Національна академія наук України Київський університет права

Кафедра міжнародного права та галузевих правових дисциплін

Кафедра міжнародного права та галузевих правових дисциплін створена шляхом об’єднання кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства з кафедрою державно-правових та галузевих правових дисциплін у серпні 2022 року.

Діяльність кафедри спрямована на формування високопрофесійних юристів та фахівців міжнародного права, які досконало застосовують законодавство різних країн для захисту прав українських громадян поза межами України, в міжнародних організаціях, а також представляють інтереси зарубіжних фірм, іноземних громадян в Україні, захищають інтереси держави на міжнародному рівні.

Кафедра є випусковою для спеціальності 293 «Міжнародне право».

Головним завданням кафедри є формування у здобувачів знань, умінь та навичок розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності, навичок тлумачення відповідних норм законодавства та застосування правових доктрин, принципів та правових інститутів, формування у здобувачів вищої освіти правового мислення. Проте в умовах сьогодення недостатньо творчості та проектування, а тому освіта повинна бути пронизана загальнолюдськими цінностями. Для цього, перш за все, необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, яке базується на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також толерантності. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені до переліку основних цінностей світової цивілізації, задекларованих у національному та міжнародному законодавстві і безпосередньо втілюються професорсько-викладацьким складом у освітньому процесі.

Склад кафедри налічує 37 викладачів, серед яких 11 докторів наук, професори; 24 кандидатів наук, доцентів; 2 старших викладача.
Робота кафедри здійснюється за чотирма основними напрямами:

 1. навчально-методична робота
 2. організаційно-методична робота
 3. науково-дослідна робота
 4. виховна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію в провідних національних та міжнародних навчальних, наукових і практичних установах. В основу роботи з підвищення та вдосконалення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри покласти принцип педагогічного і професійного самовдосконалення.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу, тому за кафедрою закріпленні провідні галузеві дисципліни та міжнародно-правові дисципліни.

 • Фурса
  Світлана Ярославівна

  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Бошицький
  Юрій Ладиславович

  Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України професор, кандидат юридичних наук.

  Керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права

  Читати далі
 • Ткач
  Дмитро Іванович

  Доктор політичних наук, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Антонова
  Олена Михайлівна

  Проректорка з навчально-методичної роботи, кандидат економічних наук

  Читати далі
 • Бригінець
  Олександр Олексійович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Ващинець
  Іван Іванович

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Беззубов
  Дмитро Олександрович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Шкребець
  Дмитро Васильович

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Ісаєва
  Наталія Карлівна

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Слюсаренко
  Оксана Олександрівна

  Доктор економічних наук, доцент

  Читати далі
 • Радзівілл
  Олександр Анатолійович

  Кандидат юридичних наук,  доцент

  Читати далі
 • Пристай
  Тетяна Михайлівна

  Кандидат юридичних наук, доцент

  Читати далі
 • Митник
  Уляна Миколаївна

  Доктор філософії

  Читати далі
 • Мельниченко
  Оксана Вікторівна

  Кандидат юридичних наук,  доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін КУП НАНУ.

  Читати далі
 • Дір
  Ігор Юрійович

  Кандидат юридичних наук

  Читати далі
 • Гучко
  Марія Михайлівна

  Старший викладач

  Читати далі
 • Пилипенко
  Володимир Пилипович

  Доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Атаманчук
  Ірина Володимирівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Бахновська
  Ірина Петрівна

  К.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Фурса
  Євгеній Іванович

  Кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Білоус
  Оксана Анатоліївна

  Старший викладач кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Заіка
  Юрій Олександрович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін

  Читати далі
 • Ковальчук
  Алла Юріївна

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін Київського університету права НАН України

  Читати далі
 • Лаговська
  Наталія Валеріївна

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Філінович
  Валерія Вікторівна

  Доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Хорватова
  Оксана Олегівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, професор

  Читати далі
 • Завидняк
  Ірина Олександрівна

  Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Кулик
  Олег Ігорович

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі
 • Шишка
  Роман Богданович

  Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного права та галузевих правових дисциплін

  Читати далі

Навчально-методична робота кафедри здійснюється за такими напрямами:

 • вдосконалення робочих навчальних програм з дисциплін;
 • внесення відповідних змін до робочих програм відповідно до змін чинного законодавства та рекомендацій Міністерства освіти і науки України;
 • розробка та підготовка до друку підручників, методичних посібників та рекомендацій з усіх навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка індивідуальних планів роботи викладачів кафедри та їх затвердження;
 • контроль за дотриманням графіку проведення консультацій, індивідуальної роботи викладачами кафедри;
 • підготовка викладачами комплексних контрольних робіт з метою визначення рівня залишкових знань студентів;
 • заслуховування звітів викладачів про виконання індивідуальних планів, в яких передбачені всі види роботи викладача

Виконання поставленої мети зумовлює визначення таких основних завдань, що стоять перед кафедрою:

 • структурна розбудова кафедри відповідно до потреб освітнього процесу та наукової діяльності університету;
 • вивчення світових наукових здобутків та тенденцій розвитку правової науки й на їх основі підвищення якості наукових досліджень, що здійснюються на кафедрі;
 • посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства шляхом заохочення працівників до здійснення наукової, науково-дослідної діяльності і на її основі – підготовки навчально-методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін, що викладаються;
 • підвищення рівня освітянських послуг для підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів відповідних освітніх рівнів, які володіють глибокими теоретичними та прикладними знаннями і здатні використовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності та є конкурентоздатними на сучасному ринку праці;
 • створення належних умов для гармонійного розвитку особистості майбутнього фахівця-юриста, формування високоморальних якостей, поваги до закону, патріотизму і соціальної відповідальності;
 • забезпечення і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти, зокрема стосовно організації освітнього процесу;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності здобувачів вищої освіти шляхом організації наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
 • пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчинення здобувачами вищої освіти правопорушень;
 • активізація роботи інституту кураторства та старостату академічних груп;
 • налагодження та підтримання зв’язків з керівництвом юридичних факультетів інших навчальних закладів;
 • участь кафедри у міжнародній діяльності університету, зокрема: здійснення постійних заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів факультету з науковими закладами і організаціями зарубіжних країн та посилення зв’язків викладачів кафедри із науковцями провідних університетів світу; участь викладачів кафедри у міжнародних та всеукраїнських наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, а також студентських олімпіадах, конкурсах із метою залучення до наукової і дослідницької роботи найбільш здібних студентів, розширення та поглиблення сфери наукових інтересів викладачів кафедри; виконання планів міжнародного співробітництва університету із зарубіжними партнерами в галузі навчально-методичної та наукової роботи відповідно до укладених університетом угод.

Стратегічною метою діяльності кафедри є забезпечення високого рівня викладання дисциплін, постійне розширення та оновлення спецкурсів, активний розвиток і самовдосконалення викладачів, їх участь у науковому житті; розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП «Право»

Адміністративне право

Адміністративне судочинство

Виконавче провадження

Господарське право

Господарське процесуальне право

Екологічне право

Конституційне право України

Міжнародне право

Право Європейського Союзу

Сімейне право

Трудове право та право соціального забезпечення

Цивільне право. Загальна частина

Цивільне право. Особлива частина

Цивільний процес

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП «Право»

Адвокатура України

Адміністративна відповідальність

Альтернативні способи вирішення спорів

Банківське право

Житлове право

Земельне право

Зовнішньоекономічна діяльність

Інформаційне право

Конкурентне право

Митне право

Міжнародне приватне право

Місцеве самоврядування в Україні

Муніципальне право

Нотаріат в Україні

Податкове право

Право інтелектуальної власності

Правові засади державної реєстрації прав на землю

Публічне адміністрування

Спадкове право

Страхове право

Фінансове право

Юридичне супроводження господарських спорів

Силабуси обов'язкових навчальних дисциплін ОП «Міжнародне право»

Виробнича практика

Вступ до спеціальності «Міжнародне право»

Міжнародне приватне право

Міжнародне публічне право

Міжнародні відносини та світова політика

Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Основи цивільного права та процесу

Порівняльне цивільне право

Право Європейського Союзу

Право міжнародної безпеки

Силабуси вибіркових навчальних дисциплін ОП «Міжнародне право»

Альтернативні способи вирішення спорів

Дипломатичний протокол та етикет

Конфліктологія та теорія переговорів

Митне право

Міграційне право Європейського Союзу

Міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах

Міжнародне економічне право

Міжнародне космічне право

Міжнародне морське право

Міжнародне правове регулювання бізнесу

Міжнародне трудове право

Міжнародний бізнес

Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародні економічні відносини

Міжнародно-правова відповідальність в сучасному міжнародному праві

Місцеве самоврядування в країнах Європейського Союзу

Порівняльне адміністративне право

Порівняльне податкове право

Право міжнародних переговорів

Правове регулювання банківської діяльності в ЄС

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Римська держава та цивільне право

Страхове право

Фінансове право