Національна академія наук України Київський університет права

У КУП НАНУ відбулася ІХ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України»

27 Листопада, 2017

23 листопада 2017 року в Київському університеті права НАН України традиційно відбулася ІХ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України», участь у якій взяли провідні вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України, представники Національної академії прокуратури України, Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Рівненського інституту КУП НАНУ та ін.

Почесними гостями конференції були: помічник Президента Національної академії наук України, голова Вищого господарського суду України (2006-2010), д.ю.н. С.Ф. Демченко; представники Київської духовної академії і семінарії; зарубіжні партнери університету, зокрема: Перший секретар, консул Посольства Угорщини в Україні Чілла Кедєш Кішшне; Президент корпорації EUROPEAN CONCALTING Ltd Р.В. Будка.

 akonf4s.jpg

aconf2s.jpg

akonf3s.jpg

Дистанційно участь у роботі конференції брали  професор Аттіла Петерфалві, Президент Національного комітету із захисту даних і свободи інформації (Угорщина), почесний доктор КУП НАНУ; професор Богуслав Банашак, декан факультету права та управління університету м. Зелена Гура (Польща), почесний доктор КУП НАНУ; професор Вероніка Сікора, декан юридичного факультету Дебреценського університету (Угорщина).

Слід зазначити, що заявлена дев’ять років назад проблематика цієї конференції, й нині не втрачає своєї актуальності. Правова система як цілісна, структурно впорядкована за допомогою джерел права та інших юридичних засобів стійка взаємодія суб’єктів національного права забезпечує досягнення належного правопорядку – необхідної умови функціонування та розвитку українського суспільства. Глобальне прискорення ритму життя вимагає від сучасної держави встановлення чітких параметрів та меж її діяльності, особливо щодо забезпечення прав людини в умовах реформування законодавства. Право як основний компонент правової системи надає останній особливого, специфічного статусу, оскільки саме правова система уособлює цілісний комплекс правових явищ, який обумовлений специфікою розвитку конкретного суспільства, багатоманітними факторами соціальної і політичної еволюції, усвідомлений і постійно відтворюваний людьми та їх організаціями, для вирішення багатьох визначених суспільних проблем. Незважаючи на те, що категорія «правова система» досліджується вченими різних наукових шкіл, представниками різних держав, науковий інтерес до розробки даної проблеми тільки зростає. І саме тому наявною є необхідність дослідження проблем, причин та цілеспрямованості розвитку національної правової системи.

На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли вітання, зокрема від Президента Національної академії наук України, академіка НАН України Б.Є. Патона, віце-президента Національної академії наук України, академіка НАН України С.І. Пирожкова та директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академіка НАН України Ю.С. Шемшученка.

page1s.jpg

page2s.jpg

page3s.jpg

Робота міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

1vf5s.jpg

1vf3s.jpg

1vf1s.jpg

У наукових доповідях піднімалися актуальні питання проблем розвитку та
функціонування сучасних правових систем та окремих інституційних
елементів, зокрема: «Щодо права громадянина України на самооборону основ
національної безпеки» (Кваша О.О., д.ю.н., професор, в.о.
завідувача кафедри галузевих правових наук); «Конституція як
концептуальна основа функціонування правової системи України» (Бойченко М.І.,
д.філос.н., професор, в.о. завідувача кафедри філософії і
соціально-гуманітарних дисциплін); «Право культурної спадщини в правовій
системі України» (Кудерська Н.І., д.ю.н., доцент, в.о.
завідувача кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін);
«Історія становлення законодавства про охорону прав на торговельні марки
на теренах України (з XIV ст. до ІІ пол. ХХ ст.)» (Рассомахіна О.А., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук); «Відповідність норм оновленого КАС України принципу верховенства права» (Сонюк О.В.,
к.ю.н., доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових
дисциплін); «Посилення зовнішніх кордонів ЄС і особливості Регламенту
Ради ЄС щодо в`їзної-виїзної системи»  (Поліванова О.М., к.ю.н.,
доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства);
«Використання прогалин КПК України в організації ефективного захисту
прав юридичних осіб під час кримінального провадження» (Мартіросян А.Г., к.ю.н., завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін Рівненського інституту КУП НАНУ) тощо.

bkon3s.jpg

bkon1s.jpg

 bkon2s.jpg

bkon6s.jpg

bkon4s.jpg

bkon5s.jpg

 bkon9s.jpg

bkon7s.jpg

bkon8s.jpg

 bkon10s.jpg

Обрана тематика міжнародної науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на  ІХ міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити Рекомендації.

spf1s.jpg

Оргкомітет конференції