Національна академія наук України Київський університет права

Заіка Юрій Олександрович

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін

Освіта:

Київський ордена Леніна державний університет ім. Т. Г. Шевченка (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

 • юридичний факультет (1972–1977);
 • факультет журналістики (1978–1983);
 • аспірантура (1982–1985).

Наукові ступені:

У 1986 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю  12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика; прокурорський нагляд;  організація суду і прокуратури. Тема дисертації «Теоретичні і практичні проблеми реалізації принципів безпосередності та усності  в радянському кримінальному процесі».   

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Становлення та розвиток спадкового права в Україні».

Вчені звання:

 • доцент кафедри цивільного права (1994).
 • професор кафедри цивільно-правових дисциплін (2005);

Навчальні курси:

«Цивільне право України»

Стаж науково-педагогічної роботи – 40 років.

Підручники, начальні посібники, монографії, науково-практичні коментарі до Кодексів і Законів.

 1. Заіка Ю.О., Скрипник В. Л. Право на житло і пряма дія норм Конституції//  Український конституціоналізм: історія становлення та перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. В. Л. Скрипника ; МОН України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. Харків: Право, 2023.  С. 128–143.   
 2. Заіка Ю.О. Особливості вчинення окремих нотаріальних дій в умовах воєнного часу  // Нотаріальний процес: теорія і практика. Концепції вчених з удосконалення законодавства про нотаріат: монографія / За заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С.Я., Київ: Алерта, 2023. C. 229–264.   
 3. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Харків: Право, 2016. Т.9 : Цивільне право / редкол.: Н.С. Кузнєцова (голова), О. В. Кохановська (заст. голови, А.Б. Гриняк ( відп. секретар) та ін.: Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид ун-т ім. Ярослава Мудрого; НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України. 2023. Автор статей: Спадкування за законом, розмір частки спадкоємців за законом. С. 717─719. Спадкування усиновленими та усиновлювачами. С.719−721.  Черговість спадкування за законом.   С.721−724. Спадкова трансмісія. С.724-728. Спадкування за правом представлення. С.728−730. Усунення від права на спадкування. С.743─745. Спадщина, склад спадщини. С.754−757. Спадщина, час і місце відкриття спадщини.   С.758─761.
 4. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток вітчизняної доктрини у сфері особистих немайнових відносин // Механізм цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин в умовах євроінтеграції: монографія / За ред. М.К. Галянтича,  Ю.О. Заіки. К.: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2022. С.42– А також  підрозділ 2.1. «Правове регулювання немайнових відносин», пов’язаних із правом фізичної особи на життя» С. 135– 157; підрозділ  3.2. «Правове регулювання відносин, пов’язаних із визначенням соціального статусу фізичної особи ( честь, гідність, ділова репутація)» – разом із М.К. Галянтичем. С. 207– 235.  
 5. Заіка Ю.О. Право на продаж спадщини // Спадкове право : крізь призму судової практики: монографія / за ред. І. В.  Спасибо-Фатєєвої. Харків: ЕКУС, 2022.С.124–
 6. Заіка Ю.О., Кухарев О.Є. Новелізація норм спадкового права//  Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу : монографія / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. 2-ге вид., доп. та перероб.  Одеса : Вид. дім «Гельветика», 2022.  C. 308–
 7. Заіка Ю.О. Сімейні правовідносини у римському праві: ретроспектива і сучасність // Римське право : крізь призму традицій і судової практики : монографія / За ред. І.В.Спасибо-Фатєєвої. Харків : ЕКУС, 2022. С.489–
 8. Заіка Ю.О., Кухарев О.Є. Новелізація норм спадкового права// Рекодифікація  цивільного законодавства України  : виклики часу: монографія/ за заг. ред. Н.С.Кузнєцової. Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021.  С.291–
 9. Заіка Ю.О. Цивільно-правове регулювання послуг з охорони// Методологічні питання приватного права: монографія / за ред. О.Д. Крупчана та З.В. Ромовської. У 2 ч. Ч.1. Київ, 2021. НДІ ПрПіП ім. акад. Ф.Г. Бурчака. С. 44–
 10. Цивільно-правовий механізм регулювання відносин із надання послуг в Україні : монографія /   за заг.ред. О.Д. Крупчана, Ю.О. Заіки. – Київ: НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г.Бурчака НАПрН України. 2021. (підрозділи 3.1.; 4.1.; 4.2.; підрозділ 3.2. – спільно з В.Л.Скрипником).
 11. Yuri O. Zaika The Right to Dispose of the Property in the Human Rights System// Current challenges of Human Rights, Rule of Law and Democracy/Еd. by R. Tabaszewski, E. Kazić-Çakar, N. Shulzhenko and M.  Wydawnictwo  KUL. Lublin. 2021. Р.213-232.    
 12. Договірне право України. Особлива частина : навч. посібн./ Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та / За ред О.В.Дзери. Рекоменд. МОН України. К. : Юрінком Інтер, 2020.  ( автор розділу «Договір охорони»).
 13. Заіка Ю.О. Спадковий договір в умовах реформування цивільного законодавства // Оновлення Цивільного кодексу України : формування підходів: монографія. За ред. проф. Довгерт А.С. і проф. Харитонова Є.О. Одеса: Вид. дім «Гельветика». 2020. С. 593–
 14. Заіка Ю.О. Договірні зобов’язання у спадковому праві//  Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин: монографія    / за заг. ред. А.Б.Гриняка, О.О.Кота, М.Д. Пленюк. Київ.  НДІ  приват. права і підприємництва  ім. акад. Ф.Г.Бурчака НАПрН України.    С. 454–483.  
 15. Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар: пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій України, науковців, фахівців). – Т. 9, ч. III: Послуги. Перевезення. Транспортне експедирування. Зберігання / С.Є Морозова, І.С.Лукасевич-Крутник та ін.;  за ред. проф. Спасибо-Фатєєвої.  Х.: ЕКУС, 2020. Автор коментаря до ст. 978 «Договір охорони». 
 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Iнтер, 2019. Т. IІ.  Автор коментаря до гл.86. «Спадкування за законом»). С. 989–999.
 17. Заіка Ю.О. Розвиток доктрини спадкового права і законодавства в контексті євроінтеграційних прагнень України // Адаптація національного законодавства відповідно до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом: монографія. За ред. О.В.Кузьменко. К. : Вид. центр «Кафедра». 2019.  С.508-516.
 18. Договірне право України. Особлива частина : навч. посібн./ Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та / За ред О.В.Дзери. К. : Юрінком Інтер, 2018. Автор глави 35 «Договір охорони» С. 735−749.
 19. Губарєв С. В., Заіка Ю. О., Лов’як О. О., Тімуш І. С. Цивільне право України: схеми та роз’яснення: навч. посібн. К.: ФОП Кандиба Т. П.  302 с.
 20. Заіка Ю.О. Методологія досліджень спадкового права / Методологія в праві : монографія [ І.Безклубий, І.Гриценко, М.Козюбра та ін. ] за ред. І.Безклубого. К.: Грамота. 2017. С.449–473.
 21. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. 5-те вид.-К.: Юрінком Інтер, 2017.  Автор гл.40 «Договір охорони  С.702-714; гл.64 «Спадкування за законом»  С.1093-1108.
 22. Zaika Y. Inheritance Law and Civilist Doctrine // Ukrainian Legal Doctrine: in 5 volums. Volume 3: Private Law Doctrine of Ukraine by: V. La. Tatsyi (editor), William E Butler (editor and translator) Published by Wildy and Sons Limited, London(2017).   
 23. Губарев С.В., Заіка Ю.О., Ловяк О.О., Тімуш І.С. Цивільне право. Мультимедійний посібник. К.: Таврійський національний університета ім. В.І.Вернадського. 2017. 533 с.
 24. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток загальних принципів спадкового права в Україні та у доктринах зарубіжних країн // Сучасні тенденції розвитку спадкового права (порівняльно-правове дослідження) : монографія /Ю.О.Заіка, Н.Б.Солтис, В.В.Проценко, Є.О. Рябоконь; відп ред. В.В.Луць. К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва  імені академіка Ф.Г.Бурчака НАПрН України.  С. 7-28.   А також  автор підрозділів   2.1.2.; 3.2; підрозділ 2.1.1. –у співавторстві.
 25. Заіка Ю.О. Правова охорона атмосферного повітря // Екологічне право: навч. посібн. / За ред. Т.П. Устименко  К.: Алерта, 2016. С.172
 26. Науково-практичний коментар Закону України «Про національну поліцію».  К.: «ЦУЛ», 2016. (  у співавт.).
 27. Заіка Ю.О. Усунення від спадкування як вид цивільно-правової відповідальності // Відповідальність у приватному праві : монографія / І.Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін. ; за заг ред. І. Безклубого. Монографія. К. : Грамота 2014 . С. 224 – А також  автор розділу  «Зменшення розміру частки спадщини як захід цивільно-правові відповідальності спадкоємців унаслідок перерозподілу черговості в спадкуванні». С. 255–258.
 28. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. проф. І. А.Бірюкова, проф. Ю.О.Заіки.  Загальні положення. Особисті немайнові права фізичної особи. Право власності та інші речові права. Спадкове право. Право інтелектуальної власності. Загальні положення про зобов’язання і договори.  К. : Алерта, 2014.  ( автор глав 2, 12, 13, 19, 20, 24, 26, співавтор 3, 25).  .
 29. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової, Р. А. Майданика ;   4-те вид.,  Київ : Юрінком Інтер, 2014.  1174 с.  ( у співат.)
 30. Цивільне право України : Договірні і недоговірні зобов’язання : підручник / За ред. С.С.Бичкової. К. : Атіка, 2014. 484 с.
 31. Транспортне право: навч. посібн. / за ред. Ю.О. Заіки, Н.В. Демиденко. К.: КНТ, 2014.  189 с.
 32. Українське цивільне право : навч. посібн. 3-тє вид. перероб. та доп. / за ред. Заіки Ю.О. [Ю. О. Заіка, І. С. Тімуш, О. О. Лов’як та ін.]. К. : «Центр учбової літератури», 2014. 358 с.
 33. Актуальні проблеми спадкового права : навч. посібн. / За ред. Ю.О. Заіки, О.О. Лов”яка.  К.: КНТ, ЦУЛ, 2014. 336 с.
 34. Заіка Ю.О. Спадкове право і цивілістична доктрина // Правова доктрина України : у 5 т. Х.: Право, 2013. Монографія. Т. 3. Доктрина приватного права : Н.С.Кузнєцова, Є.О.Харитонов, Р.А.Майданик та ін. ; за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. С. 413–432.
 35. Заіка Ю.О. Набуття права власності на майно, що перейшло у спадщину //  Набуття та припинення права власності в Україні (проблеми теорії та практики): монографія / За заг. ред. академіка НАПрН України В. В. Луця. К.: НДІ ПрПіП ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2013.  С.202–221 .
 36. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2- т. – 5-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. К.: Юрінком Інтер, 2013. Т.II.  1120 с. / Автор коментаря до глави 86 “Спадкування за законом”. 
 37. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки.  К. : СКІФ., 2013.  534 с. ( автор глав 2, 12, 13, 19, 20, 24, 26, співавтор 3, 25).
 38. Заіка Ю.О. Особливості захисту права на обов’язкову частку спадщини // Особливості захисту суб’єктивних цивільних прав : монографія / За ред.О.Д. Крупчана та  В.В.Луця. К. : НДІ Приватного права і підприємництва НАПрН України. 2012.  С. 348 – 364
 39. Закон України « Про запобігання і протидії корупції». Науково-практичний коментар. Колектив авторів / За ред. ред. В.В.Коваленка. – К. : Видавн. Дім «Скіф», 2012. 512 с.  / У співавт.  
 40. Цивільне право України (ч. 1) : [мультимедійний навч. посіб.] / [Заіка Ю.О., Братель О.Г., Лов’як О.О. та ін.] [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://naiau.kiev.ua (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 42559, дата реєстрації 1.03.2012 р.).
 41. Страхове право : навч. посіб / За ред. Ю.О.Заіки, С.А.Пилипенко. К.: НАВС. 2012.  256 с. ( автор  гл.1§§3,4);  гл. 5§ 1, гл.7 §§ 2,3).  
 42. Навчально-методичний посібник по підготовці до державного іспиту з цивільного права / за заг. ред. Ю.О. Заіки К. : НАВС, 2012.  197 с.  
 43. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2- т. – 4-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2011. Т.II. 1088 с. / Автор коментаря до глави 86 «Спадкування за законом». 
 44. Заіка Ю.О. Особливості здійснення суб’єктивних спадкових прав // Особливості здійснення суб’єктивних прав учасниками цивільних відносин : монографія. / За заг. ред. В.В. Луця.  К.: НДІ ПрПіП НАПрН України.  2011 С.250–   
 45. 40 років кафедрі цивільного права і процесу НАВС (1971-2011) : Довідк. вид. / автор. кол.: Заіка Ю.О. (кер. проекту), Бичкова С.С., Лов’як О.О., Полішко Н.Л. / За ред. В. І. Шакуна. К., 2011. 220 с.
 46. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. 2-ге вид., доповн. і переробл. К.: Атіка, 2010.  896 с. Заіка Ю.О. Гл. 9 Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою   (статті 274–278).  С. 612–
 47. Цивільне право України. Особлива частина : підручник / За ред.. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, Р.А. Майданика. 3- тє вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2010. 1176 с. / Автор гл. 40 » Договір охорони», гл. 64 «Спадкування за законом».
 48. Заіка Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право : Навч. посіб. К., Юрінком Інтер. 2009. 352 с.
 49. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.І., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. К.: Атіка, 2009.( Автор п. 2.8. § 2 гл. 26).
 50. Договірне право України. Особлива частина : навч. посібн./ Т.В.Боднар, О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова та ін.: за ред. О.В.Дзери. К. : Юрінком Інтер, 2009.  ( Автор глави 35 „Договір охорони” С. 735–749).
 51. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика. 2-е вид. переробл. і доп. // Рябоконь Є.О., Фурса С.Я., Заіка Ю.О. та ін. К.: Юрінком Інтер. 2009.  (Автор коментаря до гл.86.  С. 109–
 52. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 12: Спадкове право / За ред. проф. Спасибо-Фатєєвої. Х.: СТРАЙД, 2009.  (автор коментарів до ст. 1258, 1266, співавтор коментарів до ст. 1217, 1267).
 53. Цивільне право України. Загальна частина: підручник. (2-е вид., змін. та доп.) / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки.   К. : КНТ, 2008.  480 с.( автор глав 2, 12, 13, 19, 20, 24, 26, співавтор 3, 25).
 54. Цивільне право України. Договірні і недоговірні зобов’язання: підручник. (2-е вид., змін. та доп.) / За ред. С.С.Бичкової.  К. : КНТ, 2008 498 с. ( автор глав 11, 25-27,  § 1, 2 глави 24,  співавтор § 3 глави 24).
 55. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2- т. – 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. Т.II.  1088 с. / Автор коментаря до глави 86 “Спадкування за законом”.
 56. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.С.Бичкової. К.: Атіка.  840 с. (Автор гл. 9. Р.IУ.  С.572–578).
 57. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посібн. 2-е вид. доп.  К.: КНТ, 2008.  368 с.
 58. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика // Рябоконь Є.О., Фурса С.Я., Заіка Ю.О. та ін.  К.: Юрінком Інтер.  336 с. (Автор коментаря до гл.86. С.102 – 115).
 59. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становленні і розвиток: монографія. 2- е вид. К.: КТН, 2007. 288 с.
 60. Заіка Ю.О. Спадкове право України: навч. посібн. К.: Істина, 2006. 216 с.
 61. Цивільне право України. Загальна частина: підручн. / За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О.Заіки. К. : КНТ, 2006 – 480 с. ( автор глав 2, 12, 13, 19, 20, 24, 26, співавтор 3, 25).
 62. Цивільне право України. Договірні і недоговірні зобов’язання: підручн. / За ред. С.С.Бичкової. Затверджено МОН України. – К. : КНТ, 2006. ( автор глав 11, 25-27, § 1, 2 глави 24,  співавтор § 3 глави 24). 498 с.
 63. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А.С. Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова. К.: Юстиніан, 2006. 1008 с. Автор коментаря до глави 86, співавтор коментаря до гл.85.
 64. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2- т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.) Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. Т.II. 1088 с. / Автор коментаря до глави 86 “Спадкування за законом”.
 65. Заіка Ю.О. Українське цивільне право: навч. посібн. К.: Істина, 2005. 316 с.
 66. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід. ред.О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В.Луця.  Юрінком  Інтер.  2005 ( автор коментаря до глави 86 “Спадкування за законом”).
 67. Цивільне право України. Особлива частина. Недоговірні зобов’язання: навч. посібн. За ред. С.С. Бичкової. К.: НАВСУ. 2005. 107 с. ( автор  гл.25. С.14– 19).
 68. Цивільне право: навч. посібн. /За ред. І.А.Бірюкова, Ю.О. Заіки К.: Істина, 2004. ( автор глав 5, 9-12, співавтор глав 1,13,14,16, 18,19).
 69. Страхове право України: навч. посіб.  / За ред. Ю.О.Заіки.  К.: Істина, 2004.  192 с. 
 70. Цивільне право. навч. посібн. Вид. друге із змін. /За заг. ред. І.А.Бірюкова, Ю.О. Заіки. К.: Істина, 2004.  ( автор глав 5, 9-12, співавтор глав 1,13,14,16, 18,19).
 71. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: монографія. К.: НАВСУ. 2004. 280 с.
 72. Житлове право України: навч. посібн. (За ред. В.С.Гопанчука, Ю.О.Заіки) К. : Істина. 2003. (Автор глав 2,5.6,9,17).
 73. Цивільне право України. Частина Загальна: навч. посібн. /За ред. Бірюкова І.А., Заіки Ю.О. К. : НАВСУ, 2003. ( Автор 2,3, (п.2)10,11,18, 19, 22, 23 (п.2 в співав., п.3), 24 глав.
 74. Сімейне право України: підручн. / За ред. В.С.Гопанчука К.: Істина. 2002.  (автор глав У1, Х, Х1У. (с. 58– 74;188– 204; 276– 286).
 75. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Підопригора О.О. Цивільне право. Частина перша. Курс лекцій. К.: НАВСУ. 2001. ( автор 6, 7, 10, 11 лекцій).
 76. Заіка Ю.О. Договір страхування в діяльності органів внутрішніх справ: навч. посібн. К.: Вид-во НАВСУ.2000. 54 с.
 77. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В. М. Цивільне право України. Загальна частина. Навч. посібн.  К. : Наукова думка. 2000.  304 с. (автор глав 2,9,10, 14,15, 17,18 і параграфу 3 глави 16 ).
 78. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право: навч. посібн. К. Наукова думка.  152 с. ( автор ч.II  – “ Спадкове право”).
 79. Заіка Ю.О. Цивільне право України. Метод. посібн. для самостійної роботи студентів. К. : ІЕУГП, 1998. 32 с.
 80. Заіка Ю.О. Цивільне та сімейне право. Метод. посібник для самостійної роботи студентів. К. : ІЕУГП. 1998. 42 с.
 81. Науково-практичний коментар до Закону України «Про міліцію». К. УАВС. 1996. 144 с. (автор  коментаря до ст. 24).
 82. Цивільне право. Частина 2 : навч. посібн. / В.С. Гопанчук, Ю.О. Заіка, І.А. Бірюков та інш. (автор 4,6,7,14 глав). К.: УАВС, 1994. 94 с.

Статті: Scopus

 1. Zaika Y.O., Skrypnyk, V.L.,  Sofiiuk, T.O.  Permanent inheritance as an object of civil rights : theoretical aspects  /  Asia Life Sciences.   22 (1). Рp. 153-170.    
 2. Zaika Yuri O. Directions of updating the inheritance legislation of Ukraine // Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Vol. 27, No. 1, 2020. Pр. 84-99. 
 3. Yuri O. Zaika, Oleksandr Ye. Kukhariev,Volodymyr L. Skrypnyk and Aliesia A. Mytnyk Peculiarities of Protection of Rights and Interests of Heirs: Theoretical Aspects// International Journal of Criminology and Sociology, 2021, 10, 355–
 4. Yuri Zaika, Oleksandr Kukhariev, Volodymyr Skrypnyk, Serhii Burlakov, Oleh Ilkiv  Protection of honour and dignity: theoretical and practical issues //International Journal of Public Law and Policy.vol.8. Nos. 3 / 4. 2022. Рр.202–214.