професор

Народилась 02 квітня 1978 в місті Москва. 

Місце проживання – Київ.

Освіта

2001 р. – Національна юридична академія Україна імені Ярослава Мудрого 

2001-2004 р.р. – ад’юнкт денної форми навчання Національної академії внутрішніх справ МВС України 

2005 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання»

2011 р. – присвоєно вчене звання «доцент» МОН України 

2012 р. – друга вища освіта зі спеціальності «Фінанси та банківська справа; страхування» 

2015-2016 р.р. – курси підвищення кваліфікації за напрямком «Маркетинг: SMM: Facebook, LinkedIn, копірайтинг»

Досвід роботи

Загальний досвід роботи в галузі освіти, в державних органах та приватних структурах – 26 років, зокрема: 

2004-2020 р.р. – завідувач кафедри міжнародного та господарського права ПВНЗ «Європейський університет»

2008 р. – Директор центру продаж страхових продуктів ПрАТ Страхова компанія «ІНГО-Україна»

2006-2013 р.р. – Team-manager ПрАТ Страхова компанія «MetLife ALICO» та ПрАТ Страхова компанія «GRAWE-Ukraine» 

2016 р. – Міжнародний директор з маркетингу в Україні американської компанії CENTURY 21 Olympian ATLANTIC 

2017-2020 р.р – керуючий партнер-юрист Міжнародної інвестиційної компанії «GEH» Україна-Грузія-США-Европа 

2020-2021 р.р. – проректор з навчально-методичної та наукової роботи Київського університету права НАН України

2021 – по теперішній час – завідувач кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін.

Особисті якості

Комунікабельність, креативність, відповідальність, пунктуальність

У 2017 році митрополит Київський та всея України УПЦКП Філарет нагородив Хорватову О.О. “Орденом Святого Кирила та Мефодія” за значний внесок в розвиток української науки та освіти

 1. Хорватова О.О. Іноземні інвестиції в Україні: правове підґрунтя та практичний досвід: Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін : монографія / за заг. ред. проф. Ю. Л. Бошицького; Київський університет права НАН України. – К.: Талком, 2020. – С. 247-261. 
 2. Хорватова О.О. Правові особливості укладання угоди купівлі- продажу нерухомості в Україні та в державах Європейського Союзу: Актуальні проблеми права України та Польщі: монографія / Київський університет права НАН України ; за заг. ред. проф. Ю.Л. Бошицького та проф. А. Шміта. – Київ: Талком, 2020. – С. 199-203. 
 3. Khorvatova O. Life insurance institute as an opportunity to address some of the problems pension system (Хорватова О.О. Інститут страхування життя як елемент вирішення деяких проблем сучасного пенсійного забезпечення) // Канада и Украина, конференція, 28 ноября 2014, Монреаль, Канада. 
 4. Khorvatova O. Foreign investments: questions and responses for investors: «БизнесWOMAN», № 21, 2019. – Р.44-47.
 5. Грузія: сучасний привабливий ринок інвестиційної та дохідної нерухомості: «На висоті. Журнал Української авіації», № 5 (15), 2020 р. – С. 21-24. 
 6. Khorvatova O. Legal and Economic Features of Corporate Life Insurance Policy: International and National Experience // The First International Scientific Conference on Private and Public Law. Proceedings of the Conference (March 29, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. – Р. 68-71. 
 7. Хорватова О.О., Маланюк Т. І. Деякі правові вимоги щодо оформлення договорів страхування банківських ризиків // Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 квітня 2014 р. – Львів: у 2-х частинах. Західноукраїнська організація «Цент правничих ініціатив», 2014. – Частина І. – С. 117-119.
 8. Horvatova O. Violation of the principles of international law in the context of the situation in Ukraine // Situation in Ukraine from the prospective of international law. International scientific round table, June 10-11, 2014. Kiev. (Хорватова О.О. Нарушение принципов международного права в Украине в контексте агрессии // Ситуация в Украине в контексте международного права: Международный круглый стол Украина-Польша 10-11 июня 2014 г., Киев.) 
 9. Khorvatova O. Economic and legal consequences of a breach of international law as a result of aggression // «INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL», Canada, 2014. – № 7. – Р. (фахове іноземне видання).
 10. Khorvatova O. The legal environment of insurance business in Europe and Ukraine // Zbior raportow naukowych. «Badania naukowe naszych czasow». (29.10.2013 – 31.10.2013) Katowice: Wydawca: Sp. Z. O.O. «Diamond trading tour», 2013. – P.29-33.
 11. Khorvatova O. Development of European Insurance Law and its application in Ukraine // «Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach». FL, USA, L&L Publishing, 2012. – Electronic resource. [Mode of access: http://www.colloquium- pblishing.ru].
 12. Khorvatova O.O. Life insurance contract and its difference from civil-law and financial institutions // International conference on european science and technology, 9-10 may 2012, Wiesbaden, Germany.- P. 341-345.
 13. Khorvatova O. The Insurance Law in the context of European Law // European Science and Technology [Text]: materials of the III international research and practict conference, Vol. II, Munich, Oktober 30-31th, 2012 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburgn – Munich – Germany, 2012. – P. 237-240.
 14. Khorvatova О. Legal and economic aspects of the life insurance contract for higher educational institutions of Ukraine // International conference «Strategies and Policies of Cooperation in the Black Sea Region»: 21-23 November 2011, Varna, Bulgaria [http://vfu.bg]. 
 15. Khorvatova Oksana. A contract of life insurance and his role is in providing of financial safety of personality (Хорватова О. О. Договор страхования жизни и его роль в обеспечении финансовой безопасности личности): Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára «Riadenie bezpe?nosti zlo?itých systémov 2011», 21.-25. februára 2011 (elektronická forma): Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, Slovakia. – 2011. – Р. 71-75.
 16. Khorvatova O. Corporate life insurance: experience of Ukraine, Europe and CIS coutries. Theoretical and Practical Aspects (Хорватова О. О. Корпоративное страхование жизни: опыт Украины, Европы и стран СНГ): Industrial Insurance in Russia and CIS: International conference 17-18 of March 2011, Munich, Germany (electronic resource) IC ENERGY: [www.icenergy.co.uk].
 17. Khorvatova O. Reforming the pension system during globalization process: experience of Ukraine and the CIS countries // 6th Silk Road International Conference «Globalization and Security in Black Sea and Caspian Seas Region» May 27, 2011-May 29,2011, Tbilisi-Batumi, Georgia. – P. 183-185.
 18. Khorvatova O. O. Prбvne zбruky informaиnej bezpeиnosti na trhu hivotnйho poistenia // Medzinárodnú vedeckú konferenciu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov „MLADÁ VEDA 2010“ VEDA A KRÍZOVÉ SITUÁCIE (9. – 10. novembra 2010): ?ilinská univerzita v ?iline, Slovensko, 2010. – P. 27-30.
 19. Хорватова О.О. Политическая ситуация в Украине в контексте военной агрессии: юридический аспект // 86-ая Международная научно-практическая конференция «Власть и свобода в структуре глобальных тенденций развития экономико-правовых систем и методик управления», Вена, Австрия, 24-26 июля 2014 г. Электронный ресурс. [Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/36982].
 20. Хорватова О.О., Назаренко Е. А. Некоторые правовые аспекты реформирования системы пенсионного обеспечения // NETWORK NEWS, № 2 (50), 2012. – P.44-45 [www.networknews.com.ua].
 21. Хорватова О.О. Необходимость изучения страхового права студентами юридических факультетов в контексте права Европейского союза // Scientific discussion entitled: “UNIVERSITY EDUCATION IN SECURITY SPHERE”, 22-23 June 2012, Varna [http://vfu.bg]. 
 22. Хорватова О.О. Виплати за договорами страхування та договорами страхування життя при авіакатастрофіх в зоніх бойових дій // Стратегії стійкого розвитку економіки: Зб. матеріалів конференції 1 жовтня 2014 р. Видво: Европейський університет, 2014. 
 23. Хорватова О.О. Економіко-правовий зміст перестрахування на ринку страхування життя // Ученые записки Харьковского национального университета, 2014 г. (наукове фахове видання).
 24. Хорватова О.О. Особливості та проблеми страхових виплат за договорами страхування життя при авіакатастрофах в зонах неофіційних бойових дій // Науковий Вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка та менеджмент», Одеса, 2014. (наукове фахове видання).
 25. Хорватова О.О., Шалавінський О.В. Правове регулювання страхування аграрних ризиків: міжнародні та національні аспекти // Развитие науки в ХХІ веке: международная конференция. (г. Донецьк, 16 ноября 2013) Научно-информационный цент «Знание». – С. 106-110. 
 26. Хорватова О.О. Безпека бізнесу та ринок страхування життя: взаємозалежність та взаємообумовленість // Збірник матеріалів круглого столу «Механізми управління безпекою підприємств в сучасних умовах господарювання: теорія і практика», Київ, 5 грудня 2013 року. 
 27. Хорватова О.О. До питання про причини та умови вчинення насильницьких злочинів особами з психічними аномаліями // «Юридичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 грудня 2013 р. – К.: У 2-х частинах. Центр правових наукових досліджень, 2013. – Частина ІІ. – С. 85-88. 
 28. Хорватова О.О. Механізм вчинення насильницьких злочинів особами з психічними аномаліями // «Теорія і практика сучасної юриспруденції»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 13-14 грудня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 218-221.
 29. Хорватова О. О., Штанько О. І. Актуальні питання третейського розгляду господарських спорів // Збірник наукових праць Міжнародних наукових читань, присвячених пам’яті В.М. Корецького, Київ, 16 лютого 2012 р. – К.: КУП НАН України, 2012. (фахове видання).
 30. Хорватова О. О. Страхування життя. Навч. посіб. – К.: Вид-во Європейського університету, 2012. – 40 с.
 31. Хорватова О.О. Договор страхования жизни в системе негосударственного пенсионного обеспечения // Материалы І-й Международной научно-практической конференции «Право и проблемы функционирования современного государства», Москва, 30 октября 2012.
 32. Хорватова О.О. Договор страхования жизни как правовой институт в негосударственном пенсионном обеспечении // Материалы VI Международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы юриспруденции», Москва, 2012 [http://www.internauka.org].
 33. Хорватова О.О., Гордієнко С.Г., Кривицька М. П. Проблеми оподаткування суб’єктів підприємництва та шляхи їх вирішення // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Одинадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х частинах. – Частина третя. – Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 104-107.
 34. Хорватова О.О., Венгринович М. І. Деякі аспекти страхування професійної відповідальності нотаріуса // Вплив права та закону на сучасний розвиток суспільства: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 27-28 грудня 2012 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С. 83-84.
 35. Хорватова О.О., Газдєєва А. О. Деякі правові особливості державного регулювання економічної конкуренції та монополізму в Україні // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 1-2 березня 2013 р.
 36. Хорватова О.О., Горошко М. В. Деякі правові особливості укладання договору морського страхування // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 31 березня 2013 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2013. – С. 115-117.
 37. Хорватова О.О., Лисюк Є.С. Деякі аспекти сучасного правового регулювання монопольного становища та економічної конкуренції // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 06-07 квітня, 2013. 
 38. Хорватова О.О., Бахматський О.О. Організаційно-правова та економічна сутність підприємств, які надають послуги в сфері безпеки // Формування стратегії розвитку підприємств в контексті забезпечення їх комплексної безпеки: Зб. наук. праць VII Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 11 квітня 2013 р. / Редкол.: О.І. Тимошенко, О.В. Григор’єва та ін. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2013. – С. 137-140.
 39. Хорватова О.О., Вишневська С.В. Необхідність правового регулювання страхування цивільної авіації в контексті євроінтеграції України // Місія України в сучасному цивілізаційному процесі: збірник матеріалів «круглого столу» 21 лютого 2013 р. – К.: Вид-во Європейського університету, 2013. – С. 43-45.
 40. Хорватова О. О. Правни и психологически проблеми при адаптацията на Украйна към Европейските стандарити в сферата на дългосрочното животозастраховане // Научна конференция „Право в глобальния свят”, Варненски Свободен университет „Черноризец Храбър”, 24-26 юни 2011 г. – Варна: 2011 [http://vfu.bg].
 41. Хорватова О.О. Договор страхования жизни: некоторые отличия от схожих гражданско-правовых и финансовых институтов // Материалы Международной российско-украинской Интернет – конференции «Россия и Восточноевропейское партнерство: разноуровневая интеграция на постсоветском пространстве», 23-25 ноября 2011 года, Саратов. – 2011 [http://www.sgu.ru].
 42. Хорватова О.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення та пенсійного страхування державних службовців //Розвиток держави і права в сучасних умовах:досвід, реалії, перспективи: Вісник луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 8, Луганськ, 2011. – С. 487-493. (фахове видання). 
 43. Хорватова О.О., Волощук В. Юридична природа міжнародного змішаного арбітражу // Юридичний журнал, № 4 (106), 2011. – С. 87-91.
 44. Хорватова О. О., Кашлякова В. А. Проблемні аспекти організації діяльності колекторських компаній в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми національного законодавства». 15 грудня 2011 року. Випуск 25. – Кіровоград, – 2011. – С. 22-28.
 45. Хорватова О. О., Мазагаєв Ю. Ю. Договір страхування життя для юридичних осіб: міжнародний досвід // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної ынтернет-конференції «Україна наукова», Київ, 21-23 грудня 2011р. Частина 9. – С. 23-24.
 46. Хорватова О. О., Стамболієва К. Особливості укладання договору страхування життя для дипломатичних представників // Сучасні наукові досягнення: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції по філософським, філологічним, юридичним, педагогічним, економічним, психологічним, соціологічним та політичним наукам. – Горловка, 2011. – С. 95-98.
 47. Хорватова О. О., Агабалаєва Я. В. Договір страхування життя для юридичних осіб: досвід України // Наукові підсумки. Збірка наукових праць. – К.: НАИРИ, 2011. – С. 46-48. 
 48. Хорватова О.О., Загородня Н.О. Необхідність страхування фінансових ризиків, інвестицій та цінних паперів // Економічні погляди: теорія і практика. Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 3-4 лютого 2012 р.) – Одеса: у 2-хчастинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч. ІІ. – С. 64-65.
 49. Хорватова О. О., Нечупій О. В. Страхові посередникі та їх роль на страховому ринку // Матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура», Київ, 24-26 січня 2012 р. – С. 13-14. 
 50. Хорватова О.О., Горбунова С. Ю. Деякі ознаки договору страхування // Стратегічні напрямки розвитку правової системи України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 28 січня 2012 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2012. – С. 70-72.
 51. Хорватова О. О. Правовые особенности корпоративного договора долгосрочного страхования жизни // Правовая система современного государства: актуальные проблемы и перспективы развития. Материалы ІІ Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. – МО СВИВТ, 2011. – С. 104-108.
 52. Хорватова О. О. Правовые аспекты налогообложения корпоративного договора долгосрочного страхования жизни // Социально-экономические перспективы развития современного государства и общества. Материалы IІІ Всероссийской научно-практической (заочной) конференции. – МО СВИВТ, 2011. – С. 71-75.
 53. Хорватова О. О., Цуприянова А. В. Правовые предпосылки реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине и странах СНГ // Развитие международного и национального права на современном этапе: Материалы Междунароной научно-практической конференции 15-16 апреля 2011г. – Рига. – С. 261-262. 
 54. Хорватова О. О., Коваль Р. Л. Договір довгострокового страхування життя: особливості оподаткування // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України в умовах євроінтеграції: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна) / Упор. к. ю. н., доцент О. М. Гончаренко. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 237-239.
 55. Хорватова О. О., Короткова І. В. Деякі правові особливості пенсійного забезпечення державних службовців // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації / Матеріали V науково-практичної конференції, 29-30 квітня 2011 р. – Т. І. Сімферополь: ВиТроПринт, 2011. – С. 22-24. 
 56. Хорватова О. О., Хомутовський М. П. Кримінально-правові аспекти шахрайства у сфері страхування // Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта / Материалы международной научно-практической конференции 27 мая 2011 року г. Судак. – Симферополь: ВиТроПринт, 2011. – С. 98-100.
 57. Хорватова О. О., Мельник С. В. Конституційне право на пенсію як демократична цінність в контексті пенсійної реформи. Демократія в країнах східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиковські читання): Зб. наук. праць Четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів, студентів. Харків, 2011. (наукове фахове видання). 
 58. Хорватова О. О. Інститут перестрахування на ринку страхування життя //Сьомі юридичні читання. Культура і право на початку XXI століття : Матеріали Міжнар. наук. конференції, 19-20 травня: до 20-річчя Незалежності України / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Громадська організація “Феміда”, Центр правової освіти і науки. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 495-498 (наукове фахове видання).
 59. Хорватова О. О., Кущ О. В. Досвід недержавного пенсійного забезпечення в державах європейського союзу: Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (23-25 березня 2011 р.)/ уклад. О. В. Жишко, О. С. Ковтун, І. Ф. Марчук, А. М. Сур’як. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., ПП Петринка А. Ю. 2011. – С. 238-240.
 60. Хорватова О. О. Безпека ринку страхових послуг як складова ефективної господарської діяльності: Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 25 лютого 2011 р. Відп. ред. В. В. Трофимова. – Симферополь: ЦРОНІ, 2011. – С. 82-85.
 61. Хорватова О. О. Правові та економічні особливості ринку страхових послуг: Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-25 лютого 2011 р. Академія праці і соцвідносин (наукове фахове видання). 
 62. Хорватова О. О. Деякі правові аспекти оподаткування договорів довгострокового страхування життя // Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів: зб. тез між нар. наук.-прак. конференції, 17-18 березня 2011р.: в 2 ч. / Держ. подат. адмін. України. Нац. унів. ДПС України. – Ірпінь, 2011. –Ч. 1. – С. 316-318.
 63. Хорватова О. О., Слива М. І. Правові особливості страхування пасажирів в міжнародній цивільній авіації як фактор особистої безпеки: Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: Збірник наукових праць 10-ї міжнародної науково-практичної конференції в двох томах. Київ: Центр учбової літератури, 2011. – С. 676-678.
 64. Хорватова О. О. Деякі юридичні аспекти співвідношення понять «страхування життя» та «убезпечення життя» // Законодавство України: проблеми та перспективи: Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. / Редкол. Шемшученко Ю. С., бошицький Ю. Л., Бобровник С. В., Чернецька О. В., Мацнгорін О. І., Юшина С. І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 518-522. (наукове фахове видання).
 65. Хорватова О. О. Інноваційні і законодавчі проблеми захисту інформації з обмеженим доступом в комп’ютерних мережах // Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. – Випуск 1 (3). – Кременець: КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. – С. 406-414 (у співавторстві з Артемовим В. Ю., Пошковим А. С., Лєнковим О. С.). (наукове фахове видання).
 66. Хорватова О. О. Актуальні питання правового регулювання недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Бізнес та безпека: концептуальні засади та практичні аспекти: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2011.
 67. Хорватова О. О. Деякі аспекти кримінологічної характеристики насильницької злочинності осіб з психічними аномаліями // Юридичний журнал. – Київ: Юстиніан. – 2006. – № 3. – С. 44-49.
 68. Хорватова О. О. Деякі аспекти кримінологічної характеристики економічної злочинності // Юридичний журнал. – Київ: Юстиніан. – 2006. – № 3. – С. 55-61.
 69. Хорватова О. О. Вплив психічних аномалій на призначення та відбуття покарання // Юридичний журнал. – Київ: Юстиніан. – 2006. – № 4. – С. 54-59.
 70. Хорватова О. О. Реформування судової системи як один з етапів подолання рейдерства // Безпекотворення в Україні та Росії: питання теорії і практики та правові аспекти. Рейдерство: Зб. матеріалів наук.-практ. конф., Київ, Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – С. 172 – 175. 
 71. Хорватова О. О. Міжнародний досвід страхування життя в умовах світової фінансової кризи // Стан безпеки підприємств малого та середнього бізнесу в умовах світової фінансової кризи: Зб. наук. праць за матеріалами круглого столу, Київ, 26 листопада 2008 р. / Редкол: І. Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 144-148.
 72. Хорватова О. О. Господарсько-правові проблеми на ринку фінансових послуг: небанківське кредитування // Наукові читання. Присвячені пам’яті В. М. Корецького: Зб. наукових праць. / Ред.-кол.: Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицький, А. С. Мацко, О. В. Чернецька. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 544-547. (наукове фахове видання).
 73. Хорватова О. О. Безпека ринку страхових послуг // Юридичний журнал. – Київ: Юстиніан. – 2009. – № 10. – С. 34-37. 
 74. Хорватова О. О. Основні проблеми діючої системи пенсійного забезпечення // Правове регулювання вищої освіти України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук. – практ. конф. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. – С. 192-198. (наукове фахове видання).
 75. Хорватова О. О. Учасники ринку страхування життя // Особливості розвитку правової держави в умовах активізації євро інтеграційних процесів: Проблеми теорії і практики: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, НАУ, 18 лютого 2010 р. – К.: Університет «Україна», 2010. – С. 245-247, 316-319. (наукове фахове видання).
 76. Ходимчук О.О. Наявність психічних аномалій та їх вплив на насильницьку злочинність // Право України. – 2003. – № 7. – С. 60-64.
 77. Ходимчук О.О. Щодо поняття насильницької злочинності в теорії та практиці кримінального права та кримінології // Держава і право. 36. наук, праць. Юрид. і політ, науки. – Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – 2003. – С. 515-521.
 78. Ходимчук О.О. Обмежена осудність: історія і сучасність // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ім. 10-річчя Незалежності України, м. Луганськ. – Частина 1. – 2002. – С. 65-68.
 79. Ходимчук О.О. Прогалини у слідчо-судовій практиці та деякі причини вчинення насильницьких злочинів особами з психічними аномаліями // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. – 2003. – С. 284-286.
 80. Ходимчук О.О. Медико-соціальні аспекти вживання наркотиків // Вісник Національної академії внутрішніх справ України. – № 3. – 2003. – С 95-103.
 81. Ходимчук О.О. Співвідношення психічних аномалій та педагогічної занедбаності. – Держава і право: 36. наук, праць. Юрид. і політ, науки. – Випуск 25. – К.: Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України. – 2004. – С 487-493.
 82. Ходимчук О.О. Психічні аномалії: кримінологічний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Хмельницький. -2002.-С 239-240.
 83. Ходимчук О. О. Насильницька злочинність осіб з психічними аномаліями та її запобігання: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: Київ, НАВСУ МВС України, 2005. – 245 с. 
 84. Цивільне право України у схемах: Навч. посіб. / О. О. Хорватова, С. Д. Слободенюк, С. І. Бочковський, О. М. Дем’янко. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 65 с.