Національна академія наук України Київський університет права

Лаговська Наталія Валеріївна

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Освіта:

В 1998р. закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю трудове та професійне навчання та здобула кваліфікацію вчитель трудового та професійного навчання.

В 2003 закінчила Академію державної податкової служби України і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

У травні 2021 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Кримінологічна характеристиката запобігання злочинності у сфері надання адміністративних послуг в Україні» (спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

У червні 2023 року рішенням атестаційної колегії було присвоєно вчене звання доцента кафедри приватного права (Атестат доцента АД № 03026).

З вересня 2023 року – доцент кафедри міжнародного права галузевих правових дисциплін (за зовнішнім сумісництвом).

Навчальні курси:

 «Сімейне право України», «Цивільне право України (загальна частина)». 

Стаж науково-педагогічної роботи – 10 років.

Статті у наукових фахових виданнях ( за останні 5 років):

 1. Лаговська Н.В. Правовий статус субєкта спадкового права / Н.В. Лаговська //Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) Випуск 14 – 2019 С. 34-44
 2. Лаговська Н.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ / Н.В. Лаговська // Науковий вісник публічного та приватного права, 2020
 3. Лаговська Н.В. Дідківська Г. В., Окремі аспекти кримінологічної характеристики запобігання злочинності у сфері адміністративних послуг / Н.В. Лаговська, Г. В. Дідківська //Ірпінський юридичний часопис Випуск 2 (4) – 2020 С. 244-252
 4. Лаговська Н.В. Кримінологічна характеристика особи злочинця, що вчиняє правопорушення у сфері надання адміністративних послуг //Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) Випуск №16 – 2021 С. 104-115
 5. Лаговська Н.В. ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ / Н.В. Лаговська, // Ірпінський юридичний часопис Випуск 2 (9) – 2022 С. 78-86
 6. Лаговська Н.В. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ / Н.В. Лаговська, //Нове Українське право Спецвипуск, Т. 2 Видавничий дім Гельветика, – 2022  С. 7-15
 7. Лаговська Н.В., Коваленко О.М. ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ЗАВДАНУ КАЛІЦТВОМ//Міжнародний юридичний вісник: Актуальні проблеми сучасності (теорія та практика) Випуск №17 – 2022 С. 104-115
 8. Лаговська Н.В., Теслицький А. А. Міжнародний досвід регулювання кримінальної відповідальності за ухилення від призову в умовах воєнного стану: досвід для України// Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2023. Вип. 2 (11) Ірпінь, – ДПУ – 2023.- С. 97-108
 9. Лаговська Н.В., Лаговська Т.В., Особливості впровадження громадського бюджету в Україні, як інструменту розвитку місцевої демократії// Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2023. Вип. 3 (12) Ірпінь, – ДПУ – 2023.- С. 85-93

Монографії

 1. Суб’єкти приватноправових відносин: [Монографія] / А.М. Навицький, Н.Б.Новицька, І.В.Чеховська та ін., за заг. ред. А.М. Навицького.- ІрпіньУніверситет ДФС України. –2019. – 360 с.
 2. Приватно-правові засади захисту прав людини у соціальній державі: [Монографія] / А. Амеліна, О. Аврамова, О. Боднарчук та ін., За заг. ред. І. В. Чеховської. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 566 с. ISBN 978-966-337-679-0

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Lagovska N. Legal framework for strengthening criminal liability for violation of business registration. Visegrad journal on human rights. 2019. № 6–3 (volume 2). Р. 87–90.
 2. Nataliia A. Bukovynska. Iryna V. Chekhovska, Aliona S. Romanova. Yuliia V. Vyshnevska, Natalia V. Lagovska. Legal support of gender policy and the correlation with the concept of “equality of rights”. AVANT, Vol. XIII, № 1 DOI: 10.XXX/avant 2021. – Режим доступу: – http://avant.edu.pl/en/202201-2 видання, віднесено до третього квартилю (Q3) (Web of Science. SCOPUS)

Навчально-методичні посібники

Підручники:

 1. Цивільне право України: підручник. Особлива частина, За заг. Ред.. д. ю. н. проф.. Р.Б.Шишки.-Вид. Ліра – К., 2015 – 1024 с.
 2. Цивільне право України: підручник. 2-е вид. перероблене і доп. У 2 частинах /За ред. проф. Р.Б.Шишки (кер. Авт. кол.), -Вид. Ліра – К., 2018 – 996 с.

Посібники

 1. Лаговська Н.В. Загальні положення про спадкування в Україні / Н. В. Лаговська,  // Спадкове право в Україні: навч. посібник / ред. Р. Б. Шишка. — К.: Вид. Ліра — К, 2014. — 216 с.
 2. Цивільне право України (особлива частина), Практикум/ А. С. Амеліна, Н. В. Лаговська, Л. Д. Менів,О.М. Обривкіна, І.В.Чеховська.- Ірпінь: Університет ДФС України ,2020р.- 550с.- (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»), Протокол №4 від 26.03.20. Вченої ради Університету, (авторський внесок) 

Практикуми:

 1. Практикум «Актуальні проблеми приватного права» /АС Амеліна, ТЙ Білоус, ЛД Менів, НВ Никитченко, АМ Новицький, НБ Новицька, АО Мілевська, НВ Лаговська, ОЄ Костюченко, ОМ Обривкіна, ЛА Князька, ЮЮ Рябченко, ЛО Самілик, ІВ Чеховська- Ірпінь: Університет ДФС України, 2018 р.- 200 с.- (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»), для студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»).
 2. Спадкове право України Практикум/ Н. В. Лаговська, А. О. Мілевська. – Ірпінь: Університет ДФС України, 2021р.- 164с.- (Серія «На допомогу студенту УДФСУ»), Протокол №5 від 27.05.21. Вченої ради Університету

За період наукової роботи опубліковано більше 100 публікації, з них 69 наукового характеру (2 монографії, 6 підручників та навчальних посібників), 18 статей у фахових виданнях 2 статті у зарубіжних виданнях (в тому числі включених до науково-метричної бази Web of Science. SCOPUS), більше 50 тез конференції) та більше 30 навчально-методичного характеру.